اسم دختر با ص (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ص)

اسم دختر با ص (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ص)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف صاد شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ص را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ص را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ص

صابرین /saaberin/
معنی: صبر کنندگان
ریشه: عربی – قرآن

صابئون /saabeoon/
معنی: دارندگان آیین صابئی
ریشه: عربی – قرآن

صاحبه /saahebe/
معنی: مؤنث صاحب
ریشه: عربی

صاخه /saakhah/
معنی: بانگ گوش فرسا، اسم قیامت، فریاد شدید گوش خراش
ریشه: عربی – قرآن

صادقه /saadeghe/
معنی: مونث صادق راستگو و درستکار
ریشه: عربی

صارمین /saaremin/
معنی: قطع کنندگان، میوه چینان
ریشه: عربی – قرآن

صاعقه /saaeghe/
معنی: آذرخش
ریشه: عربی – قرآن

صافات /saaffaat/
معنی: بال گشادگان، صف کشنده ها
ریشه: عربی – قرآن

صافنات /saafenaat/
معنی: اسبها
ریشه: عربی – قرآن

صافی ناز /saafinaaz/
معنی: دارای ناز و کرشمه اصیل و خالص
ریشه: فارسی

صالحه /saalehe/
معنی: دختر و زن نیکوکار
ریشه: عربی

صبا /saabaa/
معنی: پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی

صباح /saabaah/
معنی: سحرگاه، بامدادان
ریشه: عربی – قرآن

صبح /sobh/
معنی: صبح، اول روز
ریشه: عربی – قرآن

صبح آسا /sobhaasaa/
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: فارسی – عربی

صبح چهر /sobhchehr/
معنی: صبح چهره، صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد
ریشه: فارسی – عربی

صبح چهره /sobhchehre/
معنی: صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره‌ای سپید چون صبح دارد
ریشه: فارسی – عربی

صبحی /sobhi/
معنی: منسوب به صبح، بامدادی
ریشه: فارسی

صبر /sabr/
معنی: شکیبایی، صبر
ریشه: عربی – قرآن

صبرا /sabraa/
معنی: بردباری کردن در برابر سختی ها و ناملایمت ها، شکیبایی
ریشه: فارسی – عربی

صبرناز /sabrnaaz/
معنی: صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
ریشه: فارسی – عربی

صبرینه /sabrine/
معنی: منسوب به صبر، (به مجاز) صبور و شکیبا، نام گیاهی است
ریشه: فارسی – عربی

صبریه /sabriye/
معنی: منسوب به صبر
ریشه: عربی

صبغه /sebghah/
معنی: رنگ، نگارگری
ریشه: عربی – قرآن

صبوح /sabooh/
معنی: پگاه، صبح زود، شرابی که به هنگام صبح می خورند
ریشه: عربی

صبورا /sabooraa/
معنی: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور
ریشه: عربی

صبوره /saboore/
معنی: منسوب به صبور، صبور و شکیبا
ریشه: فارسی – عربی

اسم دختر با ص شروع شود

اسم دختر با ص ایرانی اصیل

صحاف /sehaaf/
معنی: جام ها یا طبق ها، سینیهای زرین
ریشه: عربی – قرآن

صحرا /sahraa/
معنی: بیابان، محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است
ریشه: عربی

صحف /sohof/
معنی: کتاب ها، نامه های اعمال، صحیفه ها
ریشه: عربی – قرآن

صخر /sakhar/
معنی: سنگ
ریشه: عربی – قرآن

صخره /sakhreh/
معنی: تخته سنگ
ریشه: عربی – قرآن

صدا /sedaa/
معنی: انعکاس صوت، پژواک
ریشه: عربی

صدپر /sadpar/
معنی: گل سرخ
ریشه: فارسی

صدری /sadri/
معنی: منسوب به صدر، گوشه ای در دستگاه شور
ریشه: عربی

صدف /sadaf/
معنی: از اسامی دخترانه، نام سه ستاره به شکل مثلث
ریشه: عربی

صدفین /sadafain/
معنی: دو کوه
ریشه: عربی – قرآن

صدق /sedgh/
معنی: راست و درست، راستگویی، راست گفتن
ریشه: عربی – قرآن

صدقات /sadaghaat/
معنی: صدقات، زکات، چیزهایی که انسان از مال خود دهد
ریشه: عربی – قرآن

صدقه /sadaghah/
معنی: صدقه، مالی که انسان در راه خدا می دهد، کفاره
ریشه: عربی – قرآن

صدور /sodoor/
معنی: ضمیرها، دل ها، سینه ها
ریشه: عربی – قرآن

صر /serr/
معنی: سرمای سوزان
ریشه: عربی – قرآن

صراحی /soraahi/
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب، شراب زلال، در تصوف مقام انس را گویند
ریشه: عربی

صراط /seraat/
معنی: راه وسیع، راه
ریشه: عربی – قرآن

صرح /sarh/
معنی: برج، قصر
ریشه: عربی – قرآن

صرصر /sarsar/
معنی: باد بسیار سرد و تند
ریشه: عربی – قرآن

صریخ /sarikh/
معنی: فریادرس، کمک
ریشه: عربی – قرآن

صریم /sarim/
معنی: خاکستر
ریشه: عربی – قرآن

صعد /sad/
معنی: سخت
ریشه: عربی – قرآن

صعوه /save/
معنی: پرنده ای کوچک و ; خوش آواز به اندازه گنجشک
ریشه: عربی

صعید /saeed/
معنی: خاک
ریشه: عربی – قرآن

صغیر /saghir/
معنی: کوچک
ریشه: عربی – قرآن

صفاناز /safaanaaz/
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است
ریشه: فارسی – عربی

صفوان /safvaan/
معنی: تخته سنگ، سنگ خالص و صاف
ریشه: عربی – قرآن

صفوریا (صفورا) /safuriaa/
معنی: گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبر
ریشه: عبری

صفوریه /saforie/
معنی: گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبر
ریشه: عربی

صفیا /safiyaa/
معنی: صَفیه
ریشه: عربی

اسم دختر با ص شروع بشه

اسم دختر با ص جدید

صفیه خاتون /safiekhatoon/
معنی: بانوی برگزیده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

صلات /salaat/
معنی: دعا
ریشه: عربی – قرآن

صلب /solb/
معنی: پشت
ریشه: عربی – قرآن

صلح /solh/
معنی: صلح، مسالمت، سازش کردن
ریشه: عربی – قرآن

صلد /sald/
معنی: سترون، زمین صاف و سخت
ریشه: عربی – قرآن

صلصال /salsal/
معنی: گل خشک
ریشه: عربی – قرآن

صلوات /salavaat/
معنی: نمازها، رحمت ها، درودها
ریشه: عربی – قرآن

صم /somm/
معنی: کران، ناشنواها
ریشه: عربی – قرآن

صمیمه /samime/
معنی: مؤنث صَمیم، صمیمی، خالص، ناب، اصیل
ریشه: عربی

صنع /son/
معنی: عمل
ریشه: عربی – قرآن

صنعه /sanah/
معنی: حرفه
ریشه: عربی – قرآن

صنم /sanam/
معنی: بت زیبا
ریشه: عربی

صنم بر /sanambar/
معنی: صنم (عربی) + بر (فارسی) مرکب از صنم (بت) + (آغوش)
ریشه: فارسی – عربی

صنم دخت /sanamdokht/
معنی: صنم (عربی) + دخت (فارسی) دختر زیبارو و دلبر
ریشه: فارسی – عربی

صنم رو /sanamroo/
معنی: صنم (عربی) + دخت (فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلبرانه است
ریشه: فارسی – عربی

صنم گل /sanamgol/
معنی: صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل
ریشه: فارسی – عربی

صنم ناز /sanamnaaz/
معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
ریشه: فارسی – عربی

صنوبر /senobar/
معنی: نام درختی همیشه سبز
ریشه: فارسی

صنیعه /sanie/
معنی: زن برگزیده، نو ظهور و تازه
ریشه: عربی

صهبا /sahbaa/
معنی: شراب انگوری، شرابی که مایل به سرخی باشد
ریشه: عربی

صهر /sahr/
معنی: قرابت، پیوند
ریشه: عربی – قرآن

صواب /savaab/
معنی: درست
ریشه: عربی – قرآن

صواع /savaa/
معنی: جام، پیمانه
ریشه: عربی – قرآن

صوامع /savaame/
معنی: صومعه ها
ریشه: عربی – قرآن

صوت /sot/
معنی: صدا
ریشه: عربی – قرآن

صوفیا /sofiaa/
معنی: منسوب به صوفی
ریشه: فارسی – عربی

صوفیه /sofie/
معنی: پیروان طریقه و مسلک تصوف، اهل تصوف، متصوفه، پایتخت بلغارستان
ریشه: عربی

اسم دختر با ص ترکی

اسم دختر با ص زیبا و باکلاس

صونا /sonaa/
معنی: منسوب به صون، خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: فارسی – عربی

صیاصی /sayaasi/
معنی: برج و باروها، قلعه ها
ریشه: عربی – قرآن

صیب /sayyeb/
معنی: باران سخت
ریشه: عربی – قرآن

صید /seyd/
معنی: شکار، صید
ریشه: عربی – قرآن

صیف /sayf/
معنی: تابستان
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با ص را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با ص دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ز، اسم دختر با س، اسم دختر با ش و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare