اسم پسر با د (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف د)

اسم پسر با د (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف د)

فرآیند نام گذاری نوزادان برای همه پدر و مادرها دارای شیرینی خاصی است. در این مبان برخی از آنها دوست دارند اول اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از این رو در این مطلب زیباترین و کامل ترین لیست اسم پسر با د را برای شما آماده کرده ایم که در ادامه آورده شده است؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با د

داب /daab/
معنی: شیوه، عادت
ریشه: عربی – قرآن

داتام /daataam/
معنی: آفریننده و مخلوق
ریشه: زبان باستانی – اوستا

داتان /daataan/
معنی: مربوط به چشم، نام یکی از روسای یهود
ریشه: عبری

داته /daate/
معنی: دادگری، قانون
ریشه: زبان باستانی – اوستا

داتیس /daatis/
معنی: سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی
ریشه: فارسی

دادالله /daadallaah/
معنی: عطیه و بخشش خداوند
ریشه: فارسی

دادایزد /daad’eezad/
معنی: عدل خداوند، خداداد
ریشه: فارسی

دادبان /daadbaan/
معنی: نگهبان قانون
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادبخش /daadbakhsh/
معنی: دادگستر، عادل، بخشنده داد
ریشه: فارسی

دادبک /daadbak/
معنی: رئیس قضات، متصدی عدلیه
ریشه: فارسی

دادپویه /daadpuye/
معنی: از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادجو /daadjoo/
معنی: جوینده عدل و داد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادخواه /daadkhaah/
معنی: خواستار عدل و داد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادرس /daadras/
معنی: دادرسنده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادعلی /daadali/
معنی: داد (فارسی) + علی (عربی)، داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد
ریشه: فارسی – عربی

دادفروز /daadforooz/
معنی: فروزنده عدل و داد، عادل
ریشه: فارسی

دادفرین /daadaafarin/
معنی: نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
ریشه: فارسی

دادگر /daadgar/
معنی: دادگستر، عادل، حاکم
ریشه: فارسی

دادگون /daadgoon/
معنی: قانونی، با عدل و داد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادمهر /daadmehr/
معنی: عدالت دوست، نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ
ریشه: فارسی

دادنام /daadnaam/
معنی: دارای عدالت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دادوند /daadvand/
معنی: معتدل، منسوب به داد
ریشه: فارسی

دار /daar/
معنی: خانه
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با د جدید و زیبا

اسم پسر با د جدید

دارا /daaraa/
معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند، (به مجاز) خداوند
ریشه: فارسی

داراب /daaraab/
معنی: دارنده، در شاهنامه نام شاه ایران از سلسله‌ی کیانی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس
ریشه: فارسی

دارات /daaraat/
معنی: شان، شکوه و عظمت
ریشه: فارسی

داراشکوه /daarashokooh/
معنی: دارنده شکوه و عظمت، از شاهزادگان هندی
ریشه: فارسی

داران /daaraan/
معنی: دنیا و آخرت
ریشه: فارسی

دارشاد /daarshaad/
معنی: نام پدر خورزاد پارسی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دارمان /daarmaan/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

دارنوش /daarnoosh/
معنی: نام یکی از وزیران بخت نصر
ریشه: فارسی

داریاو /daariyaav/
معنی: نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکی ها
ریشه: فارسی

دارینوش /daarinoosh/
معنی: نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است
ریشه: فارسی

داریو /daaryu/
معنی: داریوش، درلاتین به معنی دارا، ثروتمند، توانگر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

داریوش /daarioosh/
معنی: دارا، دارنده‌ی نیکی (بهی)، نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی هخامنشی
ریشه: فارسی

داژو /daazhu/
معنی: سوخته، داغ، گرم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

داشاب /daashaab/
معنی: هدیه، داد و دهش و چیزی به مردم دادن
ریشه: فارسی

داشلی /daashli/
معنی: سنگدار
ریشه: ترکمنی

اسم پسر با دال ترکی

اسم پسر با د باکلاس

داعی /daaee/
معنی: دعوت کننده، دعاکننده، سبب
ریشه: عربی

داماسپ /daamaasp/
معنی: گونه دیگر جاماسپ
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دامان /daamaan/
معنی: دامن کوه و بیابان، بادبان کشتی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دامور /daamur/
معنی: آواز نرم و لطیف
ریشه: فارسی

دامون /daamoon/
معنی: دشت و صحرا، از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان
ریشه: فارسی

دامیار /daamyaar/
معنی: شکاربان، ماهیگیر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دانا /daanaa/
معنی: دارنده‌ دانش و آگاهی، آگاه
ریشه: فارسی

دانشگر /daaneshgar/
معنی: دانا، عالم، دانشمند
ریشه: فارسی

دانشیار /daaneshyaar/
معنی: کسی که دانش یار اوست، آنکه دانش یاری اش نماید
ریشه: فارسی

دانیار /danyaar/
معنی: دارنده‌ دانش و آگاهی، آگاه
ریشه: فارسی

دانیال /daaniaal/
معنی: دانیال از پیامبران بنی اسرائیل و همزمان کورش کبیر و داریوش بزرگ هخامنشی بوده است
ریشه: عبری

دانین /daanin/
معنی: از خاندان های ایرانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

داهی /daahi/
معنی: زیرک، باهوش، تیزفهم
ریشه: عربی

داو /daav/
معنی: هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می‌کنند، قاضی، خداوند
ریشه: فارسی

داوود /daavood/
معنی: محبوب، از پیامبران بنی اسرائیل
ریشه: عربی – قرآن

داوران /daavaraan/
معنی: منسوب به داور
ریشه: فارسی

داوید /daavid/
معنی: دامنه کوه
ریشه: عبری

داوین /daavin/
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

دایان /daaiaan/
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دبیر /dabir/
معنی: نویسنده، منشی، کاتب
ریشه: فارسی

درخش /dorakhsh/
معنی: روشنی، فروغ
ریشه: فارسی

درخشش /derakhshesh/
معنی: درخشیدن، پرتو افکندن
ریشه: فارسی

دردی /dordi/
معنی: رنج، درد
ریشه: ترکمنی

درویش /darvish/
معنی: فقیر، تهیدست، گوشه نشین، صوفی
ریشه: فارسی

اسم پسر با د شروع شود

اسم پسر با د شروع شده

دری /dorrei/
معنی: درخشان
ریشه: عربی – قرآن

دریز /dariz/
معنی: نام داماد داریوش بزرگ
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دسم /dasam/
معنی: فرمانده ده تن سرباز
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دشمه /dashme/
معنی: مرد بی خیر، یا عام است (منتهی الارب)، آنکه خیری در او نباشد. (از اقرب الموارد)، حقیر و بی قدر و بی خیر (ناظم الاطباء)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

دلیر /dalir/
معنی: شجاع، دارای جرأت و جسارت، گستاخ، بی پروا
ریشه: فارسی

دماوند /demaavand/
معنی: دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دمور /damur/
معنی: آواز نرم و آهسته
ریشه: شاهنامه

دها /dahaa/
معنی: زیرکی، هوشیاری
ریشه: عربی

دهخدا /dehkhodaa/
معنی: صاحب و مالک ده
ریشه: فارسی

دهقان /dehghaan/
معنی: (معرب از فارسی دهگان) کشاورز، مالکِ ده، (به مجاز) ایرانی؛ زرتشتی، هر یک از دانایان و راویان تاریخ و اساطیر ایران، بزرگ و حاکم ولایت
ریشه: فارسی

دهگان /dehgaan/
معنی: فرمانده ده تن سرباز
ریشه: فارسی

دواب /davaab/
معنی: جنبندگان، جانوران
ریشه: عربی – قرآن

دوست محمد /doostmohammad/
معنی: دوستدار محمد
ریشه: فارسی

دوستعلی /dostali/
معنی: دوستدار علی
ریشه: فارسی

دولت /dolat/
معنی: اقبال، نیکبختی
ریشه: فارسی

دولتشاه /dolatshaah/
معنی: دارای اقبال شاهانه
ریشه: فارسی

دومان /dumaan/
معنی: مه، غبار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دیاکو /diaako/
معنی: سرزمین و نام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دیان /diaan/
معنی: هم معنی با دیانا، (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگل ها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی، حاکم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دین محمد /dinmohammad/
معنی: دین (فارسی) + محمد (عربی)، دارای دین محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک
ریشه: فارسی – عربی

دینار /dinaar/
معنی: دینار
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با د را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با د دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظراتتان را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با ج، اسم پسر با چ، اسم پسر با خ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare