اسم پسر با ح (فهرست اسامی پسرانه شروع شده با حرف ح)

اسم پسر با ح (فهرست اسامی پسرانه شروع شده با حرف ح)

انتخاب اسم نوزاد یکی از مراحل شیرین فرند دار شدن است؛ یکی به دنبال اسم با مفهوم زیبا، یکی به دنبال اسم مذهبی و یکی هم به دنبال اسامی خاص شروع شده با حروف مشخص است! از این رو ما در این مطلب قصد داریم لیستی جدید و کامل از اسم پسر با ح ارائه دهیم تا اگر قصد انتخاب نامی پسرانه که با ح شروع شود را دارید، بتوانید به عنوان مرجعی کامل از آن بهره ببرید.

 

کامل ترین لیست اسم پسر با ح

حاجر /haajar/
معنی: زمین و مکان بلند و رفیع
ریشه: عربی

حاجزین /haajezin/
معنی: مدافعان
ریشه: عربی – قرآن

حاجی /haaji/
معنی: کسی که به زیارت خدا می رود
ریشه: عربی

حادی /haadi/
معنی: ساربن، حدی خوان، کسی که آواز حدی می خواند
ریشه: عربی

حادید /haadid/
معنی: تند و تیز، نام روستایی بوده است
ریشه: عبری

حارس /haares/
معنی: نگهبان، پاسبان، به عبری: آفتاب
ریشه: عربی

حاسن /haasen/
معنی: زیبا، نیکو، کنایه از ماه
ریشه: عربی

حاصل /haasel/
معنی: نتیجه، فراهم و موجود یا به دست آمده، آنچه در طول عمر به دست آمده یا کسب شده است
ریشه: عربی

حافظ /haafez/
معنی: حفظ کننده و نگه دارنده، شاعر نامی ایرانی
ریشه: عربی

حافظ الدین /haafezoddin/
معنی: آن که محافظ و نگهبان دین است
ریشه: عربی

حالت /haalat/
معنی: چگونگی، وضع، سرمستی
ریشه: عربی

حامد /haamed/
معنی: سپاسگزار و ستایشگر
ریشه: عربی

حامی /haami/
معنی: منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام، آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیزی است، حمایت کننده، پشتیبان
ریشه: عربی

حامین /haamin/
معنی: جمع حامی
ریشه: عربی

اسم پسر با ح ترکی

اسم پسر با ح جدید و زیبا

حانان /haanaan/
معنی: رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
ریشه: عبری

حانون /haanun/
معنی: صاحب نعمت
ریشه: عبری

حانی /haani/
معنی: میش یا گاو وحشی
ریشه: عربی

حبان /hobaan/
معنی: نام یکی از صحابه پیامبر (ص)
ریشه: عربی

حج /haj/
معنی: به جا آوردن اعمال حج
ریشه: عربی – قرآن

حجاب /hejaab/
معنی: رده، چادر، روبند
ریشه: عربی – قرآن

حجاج /hajjaaj/
معنی: بسیار حجت اورنده و حج کننده
ریشه: عربی

حجت /hojjat/
معنی: آنچه با آن بتوان ادعایی را ثابت کرد، دلیل، برهان، پیشوا، رهبر
ریشه: عربی

حجت الدین /hojatoddin/
معنی: آن که دلیل و برهان دین است
ریشه: عربی

حجت الله /hojatollaah/
معنی: برهان، حق، دلیل پروردگار، از القاب امام مهدی (ع)
ریشه: عربی

حجر /hajar/
معنی: حائل، سنگ، شهر یا شهرهای قوم ثمود مابین شام و مدینه
ریشه: عربی – قرآن

حجرات /hojoraat/
معنی: اتاق ها
ریشه: عربی – قرآن

حداد /haddaad/
معنی: آهنگر، آهن فروش، دربان، گویا، تیز
ریشه: عربی – قرآن

حدائق /hadaaegh/
معنی: باغ ها
ریشه: عربی – قرآن

حدی /hodaa/
معنی: عربی حداء: آواز و نوای موسیقی محلی، آواز ساربان
ریشه: عربی

حر /hor/
معنی: آزاد، رها شده، آزاده، جوانمرد
ریشه: عربی – قرآن

حرث /haras/
معنی: زراعت، کشت زار
ریشه: عربی – قرآن

حرور /harur/
معنی: آتشباد
ریشه: عربی – قرآن

حریص /haris/
معنی: بسیار علاقه مند
ریشه: عربی – قرآن

حریق /harigh/
معنی: آتش
ریشه: عربی – قرآن

حزب /hezb/
معنی: گروه
ریشه: عربی – قرآن

حزقیال /hezghiaal/
معنی: قوت خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، حزقیا
ریشه: عبری

حسام /hesaam/
معنی: شمشیر برنده، تیزی شمشیر
ریشه: عربی

حسام الدین /hesaamoddin/
معنی: شمشیر دین
ریشه: عربی

اسم پسر با ح فارسی و ایرانی اصیل

اسم پسر با ح شروع شده

حسان /hesaan/
معنی: بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی
ریشه: عربی

حسن /hasan/
معنی: نیکو، جمیل
ریشه: عربی

حسن رضا /hasanrezaa/
معنی: از نام های مرکب، حسن و رضا
ریشه: عربی

حسن یوسف /hasanyusef/
معنی: حسن (خوبی) + یوسف (عبری)، گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگ های آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه‌ای است
ریشه: عبری

حسنات /hasanaat/
معنی: نعمت ها، خوشی ها، طاعات
ریشه: عربی – قرآن

حسون /hassoon/
معنی: نام پرنده‌ای، سهره، در گویش‌های محلی خوزستان مُصَغر حسن و گاه برای تحبیب به معنی حسن دوست داشتنی
ریشه: عربی

حسیب /hasib/
معنی: حسابگر، محاسب، دارای کرم و بزرگواری، ازاسماء الهی
ریشه: عربی – قرآن

حسین /hossein/
معنی: خوب، نیکو، نام سومین امام شیعیان
ریشه: عربی

حسین رضا /hosseinrezaa/
معنی: از نام های مرکب، حسین و رضا
ریشه: عربی

حشمت الله /heshmatollaah/
معنی: جلال و شکوه خداوند
ریشه: عربی

حصیل /hasil/
معنی: نام گیاهی است
ریشه: عربی

حصین /hasin/
معنی: بلند، استوار، محکم
ریشه: عربی

حفیظ‌الله /hafizallaah/
معنی: کسی که خداوند نگهدار اوست
ریشه: عربی

حقیق /haghigh/
معنی: سزاوار
ریشه: عربی – قرآن

حقیقت /haghighat/
معنی: راستی، واقعیت، باطن
ریشه: عربی

حکاک /hakkaak/
معنی: مهرساز، بسیار حک کننده
ریشه: عربی

حکمت /hekmat/
معنی: معرفت به مسائل، خردمندی، فرزانگی، سخن اخلاقی، پند، اندرز، علم خداوند
ریشه: عربی

حکیم /hakim/
معنی: پزشک، طبیعت، دانا، خردمند، فرزانه، دانا به چیزی (داننده‌ امری)، از نامهای خداوند
ریشه: عربی

حلاج /hallaaj/
معنی: پنبه زن، نداف، حسین بن منصور حلاج، عارف مشهور
ریشه: عربی

حلاوت /halaavat/
معنی: شیرینی، شیرین بودن
ریشه: عربی

حلیم /halim/
معنی: خویشتن دار، با صبر و تحمل، بردبار، از نامها و صفات خداوند
ریشه: عربی

حماد /hammaad/
معنی: بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده
ریشه: عربی

حمام /hamaam/
معنی: کبوتر
ریشه: عربی

اسم پسر با ح کردی

اسم پسر با ح شروع شده جدید

حمد /hamd/
معنی: شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس، الحمد، سوره‌ اول از قرآن کریم دارای هفت آیه، فاتحۀالکتاب
ریشه: عربی

حمود /hamood/
معنی: ستوده و پسندیده، حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار
ریشه: عربی

حمیدرضا /hamidrezaa/
معنی: ستوده خوشنود
ریشه: عربی

حمیدعلی /hamidali/
معنی: از نامهای مرکب، حمید و علی
ریشه: عربی

حنیف /hanif/
معنی: درست و پاک، راستین، معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام
ریشه: عربی

حنین /hanin/
معنی: اشتیاق، ناله، زاری
ریشه: عربی

حیان /hayyaan/
معنی: زنده
ریشه: عربی

حیران /heyraan/
معنی: سرگردان، متحیر
ریشه: عربی

حیرت /heyrat/
معنی: سرگشتگی، سرگردانی
ریشه: عربی

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با ح را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با ح دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظراتتان را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با ج، اسم پسر با چ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare