اسم پسر با ف (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ف)

اسم پسر با ف (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ف)

انتخاب اسم زیبا هدف نهایی هر پدر و مادری است و هر خانواده ای برای خود معیارهایی دارد. در این میان والدینی هستند که دوست دارند حرف اول اسم کودکشان با حروف خاصی شروع شود. در این مطلب ما به سراغ حرف ف رفته ایم و کامل ترین فهرست اسم پسر با ف را برایتان ارائه داده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ف

فاتح /faateh/
معنی: پیروز
ریشه: عربی

فاتحین /faatehin/
معنی: گشایندگان، داوران
ریشه: عربی – قرآن

فاتک /faatak/
معنی: معرب از پهلوی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فاخر /faakher/
معنی: فخر کننده، نیکو، عالی، گرانبها
ریشه: عربی

فاران /faaraan/
معنی: معرب ازعبری، موضع مغازه‌ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
ریشه: عبری

فارد /faared/
معنی: یگانه، تنها، تک، یکه
ریشه: عربی

فارسی /faarsi/
معنی: دشت و صحرا، از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان
ریشه: فارسی

فارناس /faarnaas/
معنی: نام پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

فارناسس /faarnaases/
معنی: اسم برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فارناک /faarnaak/
معنی: فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فارهین /faarehin/
معنی: ماهران
ریشه: عربی – قرآن

فاریاب /faaryaab/
معنی: پاریاب، فاراب، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج، نام پیشین دولت آباد در افغانستان
ریشه: فارسی

فاصلین /faaselin/
معنی: داوران
ریشه: عربی – قرآن

فاطر /faater/
معنی: آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

فاطن /faaten/
معنی: زیرک، دانا، آگاه
ریشه: عربی

فاقع /faaghe/
معنی: خالص در رنگ
ریشه: عربی – قرآن

فالق /faalegh/
معنی: از اسماءحسنی به معنی شکافنده
ریشه: عربی – قرآن

فانید /faanid/
معنی: معرب پانیذ، شکر، نوعی حلوا
ریشه: فارسی

فائق /faaaegh/
معنی: برگزیده، بهترین هر چیز، چیره، پیروز
ریشه: عربی

فتان /fataan/
معنی: بسیار فتنه انگیز، بسیار زیبا و آشوبگر
ریشه: عربی

اسم پسر با ف شروع شود

اسم پسر با فا شروع شود جدید

فتح /fath/
معنی: پیروزی، تسخیر کردن، گشایش
ریشه: عربی – قرآن

فتح الدین /fathoddin/
معنی: پیروزی در دین
ریشه: عربی

فتوت /fotovat/
معنی: اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت
ریشه: عربی

فتونا /fotoonaa/
معنی: آزمونی
ریشه: عربی – قرآن

فتی /fataa/
معنی: جوان، جوانمرد
ریشه: عربی – قرآن

فج /fajj/
معنی: وادی وسیع
ریشه: عربی – قرآن

فجاجا /fejaajaa/
معنی: راههای وسیع
ریشه: عربی – قرآن

فجر /fajr/
معنی: سفیدی آخر شب، پگاه، سوره هشتاد و نهم قرآن
ریشه: عربی – قرآن

فخار /fakhaar/
معنی: بسیار فخر کننده، نازنده، سفال پخته
ریشه: عربی – قرآن

فخر /fakhr/
معنی: مباهات، نازیدن، افتخار، خودستایی
ریشه: عربی

فخرالملک /fakhrolmolk/
معنی: مایه سربلندی و افتخار سرزمین
ریشه: عربی

فداک /fadaak/
معنی: نام روستایی در حجاز
ریشه: عربی

فراآتس /faraats/
معنی: صورت یونانی نام فرهاد
ریشه: بین المللی – یونانی

فرابرز /faraaborz/
معنی: نام پهلوانی ایرانی، اسم یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر لغت نامه دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا
ریشه: فارسی

فراتا /faraataa/
معنی: فراتات، فرهاد
ریشه: فارسی

فرادی /foradaa/
معنی: یکه و تنها، یکان یکان
ریشه: عربی – قرآن

فراراد /faraaraad/
معنی: مرکب از فرا (بالاتر) + راد (بخشنده) = بسیار بزرگوار
ریشه: فارسی

فرازان /faraazaan/
معنی: مرکب از فراز (جای بلند) + ان (پسوند نسبت)
ریشه: فارسی

فرازمان /faraazamaan/
معنی: دارای اندیشه بلند، دارای افکار متعالی، حکم و فرمان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرازمند /faraazmand/
معنی: دارای مقام و مرتبه بلند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرازین /faraazin/
معنی: اعلی، بالاتر
ریشه: فارسی

فراسیاک /faraasiak/
معنی: افراسیاب
ریشه: فارسی

فراش /faraash/
معنی: پروانه ها
ریشه: عربی – قرآن

فرام /faraam/
معنی: معرب ازعبری، تندرو
ریشه: عبری

فرامین /faraamin/
معنی: از پادشاهان ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرانسوا /faraansvaa/
معنی: مشتق از کلمه فرانسه
ریشه: بین المللی – فرانسوی

فرانسیس /feraansis/
معنی: آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی
ریشه: بین المللی – انگلیسی

فراهل /faraahel/
معنی: نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

فراهیم /faraahim/
معنی: اسم جد زرتشت
ریشه: فارسی

فراهین /faraahin/
معنی: موجب شکوه آیین، فرآیین
ریشه: شاهنامه

فراوک /faraavak/
معنی: نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فراییم /faraaeem/
معنی: معرب ازعبری نام پسر یوسف (ع)
ریشه: عبری

فرایین /faraaeen/
معنی: آیین با شکوه
ریشه: شاهنامه

فربد /farbod/
معنی: دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا
ریشه: فارسی

فربین /farbin/
معنی: بیننده شکوه و جلال، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده
ریشه: فارسی

فرجام /farjaam/
معنی: پایان، عاقبت، سود، سعادت
ریشه: فارسی

فرجعلی /farajali/
معنی: گشایش علی
ریشه: عربی

فرح زات /farahzaat/
معنی: صورت دیگری از فرحزاد – نام پدر آذر فرنبغ مولف دینکرت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرحان /farhaan/
معنی: شادان، خندان
ریشه: عربی

فرحزاد /farahzaad/
معنی: زاده شادی
ریشه: فارسی

فرحین /farehin/
معنی: شادمان ها، شادی زدگان
ریشه: عربی – قرآن

فرخ بد /farahbod/
معنی: فرخنده و خجسته
ریشه: فارسی

اسم پسر با ف شروع بشه

اسم پسر با ف جدید و زیبا

فرخ به /farahbeh/
معنی: مرکب از فرخ (به معنی مبارک) + به (به معنای بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین
ریشه: فارسی

فرخ تاش /farokhtaash/
معنی: فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاش (پسوند همراهی)
ریشه: فارسی

فرخ داد /farokhdaad/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + داد (عدالت)
ریشه: فارسی

فرخ روز /farokhrooz/
معنی: آن‌که دارای روزگار خجسته و مبارک است، (به مجاز) خوشبخت و سعادتمند، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نام لحنی از باربد می‌باشد
ریشه: فارسی

فرخ زات /farokhzaat/
معنی: صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرخ زند /farokhzand/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند
ریشه: فارسی

فرخ شاد /farokhshaad/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

فرخ مهر /farokhmehr/
معنی: آنکه مانند خورشید زیباست
ریشه: فارسی

فرخ یار /farokhyaar/
معنی: دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک
ریشه: فارسی

فرخ یسار /farokhyasaar/
معنی: فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک
ریشه: فارسی

فردات /fardaat/
معنی: باشکوه و با فر، بخشنده شکوه و جلال
ریشه: فارسی

فرداد /fardaad/
معنی: فر + داد، داده شکوه، زیبایی و جلال
ریشه: فارسی

فرداد منش /fardaadmanesh/
معنی: نام یکی از سرداران هخامنشی
ریشه: فارسی

فردان /fardaan/
معنی: یکتا، یگانه
ریشه: عربی

فردریک /feredrik/
معنی: حکمران آسوده
ریشه: بین المللی – آلمانی

فردید /fardid/
معنی: یگانگی، وحدت
ریشه: فارسی

فرزاد /farzaad/
معنی: زاده شکوه و جلال
ریشه: فارسی

فرزام /farzaam/
معنی: لایق، درخور، شایسته
ریشه: فارسی

فرزدق /farazdagh/
معنی: ریزه نان، گرده نان، نام شاعر عرب در قرن دوم هجری
ریشه: عربی

فرزن /farzan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی هرات
ریشه: فارسی

فرزیان /farziaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی بروجرد
ریشه: فارسی

فرزین /farzin/
معنی: وزیر در بازی شطرنج
ریشه: فارسی

فرسا /farsaa/
معنی: کهنه کننده، محو کننده، فرسوده
ریشه: فارسی

فرسام /farsaam/
معنی: دارای شکوه و عظمتی چون سام
ریشه: فارسی

فرسمن /farasman/
معنی: نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
ریشه: فارسی

فرش /forosh/
معنی: بسترها
ریشه: عربی – قرآن

فرشا /farshaa/
معنی: صفت چهارپایان، دست آموز
ریشه: عربی – قرآن

فرشاد /farshaad/
معنی: شا دمان، مسرور، خوشحال، هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ
ریشه: فارسی

فرشاسب /farshaasb/
معنی: دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرشوشتر /farshooshtar/
معنی: یکی از وزیران کی گشتاسب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرشید /farshid/
معنی: دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه
ریشه: فارسی

فرشیم /farshim/
معنی: قسم، جزو
ریشه: فارسی

فرصاد /farsaad/
معنی: درخت توت، میوه توت، رنگی سرخ
ریشه: عربی

فرض /farz/
معنی: آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان
ریشه: عربی

فرطوس /fartoos/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

فرع /far/
معنی: شاخه
ریشه: عربی – قرآن

فرغار /farghaar/
معنی: شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

فرغان /forghaan/
معنی: فرغانه ،‌نام شهری در ترکستان قدیم
ریشه: شاهنامه

فرقد /farghad/
معنی: هر یک از دو ستاره فرقدین
ریشه: عربی

فرمد /farmad/
معنی: نام روستایی در نزدیکی طوس
ریشه: فارسی

فرمند /farmand/
معنی: فر + مند = دارای شکوه و وقار
ریشه: فارسی

فرمنش /farmanesh/
معنی: از پادشاهان ایرانی در گرجستان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرمین /farmin/
معنی: فرمان
ریشه: فارسی

اسم پسر با ف شروع بشه جدید

اسم پسر با فر شروع شود

فرناس /farnaas/
معنی: نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فرناک /farnaak/
معنی: نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد
ریشه: فارسی

فرنام /farnaam/
معنی: دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
ریشه: فارسی

فرند /ferend/
معنی: معرب پرند، حریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا
ریشه: فارسی

فرنود /farnood/
معنی: برهان، دلیل
ریشه: فارسی

فرنور /farnoor/
معنی: مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است
ریشه: فارسی

فره وشی /farahvashi/
معنی: سمبل ملی ایرانیان همان فروهر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرهاد /farhaad/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، عاشق افسانه‌ای شیرین
ریشه: فارسی

فرهام /farhaam/
معنی: نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرهان /farhaan/
معنی: نام مکانی در نزدیکی همدان
ریشه: فارسی

فرهنگ /farhang/
معنی: ادب، تربیت، دانش، معرفت، کتاب لغت
ریشه: فارسی

فرهود /farhood/
معنی: پرهود، صداقت و راستی در دین
ریشه: فارسی

فرهودمند /farhudmand/
معنی: باشکوه و بزرگ
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرهوش /farhoosh/
معنی: دارای هوش و ذکاوت
ریشه: فارسی

فرهوشداد /farhushdaad/
معنی: دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فرواک /farvaak/
معنی: پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

فروتن /forutan/
معنی: متواضع، افتاده
ریشه: فارسی

فروخروز /farokhruz/
معنی: دارنده روزگار مبارک، لحنی از سی لحن باربد
ریشه: فارسی

فرودین /farvadin/
معنی: مخفف فروردین
ریشه: فارسی

فرورتیش /farvartish/
معنی: نام یکی از پادشاهان ماد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فروزانفر /foroozaanfar/
معنی: دارای فر و شکوه نور و روشنایی
ریشه: فارسی

فروشی /farrushi/
معنی: فروهر، نیروی اهورایی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فروغ الدین /forooghoddin/
معنی: روشنی دین و آیین
ریشه: فارسی

فروهل /foruhel/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
ریشه: شاهنامه

فری توس /faritus/
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

اسم پسر با ف باکلاس

اسم پسر با ف شروع شود

فریتون /faritun/
معنی: فریدون، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
ریشه: فارسی

فریجاب /farijaab/
معنی: شبنم، قطره باران
ریشه: فارسی

فریدالزمان /faridozamaan/
معنی: آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است
ریشه: عربی

فریشاد /farishaad/
معنی: مرکب از فری (با شکوه) + شاد (خوشحال)
ریشه: فارسی

فریمان /farimaan/
معنی: نام بخشی از استان خراسان
ریشه: فارسی

فریمن /fariman/
معنی: زیبا اندیش، خوش فکر
ریشه: فارسی

فریمند /farimand/
معنی: صاحب زیبایی و شکوه
ریشه: فارسی

فرینام /farinaam/
معنی: دارای نام با شکوه و زیبا
ریشه: فارسی

فریور /farivar/
معنی: راست و درست
ریشه: فارسی

فریین /fareen/
معنی: بیننده شکوه و جلال
ریشه: فارسی

فصل /fasl/
معنی: فیصله بخش، داوری، جدا کردن
ریشه: عربی – قرآن

فصیح الملک /fasiholmolk/
معنی: آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است
ریشه: عربی

فصیله /fasilah/
معنی: اقوام و عشیره
ریشه: عربی – قرآن

فضلعلی /fazlali/
معنی: فضل و بخشش علی
ریشه: عربی

فطره /fetrah/
معنی: آفرینش
ریشه: عربی – قرآن

فطور /fotoor/
معنی: رخنه
ریشه: عربی – قرآن

فعال /fa’aal/
معنی: از اسماء حسنی به معنی انجام دهنده
ریشه: عربی – قرآن

فغانیش /faghaanish/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

فک /fak/
معنی: آزاد ساختن
ریشه: عربی – قرآن

فکرعلی /fekrali/
معنی: آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است
ریشه: عربی

فکور /fakur/
معنی: بسیار متفکر
ریشه: عربی

فلاح /falaah/
معنی: کشاورز، برزگر
ریشه: عربی

فلک /falak/
معنی: کشتی، مدار کواکب
ریشه: عربی – قرآن

فلک الدین /falakoddin/
معنی: نام طایفه ای از کردان
ریشه: عربی

فلیکس /feliks/
معنی: خوشحالی، شادمانی
ریشه: بین المللی – لاتین

فهمیده /fahmide/
معنی: دانا، عالم، آگاه
ریشه: فارسی

فهیم /fahim/
معنی: دانا، باشعور
ریشه: فارسی

فواد /foaad/
معنی: دل، قلب
ریشه: عربی – قرآن

فواکه /favaake/
معنی: میوه ها
ریشه: عربی – قرآن

فوج /foj/
معنی: گروه، طایفه
ریشه: عربی – قرآن

فور /for/
معنی: پور، پسر
ریشه: بین المللی – هندی

فوزی /foozi/
معنی: پیروزی، منسوب به فوز (رهایی)
ریشه: عربی

فوکا /fookaa/
معنی: نوعی درخت بید
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فوگان /fugaan/
معنی: نوشیدنی از دانه جو
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فولادوند /foolaadvand/
معنی: دارای تنی چون فولاد، فولادین
ریشه: فارسی

فوم /foom/
معنی: سیر (منظور سیر خوراکی است)
ریشه: عربی – قرآن

فیصل /feysal/
معنی: حاکم، قاضی
ریشه: عربی

فیض علی /feyzali/
معنی: کرم و بخشش علی
ریشه: عربی

 

سخن آخر

آیا اسم پسر با ف دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ص، اسم پسر با ط، اسم پسر با ع، اسم پسر با غ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare