اسم پسر با ک (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ک)

اسم پسر با ک (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ک)

نام های پسرانه زیادی هستند که آواهایی زیبا و معانی بسیار دلنشین و خاص دارند. اما در این میان برخی از والدین دوست دارند اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شود؛ مانند حرف ک! از این رو در این مطلب کامل ترین فهرست اسم پسر با ک را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ک

کابوک /kaabok/
معنی: آشیانه پرندگان، کابک
ریشه: فارسی

کابی /kaabi/
معنی: معرب منسوب به کاوه آهنگر
ریشه: فارسی

کاتب /kaateb/
معنی: نویسنده
ریشه: عربی – قرآن

کاتبین /kaatebin/
معنی: نویسندگان
ریشه: عربی – قرآن

کاتوز /kaatooz/
معنی: زاهد، عابد، موبد زردشتی
ریشه: فارسی

کاچار /kaachaar/
معنی: سر و سامان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کاد /kaad/
معنی: نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

کادح /kaadeh/
معنی: تلاش کننده، رنجبر، سخت کوشنده
ریشه: عربی – قرآن

کارانوس /kaaraanoos/
معنی: از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
ریشه: بین المللی – یونانی

کاردار /kaardaar/
معنی: وزیر پادشاه، والی، حاکم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کارل /kaarl/
معنی: زورمند، موثر، فرانسوی: شارل، انگلیسی: چارلز
ریشه: بین المللی – آلمانی

کارمل /kaarmel/
معنی: باغستان، رزستان، جای حاصلخیز
ریشه: عبری

کارن /kaaren/
معنی: اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کارنگ /kaarang/
معنی: چرب زبان، زبان آور
ریشه: فارسی

کارو /kaaroo/
معنی: نوید دهنده
ریشه: بین المللی – ارمنی

کارون /kaaroon/
معنی: نام رودی در خوزستان که از زردکوه سرچشمه می گیرد
ریشه: فارسی

کاروند /kaarvand/
معنی: از اسامی پسرانه ایرانی
ریشه: فارسی

کاری /kaari/
معنی: تلاشگر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کارین /kaarin/
معنی: از خاندان های اصیل ایرانی همان کارن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کارینا /kaarinaa/
معنی: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است
ریشه: فارسی

کاشف /kaashef/
معنی: آشکار کننده، پدید آورنده، کشف کننده، برطرف کننده
ریشه: عربی – قرآن

کاظم /kaazem/
معنی: فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
ریشه: عربی

کاف /kaaf/
معنی: بسنده
ریشه: عربی – قرآن

کافور /kaafoor/
معنی: عطر خوش
ریشه: عربی – قرآن

کافی /kaafi/
معنی: بس کننده، بی نیاز کننده، کار گزار، با کفایت
ریشه: عربی

کافی الدین /kaafioddin/
معنی: لایق و کارآمد در دین
ریشه: عربی

کاکله /kaakole/
معنی: نام نوعی گیاه
ریشه: شاهنامه

کاکو /kaako/
معنی: نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیت های شاهنامه نیز هست
ریشه: فارسی

کاکی /kaaki/
معنی: نام پدر ماکان دیلمی
ریشه: فارسی

کالو /kaalo/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کالیجار /kaalijaar/
معنی: کارزار
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

کامبوزیا /kaamboziaa/
معنی: گویش امروزی کبوجیه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامبیز /kaambiz/
معنی: گویش امروزی کبوجیه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامجو /kaamjoo/
معنی: جوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامداد /kaamdaad/
معنی: نام وزیر و مشاور آبتیننام پارسی
ریشه: فارسی

کامدین /kaamdin/
معنی: خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامران /kaamraan/
معنی: آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط، موفق و خوش شانس
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامروا /kaamravaa/
معنی: آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق
ریشه: فارسی

کامشاد /kaamshaad/
معنی: مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد، اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است
ریشه: فارسی

کامک /kaamak/
معنی: کام، آرزو، خواهش
ریشه: فارسی

کامکار /kaamkaar/
معنی: کامروا، موفق
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامگار /kaamgaar/
معنی: کامکار
ریشه: فارسی

کامل /kaamel/
معنی: بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده
ریشه: عربی

کامور /kaamvar/
معنی: موفق، پیروز، کامیاب
ریشه: فارسی

اسم پسر با ک شروع میشه

اسم پسر با کا

کاموس /kaamoos/
معنی: (در اعلام) نام مبارزی کشانی که پادشاه سنجاب بود وی از بهادران توران و از امرای زیردست افراسیاب بود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: شاهنامه

کامی /kaami/
معنی: منسوب به کام
ریشه: فارسی

کامیاب /kaamyaab/
معنی: آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز، کامروا، خوشبخت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کامیار /kaamyaar/
معنی: کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کاوان /kaavaan/
معنی: کاویان، منسوب به کاوه
ریشه: فارسی

کاوک /kaavak/
معنی: کاوه
ریشه: فارسی

کاوه /kaave/
معنی: بنا به روایتی کی یا پادشاه، در اوستا به معنای گاو آمده است، والا و بزرگزاده، گرانمایه و فرمند
ریشه: فارسی

کاووس /kaavoos/
معنی: پادشاه ایده آل، پاک، لطیف، نجیب
ریشه: شاهنامه

کاویان /kaaviaan/
معنی: منسوب به کاوه
ریشه: شاهنامه

کایوس /kaayus/
معنی: کیوس
ریشه: فارسی

کبوجیه /kamboojie/
معنی: کمبوجیه، کامبیز، نام فرزند کورش
ریشه: فارسی

کبوده /kaboode/
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کبیر /kabir/
معنی: بزرگ، تنومند، بلند مرتبه
ریشه: عربی – قرآن

کبیرالدین /kabiraddin/
معنی: بزرگ در دین و آیین
ریشه: عربی

کتماره /katmaare/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
ریشه: شاهنامه

کثیر /kasir/
معنی: بسیار، فراوان
ریشه: عربی – قرآن

کدمان /kadmaan/
معنی: نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

کدیور /kadivar/
معنی: صاحب خانه، رئیس، مهتر، زارع
ریشه: فارسی

کراخان /keraakhaan/
معنی: نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کرام الدین /keraamoddin/
معنی: بزرگوار دین
ریشه: عربی

کرامت الله /keraamatollaah/
معنی: بخشش خداوند
ریشه: عربی

کرتیر /kartir/
معنی: نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کردان /kordaan/
معنی: پسر مرزبان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کرسی /korsi/
معنی: کرسی (علم و قدرت)
ریشه: عربی – قرآن

کرکوی /karkooy/
معنی: از نوادگان سلم، پسر فریدون
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کرم /karam/
معنی: بزرگواری، بخشندگی جوانمردی، لطف، احسان
ریشه: عربی

کرم الله /karamallaah/
معنی: بخشش و لطف خداوند
ریشه: عربی

کرمعلی /karamali/
معنی: بخشش علی
ریشه: عربی

کروخان /korukhaan/
معنی: از شخصیت های شاهنامه فردوسی،نامدلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کریشنا /kerishnaa/
معنی: جاذب، رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

کریم /karim/
معنی: بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند
ریشه: عربی

کسا /kasaa/
معنی: عبای ضخیم
ریشه: عربی

کساد /kesaad/
معنی: کم بودن خریدار، کساد
ریشه: عربی – قرآن

کسری – کسرا /kasraa/
معنی: عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی خسرو، منسوب به کسری، یعنی خسروی
ریشه: فارسی

کسفا /kesafaa/
معنی: پاره هایی
ریشه: عربی – قرآن

کسوه /kesvah/
معنی: پوشاک
ریشه: عربی – قرآن

کشف /kashf/
معنی: برطرف کردن
ریشه: عربی – قرآن

کشواد /kashvaad – keshvad/
معنی: فصیح، زبان آور
ریشه: شاهنامه

اسم پسر با ک زیبا و خاص

اسم پسر با ک باکلاس و زیبا

کعبه /kabe/
معنی: بیت الله الحرام
ریشه: عربی – قرآن

کفل /kefl/
معنی: نصیب و بهره
ریشه: عربی – قرآن

کفلین /keflain/
معنی: دو سهم
ریشه: عربی – قرآن

کفیلا /kafilaa/
معنی: ضامن
ریشه: عربی – قرآن

کلام /kalaam/
معنی: سخن گفتن
ریشه: عربی – قرآن

کلان /kalaan/
معنی: بزرگ، رئیس، مهتر
ریشه: فارسی

کلاهور /kalaahoor/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

کلباد /kalbaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
ریشه: فارسی

کلم /kalem/
معنی: سخنان، کلمات
ریشه: عربی – قرآن

کلمات /kalamaat/
معنی: الفاظ و سخنان، شعائر
ریشه: عربی – قرآن

کلیم /kalim/
معنی: هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
ریشه: عربی

کلیم الله /kalimallaah/
معنی: آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)
ریشه: عربی

کمال /kamaal/
معنی: بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی
ریشه: عربی

کمال الدین /kamaaloddin/
معنی: کامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد
ریشه: عربی

کمال الملک /kamaalolmolk/
معنی: آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری
ریشه: عربی

کمانگیر /kamaangir/
معنی: کماندار
ریشه: فارسی

کمیل /komeil/
معنی: نام پسرزیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
ریشه: عربی

کنارنگ /kaanarang – konaarang/
معنی: فرماندار، حاکم
ریشه: شاهنامه

کندر /kondor/
معنی: صمغی خوشبو که از درخت کندر هندی به دست می آید
ریشه: شاهنامه

کندرو /kondru/
معنی: نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی
ریشه: فارسی

کنز /kanz/
معنی: گنج
ریشه: عربی – قرآن

کنعان /kan’aan/
معنی: حلیم، بردبار، پسر چهارم حام پسر نوح
ریشه: عبری

کنوز /konoz/
معنی: گنج ها، مالهای اندوخته
ریشه: عربی – قرآن

کهار /kahaar/
معنی: گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کهبد /kohbad/
معنی: کوه نشین، خداوند کوه
ریشه: فارسی

کهرم /kohram – kahram/
معنی: پهلوان سرور و دانا
ریشه: شاهنامه

کهزاد /kohzaad/
معنی: زاده کوه
ریشه: فارسی

کهف /kahf/
معنی: غار
ریشه: عربی – قرآن

کهیار /kohyaar/
معنی: کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
ریشه: فارسی

کهیلا /kahilaa/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

کواذ /kovaaz/
معنی: قباد
ریشه: فارسی

کواکب /kavaakeb/
معنی: ستارگان
ریشه: عربی – قرآن

کوپال /koopaal/
معنی: گرز آهنین، عمود
ریشه: فارسی

کوت /kot/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی
ریشه: شاهنامه

کوچک /koochak/
معنی: دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

کورس – کوروس /kooros/
معنی: یونانی شده کورش، موی پیچیده، مجعد، آفتاب
ریشه: بین المللی – یونانی

کورش /koorosh/
معنی: کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
ریشه: فارسی

کورنگ /koorang/
معنی: روستایی از توابع بخش لاشار شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان، نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی
ریشه: شاهنامه

کوسان /koosaan/
معنی: نام رامشگری است
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کوشا /kooshaa/
معنی: ساعی، تلاشگر، کوشیدن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کوشاد /kooshaad/
معنی: ریشه گیاهی خوشرنگ
ریشه: فارسی

کوشان /kooshaan/
معنی: کوشا، ساعی، تلاشگر، کوشا بودن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کوشش /kooshesh/
معنی: سعی، جهد، جنگ، توجه
ریشه: فارسی

کوشیار /kooshyaar/
معنی: (= گوشیار )، [از گوش (نام فرشته) + یار (پسوند مبدل ‘ داد ‘ به معنی داده) ]، روی هم به معنی داده فرشته، (در اعلام) نام ابوالحسن کیا گوشیار بن لبان باشهری گیلانی منجم بزرگ، نام داوری ایرانی در سپاه کیخسرو و در هنگام نبرد با افراسیاب، گونه ی دیگر این واژه (گوشیار) در برخی منابع فارسی ‘ نگهبان چهار پایان ‘ معنی شده است، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کولیار /kuliyaar/
معنی: نام روستایی
ریشه: فارسی

کوهرنگ /koohrang/
معنی: نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
ریشه: فارسی

کوهسار /koohsaar/
معنی: جایی که دارای کوه های متعدد است
ریشه: فارسی

کوهشاد /koohshaad/
معنی: نام روستایی در استان هرمزگان
ریشه: فارسی

اسم پسر با ک جدید

اسم پسر با ک جدید و دلنشین

کوهیار /koohyaar/
معنی: کوه نشین، استوار و پابرجا
ریشه: شاهنامه

کوهین /koohin/
معنی: منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است
ریشه: فارسی

کی آذر /keyaazar/
معنی: مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

کی آرمین /keyaarmin/
معنی: پسر کیقباد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کی راد /keyraad/
معنی: پادشاه بخشنده
ریشه: فارسی

کی زاد /keyzaad/
معنی: زاده پادشاه
ریشه: فارسی

کی منش /keymanesh/
معنی: بزرگمنش، دارای خلق و خوی شاهانه
ریشه: فارسی

کی منوش /keymanoosh/
معنی: از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان
ریشه: فارسی

کیا /kiaa/
معنی: پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا، بزرگ، صاحب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیاجور /kiaajur/
معنی: عاقل، فاضل و دانا
ریشه: فارسی

کیاچهر /kiaachehr/
معنی: آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
ریشه: فارسی

کیاراد /kiaaraad/
معنی: پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد
ریشه: فارسی

کیارخ /kiaarokh/
معنی: کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
ریشه: فارسی

کیارزم /kiaarazm/
معنی: مرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)، به معنی پادشاه نبرد و مبارزه
ریشه: فارسی

کیارس /kiaaras/
معنی: کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

کیارش /kiaarash/
معنی: فرمانروای تابناک
ریشه: شاهنامه

کیارنگ /kiaarang/
معنی: رنگ پاکیزه و لطیف
ریشه: فارسی

کیازند /kiaazand/
معنی: پادشاه بزرگ
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیاست /kiaasat/
معنی: زیرکی ، هوشیاری، دانایی
ریشه: عربی

کیاشا /kiaashaa/
معنی: شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)
ریشه: فارسی

کیافر /kiaafar/
معنی: بزرگ، با شکوه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیاکسار /kiaaksar/
معنی: نام دایی کورش هخامنشی
ریشه: فارسی

کیامرث /kiaamars/
معنی: زنده فانی، در آیین زردشت نخستین بشر
ریشه: فارسی

کیامرد /kiaamard/
معنی: (کیا= پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا، والی + مرد)مرد سلطان و پادشاه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیامنش /kiaamanesh/
معنی: کسی که رفتاری مثل پادشاهان دارد (کیا= سلطان)
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیان /kiaan/
معنی: پادشاهان، سلاطین، ستاره، جمع کی، اسم ایرلند باستان cian
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیان پور /kiaanpoor/
معنی: کیا = سروران و بزرگان و کیان پور یعنی پسر بزرگان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیانزاد /kiaanzaad/
معنی: کیا = سروران و بزرگان و کیانزاد یعنی کسی که از بزرگان زاده شده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیانفر /kiaanfar/
معنی: کیان یعنی پادشاهان و فر یعنی شکوه = شکوه پادشاهان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیانمهر /kiaanmehr/
معنی: مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است، کیامنش، کیافر، کیانزاد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیانوش /kiaanoosh/
معنی: مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیاوش /kiaavash/
معنی: مانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاه
ریشه: فارسی

کیخسرو /keykhosro/
معنی: پادشاه بزرگ و والامقام، شاه شاهان
ریشه: شاهنامه

کیسان /keysaan/
معنی: مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
ریشه: فارسی

کیقباد /keyghobad/
معنی: پادشاه محبوب و سرور گرامی
ریشه: شاهنامه

کیکاووس /keykavoos/
معنی: پادشاه لطیف و ایده آل، پادشاه عادل و اصیل
ریشه: شاهنامه

کیل /kayl/
معنی: پیمانه، بار
ریشه: عربی – قرآن

کیهان /keyhaan/
معنی: جهان، دنیا، گیتی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیوان /keyvaan/
معنی: ستاره زحل، خوشتیپ و خوش چهره
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کیوس /kayus/
معنی: نام پسرقباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

کیومرث /kiumars/
معنی: زنده فانی
ریشه: شاهنامه

کیومهر /kiumehr/
معنی: (کیو = جان و زندگی + مهر = محبت، دوستی، مهربانی)مهر، محبت و دوستی زندگی، (به مجاز) ویژگی کسی که موجب محبت، دوستی و مهربانی در روح و جان و زندگی است
ریشه: زبان باستانی – اوستا

 

سخن آخر

لیستی از اسم پسر با ک را در این مطلب ملاحظه کردید؛ آیا اسم پسر با ک یا قاف دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ط، اسم پسر با ع، اسم پسر با ف، اسم پسر با ق و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare