اسم پسر با ن (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ن)

اسم پسر با ن (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ن)

انتخاب اسم برای کودک، در عین حالی که شیرین است، زمان بر و گاهی اوقات پیچیده است! اما اگر برای انتخاب اسم معیارهایی داشته باشیم سریع تر به نتیجه می رسیم. برای مثال برخی والدین به هر دلیلی دوست دارند اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از همین روی ما به سراغ حرف نون رفته ایم و کامل ترین لیست اسم پسر با ن را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ن

ناتان /naataan/
معنی: بخشش، داده شده، نام پیامبری یهودی
ریشه: عبری

ناجی /naaji/
معنی: نجادت دهنده، رستگار
ریشه: عربی

نادرعلی /naaderali/
معنی: علی بی مثل و مانند، نادر + علی
ریشه: عربی

نادرقلی /naadergholi/
معنی: غلام و بنده نادر
ریشه: عربی

نادین /naadin/
معنی: در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

نادینوس /naadinoos/
معنی: شاه بابل
ریشه: زبان باستانی – آشوری

نار /naar/
معنی: آتش، دوزخ
ریشه: عربی – قرآن

ناردان /naardaan/
معنی: دانه انار ترش
ریشه: فارسی

ناروان /naarvaan/
معنی: درختی زیبا و چتری، درخت انار، گلنار
ریشه: فارسی

ناروند /naarvand/
معنی: درختی زیبا و چتری، درخت انار، گلنار
ریشه: فارسی

ناس /naas/
معنی: مردم، انسان ها
ریشه: عربی – قرآن

ناشا /naashaa/
معنی: دادگر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ناشرات /naasheraat/
معنی: پخش کنندگان
ریشه: عربی – قرآن

ناصبه /naasebe/
معنی: محنت کشیده
ریشه: عربی – قرآن

ناصح /naaseh/
معنی: نصیحت کننده، دلسوز، خیرخواه
ریشه: عربی – قرآن

ناصرعلی /naaserali/
معنی: یاور علی، ناصر + علی
ریشه: عربی

ناطق /naategh/
معنی: سخنگو، خطیب، جاندار
ریشه: عربی

ناظر /naazer/
معنی: نظر کننده، مباشر، کارگزار
ریشه: عربی

ناظره /naazere/
معنی: نگاه کننده، منتظتر
ریشه: عربی – قرآن

ناظم /naazem/
معنی: نظم دهنده، آراینده، شاعر
ریشه: عربی

ناعمه /naaeme/
معنی: خرم
ریشه: عربی – قرآن

ناقه /naaghe/
معنی: شتر ماده
ریشه: عربی – قرآن

نامور /naamvar/
معنی: نام آور، مشهور
ریشه: فارسی

نامی /naami/
معنی: منسوب به نام، معروف، مشهور
ریشه: فارسی

ناهور /naahoor/
معنی: ابر سحاب
ریشه: عربی

ناهیرا /naahiraa/
معنی: روشنایی، نور
ریشه: زبان باستانی – آشوری

ناورز /naavarz/
معنی: سرباز دریایی، از نام های دوران هخامنشی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نبرزین /nabarzin/
معنی: اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

نبوت /nabovat/
معنی: رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم
ریشه: عربی

نبی الله /nabiollaah/
معنی: پیامبر خدا
ریشه: عربی

نبیل /nabil/
معنی: شریف، هوشیار، گرامی، زیرک
ریشه: عربی

نجات الله /nejaatollaah/
معنی: آن که خدا او را نجات داده است
ریشه: عربی

نجات علی /najaatali/
معنی: کسیکه علی او را نجات داده باشد
ریشه: عربی

نجفعلی /najafali/
معنی: نجف + علی
ریشه: عربی

نجفقلی /najafgholi/
معنی: غلام و بنده نجف
ریشه: عربی

نجم آرا /najmaaraa/
معنی: آرایش دهنده، ستاره، زیبارو
ریشه: عربی

نجوم /nojoom/
معنی: ستارگان
ریشه: عربی – قرآن

نجیا /najiaa/
معنی: همراز بودن
ریشه: عربی – قرآن

نجیب الله /najibollaah/
معنی: اصیل و شریف خداوند
ریشه: عربی

نحب /nahb/
معنی: عهد
ریشه: عربی – قرآن

نحل /nahl/
معنی: زنبور عسل
ریشه: عربی – قرآن

نحله /nehlah/
معنی: خوشدلی
ریشه: عربی – قرآن

نخل /nakhl/
معنی: درخت خرما
ریشه: عربی – قرآن

نخیل /nakhil/
معنی: درختان خرما
ریشه: عربی – قرآن

ندیا /nadiaa/
معنی: مجلس
ریشه: عربی – قرآن

ندیم /nadim/
معنی: همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
ریشه: عربی

نذر /nozor/
معنی: هشدار، انذار
ریشه: عربی – قرآن

نرمان /normaan/
معنی: نورمن، امیدوار، امیدبخش
ریشه: بین المللی – انگلیسی

اسم پسر با ن جدید

اسم پسر با نون جدید

نزهت /nozhat/
معنی: پاکیزگی، خوشی، خرمی، پاکدامنی، گردش
ریشه: عربی

نزیه /nazih/
معنی: پاک، پاکیزه، جای زیبا
ریشه: عربی

نستار /nastaar/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

نستهین /nastahin/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

نستود /nastood/
معنی: نستور،‏ اسم از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

نستور /nastoor/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

نستیهن /nastihan/
معنی: نام یکی از پهلوان توران
ریشه: فارسی

نسک /nosok/
معنی: عبادت، قربانی، نیایش
ریشه: عربی – قرآن

نسل /nasl/
معنی: فرزند، ذریه، نسل
ریشه: عربی – قرآن

نشاط /neshaat/
معنی: شادی، خوشی، سرزندگی
ریشه: عربی

نشاه /nashaah/
معنی: پدید آمده، خلق شده
ریشه: عربی – قرآن

نشر /nashra/
معنی: پراکندن
ریشه: عربی – قرآن

نشواد /nashvaad/
معنی: نام پهلوان تورانی
ریشه: فارسی

نشور /noshoor/
معنی: رستاخیز، درباره دنیا، جنب و جوش
ریشه: عربی – قرآن

نشید /nashid/
معنی: سرود و آواز، آهنگ، شعری که در جمع خوانده شود
ریشه: عربی

نصاری /nasaaraa/
معنی: مسیحیان
ریشه: عربی – قرآن

نصرت الدین /nosrataddin/
معنی: نصره الدین، موجب یاوری دین
ریشه: عربی

نصیب /nasib/
معنی: اقبال، بهره، بخت
ریشه: عربی – قرآن

نصیب الله /nasibollaah/
معنی: بهره و قسمت خدا
ریشه: عربی

نصیرا /nasiraa/
معنی: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
ریشه: عربی

نضره /nazrah/
معنی: طراوت، زیبائی، تازگی
ریشه: عربی – قرآن

نضیر /nazir/
معنی: شاداب، سرسبز
ریشه: عربی

نظام الملک /nezaamolmolk/
معنی: باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
ریشه: عربی

نظر /nazar/
معنی: نگریستن، به نظر آوردن، فالگویی، عقیده
ریشه: عربی – قرآن

نظمی /nazmi/
معنی: منسوب به نظم
ریشه: عربی

نظیف /nazif/
معنی: پاکیزه، تمیز
ریشه: عربی

نعاج /no’aaj/
معنی: میش ها
ریشه: عربی – قرآن

نعماء /na’maa/
معنی: آسایش
ریشه: عربی – قرآن

نعیم الدین /naeemoddin/
معنی: نعمت دین
ریشه: عربی

نعیما /naeemaa/
معنی: نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
ریشه: عربی

نفر /nafar/
معنی: دسته
ریشه: عربی – قرآن

نفس /nafs/
معنی: روح، نفس، تمایل، شخص، خود، کس
ریشه: عربی – قرآن

نفوس /nofoos/
معنی: قلب ها، جان ها، اشخاص، دل ها
ریشه: عربی – قرآن

نفیس /nafis/
معنی: گرانبها، قیمتی، گرانمایه
ریشه: عربی

نقدعلی /naghdali/
معنی: مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
ریشه: عربی

نقی الدین /naghioddin/
معنی: برگزیده در دین
ریشه: عربی

نقیب /naghib/
معنی: مهتر قوم، سرپرست گروه، معاون
ریشه: عربی

نکیسا /nakisaa/
معنی: نگیسا، (در اعلام) نام یکی از رامشگران و نوازندگان عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت می دهند، نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نمایان /namaayaan – nemaayaan/
معنی: آشکار، هویدا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نمکعلی /namakali/
معنی: نمک + علی
ریشه: فارسی

نمکین /namakin/
معنی: با نمک، ملیح
ریشه: فارسی

نمل /naml/
معنی: مور
ریشه: عربی – قرآن

نهاد /nahaad – nehaad/
معنی: سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه
ریشه: فارسی

نهار /nahaar/
معنی: روز
ریشه: عربی – قرآن

نهام /nahaam/
معنی: آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین
ریشه: عربی

نهر /nahr/
معنی: رود
ریشه: عربی – قرآن

نوبخت /nobakht/
معنی: از نام های برگزیده دوران ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نوبهر /nobahr/
معنی: دارای بهره و نصیب تازه
ریشه: فارسی

نوتریکا /nutrikaa/
معنی: نام سومین برادر اشوزرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نوراهان /nooraaahan/
معنی: نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
ریشه: فارسی

اسم پسر با نون زیبا

اسم پسر با نور جدید

نوربخش /noorbakhsh/
معنی: نور دهنده، پرتو افکن
ریشه: فارسی

نورعلی /noorali/
معنی: روشنی و روغ علی
ریشه: عربی

نورهان /norahaan/
معنی: تحفه، سوغات، ارمغان
ریشه: فارسی

نوریک /noorik/
معنی: مرد نوین، تازه، جوان
ریشه: بین المللی – ارمنی

نوش /noosh/
معنی: شهد، عسل، انگبین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نوش آور /nooshaavar/
معنی: گلبرگی که دارای نوش و شهد است
ریشه: فارسی

نوشاب /nooshaab/
معنی: آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
ریشه: فارسی

نوشروان /nooshravaan/
معنی: انوشیروان
ریشه: فارسی

نوشفر /nooshfar/
معنی: دارای فر و شکوه جاوید
ریشه: فارسی

نوشی /nooshi/
معنی: نوشیروان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نوشیار /nooshyaar/
معنی: یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
ریشه: فارسی

نوشیروان /nushiravaan/
معنی: انوشیروان، دارای روان جاوید،
ریشه: شاهنامه

نوشین روان /nooshinravaan/
معنی: جان شیرین، دارای روان شیرین
ریشه: شاهنامه

نویان /noyaan/
معنی: امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

نوید /navid/
معنی: مژده، خبرخوش، بشارت
ریشه: فارسی

نویدا /navidaa/
معنی: نوید + الف بزرگداشت ، حرکت کرده ، جنبیده
ریشه: فارسی

نیا /niaa/
معنی: جد بزرگ
ریشه: فارسی

نیاتور /niyaator/
معنی: نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نیاسان /niyaasaan/
معنی: پسری که پا جای پای اجدادش می‌گذارد، شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است
ریشه: فارسی

نیاطوس /niyaatus/
معنی: نیاتور، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

نیاک /niaak/
معنی: پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است
ریشه: فارسی

نیاوش /niaavash/
معنی: پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

نیاوند /niyaavand/
معنی: از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد
ریشه: فارسی

نیرم /neyram/
معنی: پهلوان، دلیر، مخفف نریمان
ریشه: فارسی

نیسان /neysaan/
معنی: نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری، نی زار، محل روییدن نی
ریشه: بین المللی – سریانی

نیشام /nishaam/
معنی: نام فرشته نگهبان آذرخش
ریشه: فارسی

نیک /nik/
معنی: خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح
ریشه: فارسی

نیک پی /nikpey/
معنی: خجسته، خوش قدم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیک رای /nikray/
معنی: دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
ریشه: فارسی

نیکان /nikaan/
معنی: منسوب به نیک
ریشه: فارسی

نیکاو /nikaav/
معنی: مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است، آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیکدل /nikdel/
معنی: خوش قلب، خوش فطرت، کریم النفس، مهربان، خیرخواه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیکروز /nikrooz/
معنی: سعادتمند، خوشبخت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیکزاد /nikzaad/
معنی: پاک نژاد، پاک سرشت
ریشه: فارسی

نیکسیما /niksimaa/
معنی: خوش چهره، زیبارو
ریشه: فارسی

نیکفر /nikfar/
معنی: دارای فر و زیبایی خوب
ریشه: فارسی

اسم پسر با ن شروع بشه

اسم پسر با نی

نیما /nimaa/
معنی: نام کوهی است حوالی نور
ریشه: فارسی

نیهاد /nihaad/
معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل، اساس، مقام و جایگاه، قاعده
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیو /niv/
معنی: دلیر، شجاع
ریشه: فارسی

نیوان /nivaan/
معنی: پهلوان و دلیر و شجاع، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیوتش /nivtash/
معنی: با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش
ریشه: فارسی

نیوتیش /nivtish/
معنی: نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، نام کوچکترین برادر اشوزرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیوزاد /nivzaad/
معنی: (بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده
ریشه: فارسی

نیوزار /nivzaar/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسرگشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

 

سخن آخر

لیستی از نام پسر با ن را در این مطلب ملاحظه کردید؛ آیا اسم پسر با ن یا نون دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ک، اسم پسر با گ، اسم پسر با ل، اسم پسر با م و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare