اسم پسر با ج (لیست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ج)

اسم پسر با ج (لیست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ج)

اسامی پسرانه زیبای زیادی وجود دارد، اما بسیاری از والدین دوست دارند به هر دلیلی اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از این رو در این مطلب ما قصد داریم به نام های پسرانه شروع شده با حرف ج بپردازیم؛ پس با ما باشید با جدیدترین لیست اسم پسر با ج!

 

جدیدترین فهرست اسم پسر با ج

جابر /jaaber/
معنی: زورگو، ستمگر، شکسته بند، از صفات الهی
ریشه: عربی – قرآن

جاحظ /jaahez/
معنی: مرد بزرگ چشم
ریشه: عربی

جاد /jaad/
معنی: نیک و طالع، سعادتمند
ریشه: عبری

جادی /jaadi/
معنی: زعفران
ریشه: فارسی

جارالله /jaarollaah/
معنی: مجاور خانه خدا
ریشه: عربی

جاز /jaaz/
معنی: فریادرس
ریشه: عربی – قرآن

جاسر /jaaser/
معنی: بی باک، گستاخ، جسور
ریشه: عربی

جاسم /jaasem/
معنی: عامیانه قاسم، بزرگ، ستبر، نام دهی در شام
ریشه: عربی

جاکوب /jaakoob/
معنی: معادل یعوب، ژاکوب
ریشه: عبری

جالینوس /jaalinoos/
معنی: نوایی از موسیقی قدیم
ریشه: بین المللی – یونانی

جاماسپ /jaamaasp/
معنی: جاماسب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جامشید /jaamashid/
معنی: جمشید
ریشه: فارسی

جامع /jaame/
معنی: از اسماء حسنی، به معنی گردآورنده
ریشه: عربی – قرآن

جامی /jaami/
معنی: منسوب به جام، همانند پیاله
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جان احمد /jaanahmad/
معنی: ترکیبی از جان + احمد
ریشه: عربی

جان افزا /jaanafzaa/
معنی: جانبخش، فزاینده جان
ریشه: فارسی

جان آرا /jaanaaraa/
معنی: آراینده جان و روح، زینت جان
ریشه: فارسی

جان آفرین /jaanaafarin/
معنی: آفریننده جان
ریشه: فارسی

جان بخشان /jaanbakhshaan/
معنی: جان بخش
ریشه: فارسی

جان پرور /jaanparvar/
معنی: نشاط انگیز
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جان محمد /jaanmohammad/
معنی: جان (روان) + محمد (ستوده شده)
ریشه: فارسی – عربی

جان مهر /jaanmehr/
معنی: مهربان جان
ریشه: فارسی

جانب /jaaneb/
معنی: جانب، سو، ناحیه، پهلو
ریشه: عربی – قرآن

جانبخش /jaanbakhsh/
معنی: بخشنده جان و روان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جانعلی /jaanali/
معنی: جان( بلند مرتبه) + علی (عربی)
ریشه: فارسی – عربی

اسم پسر با ج ترکی

اسم پسر با ج فارسی

جانفروز /jaanforooz/
معنی: افروننده جان، تازه کننده و روشنی بخش روان، جان افروز
ریشه: شاهنامه

جانلی /jaanli/
معنی: جاندار، زنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جانوسیار /jaanusyaar/
معنی: جانوشیار
ریشه: شاهنامه

جانوشیار /jaanushyaar/
معنی: جانوسیار
ریشه: فارسی

جانیار /jaanyaar/
معنی: دوست و همراه جان
ریشه: فارسی

جاهد /jaahed/
معنی: کوشا، ساعی، جهدکننده
ریشه: عربی

جاودان /jaavdaan/
معنی: پایدار، پایندده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جاوید /jaavid/
معنی: پای برجا، همیشگی، ابدی، انوشه، پایدار
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جبار /jaabar/
معنی: قادر، توانا، از صفات خداوند
ریشه: عربی – قرآن

جبال /jebaal/
معنی: کوهها
ریشه: عربی – قرآن

جبران /jebraan/
معنی: قدرت، توانایی، جبران خلیل جبران، نویسنده و شاعر معاصر عرب
ریشه: عربی

جبریل /jebril/
معنی: جبرئیل، مرد خد نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
ریشه: عبری

جبرئیل /jebreeil/
معنی: جبریل، مرد خدا، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
ریشه: عبری

جبل /jabal/
معنی: کوه
ریشه: عربی – قرآن

جدار /jedaar/
معنی: دیوار
ریشه: عربی – قرآن

جدد /jodad/
معنی: راهها
ریشه: عربی – قرآن

جدید /jadid/
معنی: تازه
ریشه: عربی – قرآن

جذوه /jazvah/
معنی: شعله
ریشه: عربی – قرآن

جرجیس /jerjis/
معنی: نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
ریشه: بین المللی – یونانی

جرعه /jore/
معنی: آن اندازه از مایعات که به یکباره نوشیده می شود
ریشه: عربی

جرکا /jerkaa/
معنی: صف، قطار، رده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جرهام /jerhaam/
معنی: شیر، اسد، دلیر، کوشا
ریشه: عربی

جریر /jarir/
معنی: افسار، مهار، جاری، روان، گویا
ریشه: عربی

اسم پسر با جیم

اسم پسر با ج جدید و زیبا

جزاء /jazaa/
معنی: مکافات، پاداش، کیفر
ریشه: عربی – قرآن

جستان /jastaan/
معنی: نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
ریشه: فارسی

جعفر /jafar/
معنی: جوی پر آب، رود، ناقه پر شیر
ریشه: عربی

جغتای /joghtaai/
معنی: نام یکی از پسران چنگیز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جلال /jalaal/
معنی: بزرگی، شوکت، بلند مرتبه
ریشه: عربی – قرآن

جلال الدین /jalaaloddin/
معنی: شکوه و عظمت دین
ریشه: عربی

جلایر /jaalayer/
معنی: نام یکی از قبایل مغول، نام شاعری ایرانی در عهد شاه اسماعیل اول صفوی
ریشه: عربی

جلود /jolood/
معنی: پوستها
ریشه: عربی – قرآن

جلیل /jalil/
معنی: بزرگ، محترم، بزرگوار، بلند مرتبه، از نامهای خداوند
ریشه: عربی

جم چهر /jamchehr/
معنی: دارنده چهره درخشان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جمال /jamaal/
معنی: زیبایی، حسن صورت
ریشه: عربی – قرآن

جمال الدین /jamaaleddin/
معنی: زیبایی دین، چهره دین، موجب زیبایی دین
ریشه: عربی

جمسار /jamsaar/
معنی: از پهلوانان باستانی و یاور افراسیاب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جمشاد /jamshaad/
معنی: پادشاه بزرگ و شاد
ریشه: فارسی

جمشاسپ /jamshaasp/
معنی: از دانشمندان و پارسیان دودمان آبادانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جمشید /jamshid/
معنی: جامشید، دارای فره ایزدی، دارای ذات پاک و درخشان، پسر خورشید
ریشه: شاهنامه

جمعه /jome/
معنی: آدینه، روز آخر هفته
ریشه: عربی – قرآن

جمل /jamal/
معنی: شتر نر
ریشه: عربی – قرآن

جمهور /jomhoor/
معنی: گروه، توده، بخش اعظم یک چیز، حکومتی که زمام آن در دست نمایندگان ملت باشد، عامه مردم
ریشه: شاهنامه

جمیل /jamil/
معنی: زیبا، نیکوسیرت
ریشه: عربی – قرآن

جنات /jannaat/
معنی: باغها ، بوستانها
ریشه: عربی – قرآن

جناح /janaah/
معنی: بال ، گناه
ریشه: عربی – قرآن

جنان /janaan/
معنی: بهشت ها، باغ ها، دل، قلب
ریشه: عربی

جنب /janb/
معنی: مصاحب، همراه، همنشین
ریشه: عربی – قرآن

جنت /jannat/
معنی: بهشت، فردوس، بوستان
ریشه: عربی – قرآن

جندل /jandal/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه
ریشه: فارسی

جنوب /jonoob/
معنی: پهلوها
ریشه: عربی – قرآن

جنید /joneyd/
معنی: مصغر جند، زمین یا سنگ کوچک
ریشه: عربی

جهاد /jehaad/
معنی: جهاد
ریشه: عربی – قرآن

جهار /jehaar/
معنی: آشکار
ریشه: عربی – قرآن

جهان /jahaan/
معنی: کیهان، عالم، گیتی، کره زمین، جهنده
ریشه: فارسی

جهان افروز /jahaanafrooz/
معنی: فروزنده گیتی، روشنی بخش جهان، صفت خورشید
ریشه: فارسی

اسم پسر با ج شروع شود

اسم پسر با ج شروع شونده

جهان آرا /jahanara/
معنی: آراینده جهان، زینت بخش گیتی
ریشه: فارسی

جهان آفرین /jahaanaafarin/
معنی: آفریننده جهان
ریشه: فارسی

جهان بخش /jahaanbakhsh/
معنی: آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد
ریشه: فارسی

جهان بین /jahaanbin/
معنی: بیننده جهان، با تجربه، چشم
ریشه: فارسی

جهان سوز /jahaansooz/
معنی: فتنه و آشوب به پا کننده در جهان، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است
ریشه: فارسی

جهان شاد /jahaanshaad/
معنی: آن که مردم جهان از او شادند
ریشه: فارسی

جهان شید /jahaanshid/
معنی: نور و روشنایی عالم
ریشه: فارسی

جهان شیر /jahaanshir/
معنی: دلاور در جهان
ریشه: فارسی

جهان فر /jahaanfar/
معنی: شکوه جهان
ریشه: فارسی

جهان گرد – جهانگرد /jahaangard/
معنی: آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می  کند، سیاح، گردشگر
ریشه: فارسی

جهان گشای /jahaangoshaay/
معنی: تسخیرکننده جهان، فاتح
ریشه: فارسی

جهانبان /jahaanbaan/
معنی: خداوند، نگهدار جهان
ریشه: فارسی

جهانبخت /jahaanbakht/
معنی: خوشبخت، نیکبخت جهان
ریشه: فارسی

جهانجو /jahaanjoo/
معنی: طالب عالم، پادشاه بزرگ
ریشه: شاهنامه

جهاندار /jahaandaar/
معنی: خداوند، نگهبان جهان، پادشاه
ریشه: فارسی

جهانشاه /jahaanshaah/
معنی: شاه عالم، فرمانروای عالم
ریشه: فارسی

جهانیار /jahaanyaar/
معنی: یاور و یاور مردم جهان
ریشه: فارسی

جهد /jahd/
معنی: تلاش کردن، نهایت توان
ریشه: عربی – قرآن

جهشیار /jaheshyaar/
معنی: یار و یاور
ریشه: زبان باستانی – اوستا

اسم پسر با ج شروع بشه

اسم پسر با ج باکلاس و زیبا

جهن /jahn – jehn/
معنی: درشتی روی و ترشی آن، از شخصیتهای شاهنامه
ریشه: شاهنامه

جواد /javaad/
معنی: بسیار بخشنده ، جوانمرد، از نام‌های خداوند
ریشه: عربی

جوار /javaar/
معنی: کشتی ها، سیارات
ریشه: عربی – قرآن

جوانبخت /javaanbakht/
معنی: خوش اقبال، خوشبخت
ریشه: فارسی

جوانشیر /javaanshir/
معنی: شیرجوان، کنایه از زورمند و دلاور
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جوانوی /javaanuy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه
ریشه: فارسی

جودت /jodat/
معنی: نیک بودن، خوب شدن، تیزهوشی
ریشه: عربی

جودی /judy/
معنی: نام کوهی که کشتی نوح بر آن نشست
ریشه: عربی – قرآن

جویا /jooiaa/
معنی: جستجو کننده، جوینده
ریشه: فارسی

جویان /jooyan/
معنی: جوینده ، جستجو کننده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

جیاد /jiyaad/
معنی:  مفرد آن جید (نیکو)
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با ج را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با ج دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظراتتان را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با پ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی شایسته پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare