اسم پسر با ع (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ع)

اسم پسر با ع (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ع)

در انتخاب اسم کودک اگر فاکتورهای مشخصی را داشته باشیم، کار راحت تر می شود. برای مثال تعداد زیادی از والدین دوست دارند حرف اول اسم کودکشان با حروف خاصی شروع شود. از این رو ما در این مطلب قصد داریم کامل ترین فهرست اسم پسر با ع را برای شما ارائه دهیم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ع

عابدین /aabedin/
معنی: عبادت کنندگان
ریشه: عربی

عابس /aabes/
معنی: عبوس و اخمو، مجازا به معنای شجاع و بی باک، نام یکی از یاران حضرت امام حسین
ریشه: عربی

عاجله /aajelah/
معنی: بهره زودیاب، دنیوی
ریشه: عربی – قرآن

عاد /aad/
معنی: نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
ریشه: عبری

عادل /aadel/
معنی: با انصاف
ریشه: عربی

عارض /aarez/
معنی: ابر، ظاهر شونده
ریشه: عربی – قرآن

عارف /aaref/
معنی: دانا، آگاه و کسی که از راه تهذیب نفس به بزرگی رسیده
ریشه: عربی

عارف پاشا /aarefpaashaa/
معنی: عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
ریشه: عربی

عاشق /ashegh/
معنی: دلباخته، دلداده، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی
ریشه: عربی

عاصف /aasef/
معنی: باد شدیدی
ریشه: عربی – قرآن

عاصم /aasem/
معنی: نگهدارنده، محافظ
ریشه: عربی

عاضد /aazed/
معنی: یاری دهنده، پشتیبان
ریشه: عربی

عاطف /aatef/
معنی: مهربان، نرمخو
ریشه: عربی

عافین /aafin/
معنی: بخشندگان
ریشه: عربی – قرآن

عاقبه /aaghebe/
معنی: سرانجام
ریشه: عربی – قرآن

عاکف /aakef/
معنی: آن که در جایی مقدس برای عبادت اقامت دائم داشته باشد، معتکف، حاضر و مقیم
ریشه: عربی

عال /aal/
معنی: بزرگی طلب، برتری جو
ریشه: عربی – قرآن

عالم افروز /aalamafrooz/
معنی: روشن کننده جهان
ریشه: عربی

عالمگیر /aalamgir/
معنی: جهانگیر
ریشه: عربی

عالمون /aalemoon/
معنی: دانشمندان، دانایان
ریشه: عربی – قرآن

عالی /aali/
معنی: بلند، رفیع، بزرگ، سرافراز
ریشه: عربی – قرآن

عالین /aalin/
معنی: بلند مرتبگان
ریشه: عربی – قرآن

عام /aam/
معنی: سال
ریشه: عربی – قرآن

عامل /aamel/
معنی: انجام دهنده
ریشه: عربی – قرآن

عاموس /aamoos/
معنی: یار، نام شبانی که به نبوت رسید
ریشه: عربی

عائلا /aaelaa/
معنی: تهیدست، فقیر
ریشه: عربی – قرآن

عباده /ebaadeh/
معنی: عبادت
ریشه: عربی – قرآن

عباس /abbaas/
معنی: شیری که شیران از او بگریزند، برادر امام حسین
ریشه: عربی

عباسقلی /abaasgholi/
معنی: بنده و غلام عباس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

عبد /abd/
معنی: بنده، غلام
ریشه: عربی

عبدالاحد /abdolahad/
معنی: بنده خداوند یگانه
ریشه: عربی

عبدالحفیظ /abdolhafiz/
معنی: بنده خدای نگهبان
ریشه: عربی

عبدالحکیم /abdolhakim/
معنی: بنده خدای دانا
ریشه: عربی

عبدالرافع /abdolraafe/
معنی: بنده خدای بلند مرتبه
ریشه: عربی

عبدالرحمن /abdolrahmaan/
معنی: بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
ریشه: عربی

عبدالزهرا /abdozahraa/
معنی: بنده زهرا
ریشه: عربی

اسم پسر با ع مذهبی

اسم پسر با ع زیبا

عبدالسادات /abdosaadaat/
معنی: بنده سادات
ریشه: عربی

عبدالسلام /abdosalaam/
معنی: بنده خداوند مبرا از عیب
ریشه: عربی

عبدالطاهر /abdotaaher/
معنی: بنده خدای پاک
ریشه: عربی

عبدالعباس /abdolabbaas/
معنی: بنده عباس
ریشه: عربی

عبدالقاسم /abdolghaasem/
معنی: بنده خدای قسمت کننده روزی
ریشه: عربی

عبدالکاظم /abdolkaazem/
معنی: بنده خداوند فرو برنده خشم
ریشه: عربی

عبدالکریم /abdolkarim/
معنی: بنده پروردگار بخشنده
ریشه: عربی

عبداللطیف /abdollatif/
معنی: بنده پروردگار که دارای لطف است
ریشه: عربی

عبدالمحسن /abdolmohsen/
معنی: بنده خدای نیکوکار
ریشه: عربی

عبدالمطلب /abdolmotaleb/
معنی: بنده مطلب
ریشه: عربی

عبدالمعید /abdolmoeed/
معنی: بنده خدای بازگشت دهنده، بنده خدای بازگرداننده
ریشه: عربی

عبدالملک /abdolmalek/
معنی: بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی
ریشه: عربی

عبدالمهدی /abdolmehdi/
معنی: بنده مهدی
ریشه: عربی

عبدالمومن /abdolmomen/
معنی: بنده مومن و با ایمان
ریشه: عربی

عبدالوحید /abdolvahid/
معنی: بنده یگانه و بی همتا
ریشه: عربی

عبدی /abdi/
معنی: منسوب به عبد
ریشه: عربی

عبرت /ebrat/
معنی: پند گرفتن، سنجیدن
ریشه: عربی

عبره /ebrah/
معنی: عبرت، پند، موعظه
ریشه: عربی – قرآن

عبقری /abghari/
معنی: فرش گرانمایه
ریشه: عربی – قرآن

عبود /abud/
معنی: بسیار بندگی کننده
ریشه: عربی

عبید /obeyd/
معنی: بنده، فرمانبردار، مطیع
ریشه: عربی

عتید /atid/
معنی: حاضر، آماده
ریشه: عربی – قرآن

عتیق /atigh/
معنی: بهترین از هز چیزی، برگزیده، آزاد، شراب، قدیمی
ریشه: عربی – قرآن

عجاب /ejaab/
معنی: عجیب، بسیار شگفت آور
ریشه: عربی – قرآن

عجب /ajab/
معنی: شگفت آور
ریشه: عربی – قرآن

عجل /ajal/
معنی: گوساله
ریشه: عربی – قرآن

عدیل /adil/
معنی: همتا، مثل و مانند، نظیر
ریشه: عربی

عذب /azb/
معنی: شیرین، خوش، گوارا
ریشه: عربی – قرآن

عرش /arsh/
معنی: عرش، تخت
ریشه: عربی – قرآن

عرشیا /arshiaa/
معنی: ملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت
ریشه: عربی

عرض /araz/
معنی: غنیمت، متاع
ریشه: عربی – قرآن

عرف /orf/
معنی: نیکی
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با علی

اسم پسر با ع جدید و باکلاس

عرفات /arafaat/
معنی: محلی در چهار فرسخی مکه
ریشه: عربی – قرآن

عرفان /erfaan/
معنی: شناختن و دانستن بعد از نادانی. تصوف، الهیات، حکمت، شناخت، علم، معرفت
ریشه: عربی

عروج /orooj/
معنی: بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی
ریشه: عربی

عروش /oroosh/
معنی: سقف ها
ریشه: عربی – قرآن

عروه /orve/
معنی: دستاویز، مستمشک، آنچه به آن اعتماد دارند
ریشه: عربی

عریض /ariz/
معنی: زیاد، وسیع، کثیر
ریشه: عربی – قرآن

عزی /ozaa/
معنی: نام بتی
ریشه: عربی – قرآن

عسر /osr/
معنی: سخت
ریشه: عربی – قرآن

عسکر /askar/
معنی: معرب لشکر، سپاه
ریشه: عربی

عشر /ashr/
معنی: عدد ده
ریشه: عربی – قرآن

عشقعلی /eshghali/
معنی: عشق و محبت علی
ریشه: عربی

عشی /ashi/
معنی: شامگاهان، عصر
ریشه: عربی – قرآن

عشیر /ashir/
معنی: معاشر، رفیق، دمساز
ریشه: عربی – قرآن

عشیق /ashigh/
معنی: عاشق، محبوب، دوست
ریشه: عربی

عصا /asaa/
معنی: عصا، چوبدستی
ریشه: عربی – قرآن

عصار /asaar/
معنی: روغنگر
ریشه: عربی

عصام /esaam/
معنی: بند، ریسمان، طناب، حفظ، نگه داری، شرافت و شخصیت اکتسابی
ریشه: عربی

عصام الدین /esaamaddin/
معنی: بسته دین و آیین
ریشه: عربی

عصبه /osbah/
معنی: جوانان برومند
ریشه: عربی – قرآن

عصر /asr/
معنی: عصر، روزگار
ریشه: عربی – قرآن

عصف /asaf/
معنی: برگ
ریشه: عربی – قرآن

عصمت الدین /esmatoddin/
معنی: پاکدامن در دین
ریشه: عربی

عصیب /asib/
معنی: سخت و سنگین
ریشه: عربی – قرآن

عضد /azod/
معنی: بازو، یار و یاور
ریشه: عربی

عضدالملک /azodolmolk/
معنی: یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه
ریشه: عربی

عطا /ataa/
معنی: بخشش، انعام
ریشه: عربی – قرآن

عطاءالله /ataaollaah/
معنی: بخشش و کرم خدا
ریشه: عربی

عطارد /ataarod/
معنی: نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نماد نویسندگی و سخن سرایی است
ریشه: عربی

عطف /etf/
معنی: پهلو، جانب، طرف
ریشه: عربی – قرآن

عفریت /efrit/
معنی: عفریت، قوی و زیرک
ریشه: عربی – قرآن

عفو /afv/
معنی: از اسماءحسنی به معنی بخشاینده
ریشه: عربی – قرآن

عقاب /oghaab/
معنی: پرنده بزرگ شکاری
ریشه: عربی

عقبی /aghebaa/
معنی: دو پاشنه، کنایه از اعتقاد
ریشه: عربی – قرآن

عقد /oghod/
معنی: گره ها
ریشه: عربی – قرآن

عقود /oghood/
معنی: پیمانها
ریشه: عربی – قرآن

علا /alaa/
معنی: بزرگی، رفعت
ریشه: عربی

علاء الدین /alaaodin/
معنی: سبب رفعت و بزرگی دین
ریشه: عربی

علاءالدوله /alaaodole/
معنی: بزرگوار در دولت
ریشه: عربی

علاءالدین /alaaedin/
معنی: بزرگوار در دین و آیین
ریشه: عربی

علام /alaam/
معنی: از اسماء حسنی به معنی بسیار دانا
ریشه: عربی – قرآن

علامات /alaamat/
معنی: نشانه ها
ریشه: عربی – قرآن

علامیر /alaamir/
معنی: امیر بزرگ و شریف
ریشه: فارسی

اسم پسر با ع ایرانی اصیل

اسم پسر با ع جدید

علانیه /alaaniah/
معنی: آشکارا
ریشه: عربی – قرآن

علم /elm/
معنی: دانش، دانستن
ریشه: عربی – قرآن

علماء /olamaa/
معنی: دانشمندان
ریشه: عربی – قرآن

علی /ali/
معنی: بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا، کلان، نامی از نام های خدای تعالی
ریشه: عربی

علی اصغر /aliasghar/
معنی: فرزند شیر خواره امام حسین ع و شهید کربلا در روز عاشورا
ریشه: عربی

علی اکبر /aliakbar/
معنی: علی بزرگتر، نام فرزند امام حسین
ریشه: عربی

علی یار /aliyaar/
معنی: یار و مددکار علی
ریشه: عربی

علیرضا /alirezaa/
معنی: علی خشنود و راضی، علی + رضا
ریشه: عربی

علیشیر /alishir/
معنی: علی + شیر
ریشه: عربی

علیقلی /aligholi/
معنی: بنده علی
ریشه: عربی

علیم /alim/
معنی: دانا، دانشمند
ریشه: عربی – قرآن

علی محمد /alimohammad/
معنی: علی + محمد
ریشه: عربی

علیمراد /alimoraad/
معنی: علی + مراد
ریشه: عربی

علیمردان /alimardaan/
معنی: علی + مردان
ریشه: عربی

علینقی /alinaghi/
معنی: علی + نقی (پاکیزه)
ریشه: عربی

عماد /emaad/
معنی: ستون، (به مجاز) آن که بتوان بر او تکیه کرد، نگاه دارنده، تکیه گاه
ریشه: عربی

عمادالدین /emaadoddin/
معنی: ستون و پایه دین
ریشه: عربی

عمار /amaar/
معنی: مرد با ایمان، ثابت، استوار، حلیم، با وقار
ریشه: عربی

عمد /amad/
معنی: ستون ها
ریشه: عربی – قرآن

عمر /omar/
معنی: آباد کننده، آباد، معدول کلمه عامر
ریشه: عربی

عمل /amal/
معنی: انجام دادن، عمل، کار
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ع شروع شود

اسم پسر با ع مذهبی

عمی /omi/
معنی: نابینایان
ریشه: عربی – قرآن

عمید /amid/
معنی: عاشق و بی قرار، همچنین بزرگ قوم، سرور و تکیه گاه طایفه
ریشه: عربی

عمیدالدین /amidoddin/
معنی: آن که در دین تسلط دارد
ریشه: عربی

عنب /enab/
معنی: انگور
ریشه: عربی – قرآن

عنق /onogh/
معنی: گردن
ریشه: عربی – قرآن

عهد /adh/
معنی: پیمان
ریشه: عربی – قرآن

عهن /ehn/
معنی: پشم
ریشه: عربی – قرآن

عوضعلی /avazali/
معنی: احسان و پاداش علی
ریشه: عربی

عوید /oveyd/
معنی: فایده دهنده، سود بخش
ریشه: عربی

عیار /ayaar/
معنی: بسیار رفت و آمد کننده ، حیله گر ، جوانمرد
ریشه: عربی

عیدان /idaan/
معنی: چوبها
ریشه: عربی

عیر /ir/
معنی: کاروان، کاروانیان
ریشه: عربی – قرآن

عیسا /isaa/
معنی: عیسی، معرب ازعبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
ریشه: عبری

عیسو /isu/
معنی: دارای گیسوی پر پشت، نام برادر یعقوب پیامبر
ریشه: عبری

عیسی /eisaa/
معنی: معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
ریشه: عبری

عیشه /ishah/
معنی: زندگی
ریشه: عربی – قرآن

عیمانوئل /imaanuel/
معنی: خدا با ماست، امانوئل، مانوئل
ریشه: عبری

عین الدین /eynoddin/
معنی: چشم دین، عزیز در دین
ریشه: عربی

عین الزمان /eynozamaan/
معنی: چشم زمان
ریشه: عربی

عیوق /ayugh/
معنی: ستاره ای روشن و سرخرنگ
ریشه: عربی

عیون /oyoon/
معنی: چشمه ساران
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

در این مطلب کامل ترین فهرست از اسم پسر با عین را ملاحظه کردید؛ آیا اسم پسر با ع دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ص، اسم پسر با ض، اسم پسر با ط، اسم پسر با ظ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare