اسم پسر با ش (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ش)

اسم پسر با ش (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ش)

برای انتخاب اسم فاکتورهای زیادی مهم است، اما برخی از والدین نیز دوست دارند اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از این رو در این مطلب قصد داریم کامل ترین لست اسم پسر با ش یا شین را ارائه دهیم؛ با ما همراه شوید!

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ش

شابرزین /shaabarzin/
معنی: شاه برزین
ریشه: فارسی

شابهار /shaabahaar/
معنی: نام دشتی در نواحی کابل
ریشه: فارسی

شابهرام /shaabahraam/
معنی: نام بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شاخه /shaakhe/
معنی: بخشی از گیاه و درخت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شادبه /shaadbeh/
معنی: بهترین شادی
ریشه: فارسی

شادکام /shaadkaam/
معنی: نام برادر فریدون
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شادکان /shaadkaan/
معنی: کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی
ریشه: فارسی

شادگار /shaadgaar/
معنی: خشنود و شادمان
ریشه: فارسی

شادگان /shaadgaan/
معنی: نام باغی در داستان خسرو و شیرین، بخشی از شهرستان خرمشهر
ریشه: فارسی

شادملک /shaadmalek/
معنی: پادشاه شاد و خوشحال، نام خلیل سلطان تیموری
ریشه: فارسی

شادن /shaaden/
معنی: آهوی جوان که تازه شاخ بر آورده است، بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو
ریشه: عربی

شادیاب /shaadyaab/
معنی: کسی که از شادی نصیب و بهره دارد
ریشه: فارسی

شادیار /shaadyaar/
معنی: شاد و خوشحال
ریشه: فارسی

شاربون /shaarebon/
معنی: نوشندگان
ریشه: عربی – قرآن

شاربین /shaarebin/
معنی: نوشندگان
ریشه: عربی – قرآن

شارل /shaarl/
معنی: گرفته شده از کارل آلمانی
ریشه: بین المللی – فرانسوی

شارو /shaaro/
معنی: بازمانده یا پنهان
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

شارونا /shaaronaa/
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: زبان باستانی – آشوری

شاطی ء /shaate/
معنی: جانب، حاشیه، کرانه
ریشه: عربی – قرآن

شاعر /shaaer/
معنی: سراینده کلام موزون، خیال پرداز
ریشه: عربی – قرآن

شافع /shaafe/
معنی: شفاعت کننده، خواهشگر
ریشه: عربی

شاکر /shaaker/
معنی: شکر کننده، سپاسگزار، در حال شکرگزاری
ریشه: عربی

شاکرون /shaakeroon/
معنی: سپاسگزاران
ریشه: عربی – قرآن

شاکله /shaakele/
معنی: طبیعت و شیوه، فراخور
ریشه: عربی – قرآن

شالیار /shaalyaar/
معنی: شهریار، پادشاه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

شامخات /shaamekhaat/
معنی: صفت کوه، بلند
ریشه: عربی – قرآن

شاملو /shaamloo/
معنی: نام قبلیه ای از ترکان قزلباش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شامیر /shaamir/
معنی: طرف ریسمان، شهری در کوهستان یهودا در جنوب شرقی نابلس
ریشه: فارسی

شاندیز /shaandiz/
معنی: شکوهمند و دارای عظمت و جلال، شاهان دژ، نام روستایی در نزدیکی مشهد
ریشه: فارسی

شانلی /shaanli/
معنی: پر افتخار، مشهور، شایان تحسین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شانیا /shaaniaa/
معنی: کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم
ریشه: بین المللی – هندی

شاه آفرین /shaahaafarin/
معنی: درخور آفرین شاه
ریشه: فارسی

شاه برزین /shaahbarzin/
معنی: نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)
ریشه: فارسی

شاه بهرام /shaahbahraam/
معنی: نام زرتشتیان امروزی، نام بهرام گور
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شاه پر /shaahpar/
معنی: شهپر
ریشه: فارسی

شاها /shaahaa/
معنی: نام قلعه‌ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود
ریشه: فارسی

شاهارا /shaahaaraa/
معنی: حافظ شب های روزه داران
ریشه: زبان باستانی – آشوری

شاهان /shaahaan/
معنی: منسوب به شاه
ریشه: فارسی

اسم پسر با ش جدید

اسم پسر با شا

شاهباز /shaahbaaz/
معنی: شهباز، پرنده ای شکاری
ریشه: فارسی

شاهبوی /shaahbooy/
معنی: بوی مشک و عنبر
ریشه: فارسی

شاهدیس /shaahdis/
معنی: مانند شاه
ریشه: فارسی

شاهرود /shaahrood/
معنی: رود = فرزند به ویژه پسر، (به مجاز) فرزند پسر عزیز و گرامی، رودخانه‌ی اصلی و بزرگ
ریشه: فارسی

شاهروز /shaahrooz/
معنی: نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شاهسون /shaahsavan/
معنی: شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شاهک /shaahak/
معنی: شاه کوچک، نوعی برنج
ریشه: فارسی

شاهکار /shaahkaar/
معنی: کار شاهانه، برجسته، ممتاز
ریشه: فارسی

شاهمراد /shaahmoraad/
معنی: آرزوی شاه
ریشه: فارسی

شاهمیر /shaahmir/
معنی: شاه + امیر، برادر میرک بیک وزیرشاه اسماعیل
ریشه: فارسی

شاهو /shaahoo/
معنی: آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
ریشه: فارسی

شاهورد /shaahvard/
معنی: هاله و خرمن ماه
ریشه: فارسی

شاهین /shaahin/
معنی: شاهباز، عقاب، لاچین، زبانه، میله
ریشه: فارسی

شاوران /shaavaraan/
معنی: شاپوران، نام شهر قدیم شروان
ریشه: فارسی

شاورد /shaavard/
معنی: هاله، خرمن ماه، شادورد
ریشه: فارسی

شاوور /shaavor/
معنی: شاهزاده
ریشه: فارسی

شاویس /shaavis/
معنی: شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است)
ریشه: فارسی

شایان /shaaiaan/
معنی: شایسته، سزاوار، در خور، فراوان
ریشه: فارسی

شایرایا /shaayraayaa/
معنی: ستاره ناهید
ریشه: زبان باستانی – آشوری

شایگان /shaaigaan/
معنی: ارزشمند، ممتاز، عالی، شایسته
ریشه: فارسی

شایورد /shaayvard/
معنی: هاله و خرمن ماه
ریشه: فارسی

شائول /shaaol/
معنی: شاعول، مطلوب، موردپسند، اولین پادشاه بنی اسرائیل
ریشه: عبری

شباروز /shabaarooz/
معنی: همه گاه، شبانه روز
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شبان /shabaan/
معنی: چوپان، گله بان
ریشه: فارسی

شبر /shabar/
معنی: نیکو، خوب، نام امام حسن مجتبی (ع)
ریشه: عربی

شبلی /shebli/
معنی: منسوب به شهر شبله، ادیب و دانشمند هندی
ریشه: عربی

شبنا /shabnaa/
معنی: جوان
ریشه: عبری

شبیب /shabib/
معنی: با ارزش و جوانمرد
ریشه: عربی

شتاء /shetaa/
معنی: زمستان
ریشه: عربی – قرآن

شتاب /shetaab/
معنی: چالاکی و سرعت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شتابان /shetaabaan/
معنی: پرسرعت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شتی /shattaa/
معنی: گوناگون، انواع مختلف
ریشه: عربی – قرآن

شجر /shajar/
معنی: درخت
ریشه: عربی – قرآن

شداد /shedaad/
معنی: سخت، محکم
ریشه: عربی – قرآن

شدید /shadid/
معنی: سخت، محکم، شدید، سنگین
ریشه: عربی – قرآن

شراب /sharaab/
معنی: نوشیدنی
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ش شه

اسم پسر با ش جدید

شرار /sharaar/
معنی: شراره، لهیب آتش
ریشه: فارسی

شرب /shorb/
معنی: نوشیدن
ریشه: عربی – قرآن

شرر /sharar/
معنی: شراره، جرقه آتش
ریشه: عربی – قرآن

شرعه /sherah/
معنی: شریعت
ریشه: عربی – قرآن

شرف /sharaf/
معنی: بزرگواری، حرمت، جاه و جلال، آبرو
ریشه: عربی

شرف الدین /sharafoddin/
معنی: موجب آبروی و اعتبار دین و آیین
ریشه: عربی

شرقیه /sharghie/
معنی: منسوب به شرق
ریشه: عربی – قرآن

شرکاء /shorakaa/
معنی: شریک ها
ریشه: عربی – قرآن

شریف الدین /sharifoddin/
معنی: دارای دین و آیین پاک
ریشه: عربی

شعائر /shaaer/
معنی: علامت ها و نشانه ها، شعائر
ریشه: عربی – قرآن

شعب /shoab/
معنی: شعبه ها، تکه ها، شاخه ها
ریشه: عربی – قرآن

شعبانعلی /shabanali/
معنی: مرکب از شعبان + علی
ریشه: عربی

شعراء /shoaraa/
معنی: شاعران
ریشه: عربی – قرآن

شعری /shara/
معنی: نام ستاره ای است
ریشه: عربی – قرآن

شعیا /shayaa/
معنی: نام پیامبر بنی اسرائیل، اشعیا
ریشه: عبری

شغاد /shoghaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند، مباح و حلال و هر چیز که در مذهب و دین روا باشد
ریشه: شاهنامه

شغل /shoghol/
معنی: سرگرمی
ریشه: عربی – قرآن

شفاءالدین /shafaaoddin/
معنی: شفا و درمان دین
ریشه: عربی

شفیع /shafi/
معنی: آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری می کند، شفاعت کننده، شفاعتگر
ریشه: عربی

شفیع محمد /shafimohammad/
معنی: از نام های مرکب شفیع و محمّد
ریشه: عربی

شفیعا /shafiaa/
معنی: شفیع + الف، بزرگداشت و تعظیم
ریشه: عربی

شقه /shaghah/
معنی: راه دور و دراز
ریشه: عربی – قرآن

شقیق /shaghigh/
معنی: نام یکی از سرداران علی (ع)
ریشه: عربی

شکرالله /shokrollaah/
معنی: ستایش خدا
ریشه: عربی

شکران /shokraan/
معنی: سپاسگزاری، شکرگزاری
ریشه: عربی

شکرعلی /shokrali/
معنی: مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)
ریشه: عربی

شکل /shekl/
معنی: شبیه، یکسان
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ش شروع شود

اسم پسر با ش زیبا و باکلاس

شکور /sakur/
معنی: شکرکننده سپاسگزار، پاداش دهنده‌ بندگان، از نام های خداوند
ریشه: عربی

شکیب /shakib/
معنی: تحمل، بردباری، صبر
ریشه: فارسی

شکیل /shakil/
معنی: زیبا، پسر خوش چهره
ریشه: عربی

شم /sham/
معنی: خوف، ترس، بیم
ریشه: شاهنامه

شماخ /shamaakh/
معنی: شامخ، بلند، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

شماساس /shamaasaas/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی
ریشه: شاهنامه

شمایل /shamaayel/
معنی: ظاهر کسی یا چیزی، شکل و صورت، خوی ها، خصلت های نیکو و پسندیده
ریشه: عربی

شمس الضحی /shamsozohaa/
معنی: آفتاب چاشتگاه
ریشه: عربی

شمس الله /shamslallaah/
معنی: آفتاب خدا، کسی که منور شده است به نور دین خدا
ریشه: عربی

شمسان /shamsaan/
معنی: منسوب به شمس
ریشه: عربی

شمسعلی /shamsali/
معنی: مرکب از شمس + علی = خورشید بلند
ریشه: عربی

شمعون /sham’oon/
معنی: شنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)
ریشه: عبری

شمن /shaman/
معنی: راهب بودایی، بت پرست
ریشه: فارسی

شمیران /shamiraan/
معنی: جای سرد، ناحیه ای در جنوب البرز
ریشه: فارسی

شمیل /shomayl/
معنی: باد شمال، جمعیت کم
ریشه: عربی

شمینه /shamine/
معنی: حاصلخیز، برکت یافته
ریشه: زبان باستانی – آشوری

شنتیا /shantiaa/
معنی: نام حضرت علی (ع) در زبور داوود، پیروز
ریشه: فارسی

شنگل /shangol/
معنی: شوخ، شنگول، عیار و راهزن
ریشه: شاهنامه

شهاب /shahaab/
معنی: جلال و بزرگی، پدیده ای آسمانی
ریشه: عربی

شهادات /shahaadaat/
معنی: گواهی ها
ریشه: عربی – قرآن

شهاده /shahaadeh/
معنی: حضور، گواهی دادن، پیدا، سوگند
ریشه: عربی – قرآن

شهام /shehaam/
معنی: تیز خاطر، چالاک
ریشه: فارسی

شهامت /shahaamat/
معنی: بی باکی، دلیری، حالت ترس نداشتن از چیزی یا کسی در انجام کاری یا گفتن مطلبی
ریشه: عربی

شهبال /shahbaal/
معنی: شهپر
ریشه: فارسی

شهبان /shahbaan/
معنی: شهاب
ریشه: فارسی

شهبد /shahbod/
معنی: سالار و سردار لشکر
ریشه: فارسی

شهدر /shahdar/
معنی: مرد دولتمند و صاحب رفاه
ریشه: عربی

شهر /shahr/
معنی: ماه
ریشه: عربی – قرآن

شهراد /shahraad/
معنی: پادشاهِ جوانمرد
ریشه: فارسی

شهرآگیم /shahraagim/
معنی: حاکم شهر، شراگیم
ریشه: فارسی

شهربراز /shahrboraaz/
معنی: زینت و آراستگی شهر، نام یکی از سرداران خسروپرویز
ریشه: فارسی

شهرتاش /shahrtaash/
معنی: همسایه و همشهری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شهرداد /shahrdaad/
معنی: زاده‌ی شهر، شهری
ریشه: فارسی

شهرگیر /shahrgir/
معنی: فاتح شهر
ریشه: شاهنامه

شهروان /shahravaan/
معنی: شهربان، نگهبان شهر
ریشه: فارسی

شهروی /shahruy/
معنی: چهره شاهانه، از موبدان ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شهروین /shahrvin/
معنی: شهنام، از نام های باستانی
ریشه: فارسی

شهسان /shahsaan/
معنی: مانند شاه، شاهوار، دارای جلال و شکوه شاهانه
ریشه: فارسی

اسم پسر با ش فارسی

اسم پسر با ش خاص

شهمرد /shahmard/
معنی: بزرگمرد
ریشه: فارسی

شهمردان /shahmardaan/
معنی: مخفف شاه مردان، بزرگ مردان
ریشه: فارسی

شهمیر /shahmir/
معنی: مخفف شاه امیر
ریشه: فارسی

شهند /shahand/
معنی: بهبودی، نیکی
ریشه: فارسی

شهنور /shahnoor/
معنی: نور شاه و به تعبیری نور خدا
ریشه: فارسی

شهوار /shahvaar/
معنی: لایق و سزاوار شاه، گرانبها
ریشه: فارسی

شهود /shohood/
معنی: حاضران، بینندگان، شاهدان
ریشه: عربی – قرآن

شهور /shohoor/
معنی: ماه ها
ریشه: عربی – قرآن

شهیاد /shahyaad/
معنی: مرکب از شه (شاد) + یاد (خاطره)
ریشه: فارسی

شهیار /shahiaar/
معنی: همدم، همنشین و مونس شاه، نظیر و همتای شاه، (به مجاز) بلند مرتبه
ریشه: فارسی

شهید /shahid/
معنی: حاضر، گواه، کشته راه خدا
ریشه: عربی – قرآن

شهیر /shahir/
معنی: معروف، نام آور، نامدار
ریشه: عربی

شواظ /shovaaz/
معنی: شعله بی دود
ریشه: عربی – قرآن

شوان /shavaan/
معنی: شبان، چوپان، نگهبان گله
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

شوبا /shobaa/
معنی: مخلوط
ریشه: عربی – قرآن

شوری /shora/
معنی: مشورت
ریشه: عربی – قرآن

شوی /shava/
معنی: کباب کردن
ریشه: عربی – قرآن

شیان /shiyaan/
معنی: درختی بلند، خون سیاووشان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیانا /shiaanaa/
معنی: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
ریشه: فارسی

شیبه /shaybe/
معنی: پیری، تیرانداز، سپید شدن موی سر
ریشه: عربی – قرآن

شیخ /sheikh/
معنی: پیر
ریشه: عربی – قرآن

شید /shid/
معنی: خورشید، آفتاب، روشنایی
ریشه: شاهنامه

شیدالله /shidollaah/
معنی: خورشید خدا، نور خدا
ریشه: فارسی – عربی

شیدسب /shidasb/
معنی: دارنده اسب درخشان چون خورشید
ریشه: شاهنامه

شیراک /shiraak/
معنی: نام پدر هرمزد، کنده کار کتیبه کعبه زرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیراوژن /shirozhaan/
معنی: دلیر، شیرافکن
ریشه: فارسی

شیرخدا /shirkhodaa/
معنی: اسدالله، از القاب حضرت علی
ریشه: فارسی

شیردل /shirdel/
معنی: دلیر، شجاع
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیرزیل /shirzil/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

شیرعلی /shirali/
معنی: مرکب از شیر + علی
ریشه: فارسی

شیرک /shirak/
معنی: شیر بچه، روستایی در بخش قائن
ریشه: فارسی

شیرمرد /shirmard/
معنی: کنایه از دلیر و شجاع
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیرنگ /shirang/
معنی: مانند شیر قوی و دلاور
ریشه: فارسی

شیروان /shirvaan/
معنی: نگهبان و محافظ شیر، نام یکی از دهستان های ششگانه بخش چرداول شهرستان ایلام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیروش /shirvash/
معنی: همانند شیر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیروی /shirooy/
معنی: منسوب به شیر
ریشه: شاهنامه

شیشم /shisham/
معنی: از ابزار خنیانگری
ریشه: زبان باستانی – اوستا

شیع /sheya/
معنی: فرقه ها، جمع شیعه
ریشه: عربی – قرآن

شیعه /sheah/
معنی: پیرو
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با ش را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با ش دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با د، اسم پسر با ر، اسم پسر با ز و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare