اسم دختر با خ (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف خ)

اسم دختر با خ (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف خ)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف خ شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسم پسرانه شروع شده با حرف خ را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با خ را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با خ

خاتون /khaatoon/
معنی: لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید
ریشه: فارسی

خاتونک /khaatoonak/
معنی: خاتون (بانو) + ک، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز
ریشه: فارسی

خارا /khaara/
معنی: نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

خارک /khaarak/
معنی: نوعی خرمای زرد و خشک
ریشه: فارسی

خاش /khaash/
معنی: کسی که دارای مهر و محبت زیاد است
ریشه: فارسی

خاطرافروز /khaaterafrooz/
معنی: خاطر (عربی) + افروز (فارسی) شادی بخش
ریشه: عربی

خاطرآسا /khaateraasaa/
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

خاطرنواز /khaaternavaaz/
معنی: خاطر (عربی) + نواز (فارسی) دلکش، مطبوع
ریشه: عربی

خاطره /khaatere/
معنی: اندیشه، یاد بود، ضمیر، یادگاری
ریشه: عربی

خافیه /khaafie/
معنی: راز
ریشه: عربی – قرآن

خالده /khaalede/
معنی: مونث خالد
ریشه: عربی

خالص /khaales/
معنی: محض، بدون آمیختگی
ریشه: عربی – قرآن

خاموش /khaamush/
معنی: ساکت، بی صدا، آرام
ریشه: فارسی

خان ترکان /khaantarkaan/
معنی: شهبانوی بزرگ، ملکه بزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خان سلطان /khaansoltaan/
معنی: ملکه بزرگ، پادشاه بزرگ
ریشه: عربی

خانم /khaanom/
معنی: کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانم تاج /khaanomtaaj/
معنی: خانم + تاج
ریشه: فارسی

خانم گل /khaanomgol/
معنی: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانوم /khaanum/
معنی: خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانیش /khaanish/
معنی: شاهزاده، خانم، یکی از دختران شاه اسماعیل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خاور /khaavar/
معنی:  (مخففِ خاوران)هم به معنی مشرق و هم به معنای مغرب است
ریشه: فارسی

خاوردخت /khaavardokht/
معنی: دختر مشرقی
ریشه: فارسی

ختا /khataa/
معنی: نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است
ریشه: فارسی

ختمی /khatmi/
معنی: گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد
ریشه: عربی

ختن /khotan/
معنی: نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است، (به مجاز) زیباروی
ریشه: فارسی

اسم دختر با خ شروع میشود

اسم دختر با خ شروع شده جدید

خجسته /khojasteh/
معنی: شادباش، مبارک
ریشه: فارسی

خجسته لقا /khojastelaghaa/
معنی: خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو
ریشه: عربی

خجیر /khajir/
معنی: زیبا روی و پسندیده
ریشه: فارسی

خداآفرید /khodaa’aafarid/
معنی: آفریده خداوند
ریشه: فارسی

خدیجه /khadijeh/
معنی:  مولودِ پیش از اتمام ماه ها
ریشه: عربی

خرام /kheraam/
معنی: راه رفتن از روی عشوه و ناز، مژدگانی، نوید
ریشه: فارسی

خرامان /kharaamaan/
معنی: دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز
ریشه: فارسی

خرشا /kharshaa/
معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

خرشید /kharshid/
معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

خرم /khorram/
معنی: سرسبز و با طراوت، شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ فرخنده، مبارک
ریشه: فارسی

خرم بانو /khorrambaanoo/
معنی:  بانوی شاد و خوشحال
ریشه: فارسی

خرم بهار /khorrambahaar/
معنی:  آن که چون بهار خرم و با طراوت است، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: فارسی

خرم چهر /khorramchehr/
معنی:  آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد
ریشه: فارسی

خرم دخت /khorramdokht/
معنی:  دختر شاد و با طراوت
ریشه: فارسی

خرم گل /khorramgol/
معنی: آن که چون گل خرم و با طراوت است
ریشه: فارسی

خرمن /kharman/
معنی: توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز
ریشه: فارسی

خرمناز /khorramnaaz/
معنی:  زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

خرمه /khorrame/
معنی: نام همسر مزدک، گیاهی است مانند لوبیا
ریشه: فارسی

خزال /khazaal/
معنی: با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود
ریشه: عربی

خزان /khazaan/
معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
ریشه: فارسی

خزر /khazar/
معنی: فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می‌ریزد
ریشه: عربی

خصاصه /khasaase/
معنی: نیازمندی
ریشه: عربی – قرآن

خضرا /khazraa/
معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز، سبزه‌زار، چمن‌زار
ریشه: عربی

خطاب /khataab/
معنی: سخن گفتن
ریشه: عربی – قرآن

خطوات /khotuvaat/
معنی: گام ها
ریشه: عربی – قرآن

خلاق /khalaagh/
معنی: از اسماء حسنی به معنی آفرینشگر
ریشه: عربی – قرآن

خلال /khelaal/
معنی: دوستی
ریشه: عربی – قرآن

خلائف /khalaaef/
معنی: جانشینان
ریشه: عربی – قرآن

خلد /khold/
معنی: جاودانگی
ریشه: عربی – قرآن

خلطاء /kholataa/
معنی: شریکان
ریشه: عربی – قرآن

خلف /khalaf/
معنی: فرزند صالح، شایسته، جانشین، (به مجاز) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار
ریشه: عربی

اسم دختر با خ جدید و باکلاس

اسم دختر با خ باکلاس و اصیل

خلق /khalgh/
معنی: آفریدن، مخلوق، عادت، طبع، خلق، شیوه
ریشه: عربی – قرآن

خلود /kholood/
معنی: جاودانگی
ریشه: عربی – قرآن

خلیفه /khalife/
معنی: جانشین، قائم مقام
ریشه: عربی – قرآن

خلیله /khalile/
معنی: مؤنث خلیل
ریشه: عربی

خندان /khandaan/
معنی: خندیدن، با لبخند
ریشه: فارسی

خندان چهر /khandaanchehr/
معنی: آن که چهره ای خندان و متبسم دارد
ریشه: فارسی

خندان دخت /khandaandokht/
معنی: دختر خنده رو
ریشه: فارسی

خندان گل /khandaangol/
معنی: آن که چون گل شاداب و باطراوت است
ریشه: فارسی

خندانه /khandaane/
معنی: منسوب به خندان
ریشه: فارسی

خنس /khonnas/
معنی: سیارات
ریشه: عربی – قرآن

خنشا /khonshaa/
معنی: مبارک، خجسته، فرخنده
ریشه: فارسی

خوب چهر /khoobchehr/
معنی:  دارای سیمای زیبا، زیبا
ریشه: فارسی

خوب رخ /khoobrokh/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خوب روی /khoobrooi/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خوبیار /khoobyaar/
معنی: یار خوب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

اسم دختر با خ زیبا و دلنشین

اسم دختر با خ دلنشین و زیبا

خور دخت /khdordokht/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خوردیس /khoordis/
معنی: مانند خورشید، درخشان
ریشه: فارسی

خورزاد /khoorzaad/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خورسان /khoorsaan/
معنی: مانند خورشید
ریشه: فارسی

خورشاد /khoorshaad/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خورشید /khorshid/
معنی: هور، هور شید
ریشه: فارسی

خورشید بانو /khorshidbaanoo/
معنی: مرکب از خورشید و بانو، بانوی همچون خورشید نورانی
ریشه: فارسی

خورشید دخت /khorshiddokht/
معنی: مرکب از خورشید + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

خورشید رخ /khorshidrokh/
معنی: آن که چهره‌اش چون خورشید می‌درخشد
ریشه: فارسی

خورشید فر /khorshidfar/
معنی:  آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد
ریشه: فارسی

خورشیدچهر /khorshidchehr/
معنی: تابان رو، گشاده رو، زیبا
ریشه: فارسی

خورشیدمهر /khorshidmehr/
معنی: آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد
ریشه: فارسی

خورشیده /khorshide/
معنی: منسوب به خورشید
ریشه: فارسی

خوروش  /khoorvash/
معنی: خورشیدوش، تابان و درخشان چون خورشید
ریشه: فارسی

خوش لقا /khoshlaghaa/
معنی: خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا
ریشه: عربی

خوش نواز /khoshnavaaz/
معنی: موسیقیدان، نیکو نواز
ریشه: فارسی

خوشاب /khoshaab/
معنی:  میوه‌ای که با محلول آب و شکر می‌پزند، روشن و شفاف، آبدار و ترو تازه، جواهر تابان و درخشان
ریشه: فارسی

خوشبوی /khoshbooi/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

خوشدل /khoshdel/
معنی: شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
ریشه: فارسی

خوشروی /khoshrooi/
معنی: خوشرو، خوش صورت، خوشگل
ریشه: فارسی

خوشگو /khoshgoo/
معنی: خوش سخن
ریشه: فارسی

خوشه /khooshe/
معنی: تعدادی دانه، میوه یا گل که به محور متصل باشند، دسته‌ای از ستارگان که به نظر می‌رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه‌ای که خوشه گندم به دست است
ریشه: فارسی

خوشیار /khoshyaar/
معنی: دوست و یار شاد و شادمان
ریشه: فارسی

خوشین /khoshin/
معنی: خوش و زیبا
ریشه: فارسی

خیاط /khayaat/
معنی: سوزن
ریشه: عربی – قرآن

خیر /kheir/
معنی: خیر و نیکی، مال، مرغوب، دلپسند، برتر
ریشه: عربی – قرآن

خیرات /kheiraat/
معنی: خیرات، چیزهای پرفایده
ریشه: عربی – قرآن

خیرالنسا /kheironessaa/
معنی: بهترینِ زنان، عنوانی برای حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر اسلام (ص)
ریشه: عربی

خیری /kheiri/
معنی: گل همیشه بهار، نوعی از گیاه خطمی که سرخ و سفید است
ریشه: فارسی

خیزران /kheizaraan/
معنی:  نوعی نی مغزدار با ساق های محکم و بلند نام مادر امام محمّد تقی
ریشه: عربی

خیل /kheil/
معنی: اسبان
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با خ را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با خ دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ج، اسم دختر با چ، اسم دختر با ح و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare