بسته

آموزش بافت جلیقه با دومیل بچگانه، زنانه و مردانه

آموزش بافت جلیقه با دومیل بچگانه، زنانه و مردانه

با رسیدن فصل سرما خیلی از بانوان دوست دارند در خانه دست به کار شوند و برای خودشان یا اعضای خانواده لباس های بافتنی ببافند؛ لباس های بافت طرفداران زیادی دارند و ما در این مطلب  قصد داریم برای شما عزیزان آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه و بافت جلیقه بافتنی بچگانه و بافت جلیقه مردانه را آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

روش بافت جلیقه بچگانه

روش بافت جلیقه بچگانه
بافت جلیقه بچگانه

مهارت های لازم برای بافت جلیقه

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت جو دانه

وسایل لازم برای بافت جلیقه

  • کاموا
  • میل شماره ۴
  • ۴ عدد دکمه
شروع بافت این مدل جلیقه از قسمت جلو است و باید ابتدا ۴۰  دانه ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍزید.
ﺭﺝ ۱:
۶ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج ۲:
۶ دانه زیر، ۲ دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج های بعدی:
۶ ﺭﺝ به همین ترتیب می ﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭ سپس در بخش سجاف (که بافت رکن دارد) به این ترتیب ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺎﺯ می کنیم: ۳ دانه ﺑﺎﻓﺘﻪ، ﯾک ﮊﺗﻪ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻭ ۲ دانه دیگر را می بافیم.

حال ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻓت را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩهید ﺗﺎ ﮐﺸﺒﺎف ﺗﻤاﻡ ﺑﺸود. توجه کنید که ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ۱۸ ﺭﺝ می ﺒﺎﺷﺪ.

رج های بعدی

حال ۲۶ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم البته ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤاﻥ روند ﺣﺎﺷﯿﻪ.

ادامه بافت

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ بافت ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺳﻮﻡ، ۱۰ ﺭﺝ دیگر ساده بافی می کنیم و سپس باید ۴ ﺭﺝ، بافت رکن انجام دهیم.

بافت جو دانه

حال مدل بافت جودانه را به این شکل انجام می دهیم:
رج ۱ و ۲: ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، تا انتهای رج به همین شکل ادامه می دهیم.

رج ۳: دانه های زیر را رو بافته و دانه های رو را به زیر می بافیم

روش بافت یقه جلو

بعد ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ۴، ۲ ﺭﺝ دیگر می بافیم و برای  ﯾﻘﻪ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ را می بافیم ﻭ سپس ۲ دانه را ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ دانه ﻫﺎی رج های ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺝ می باشد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻘﻪ، ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ۱۲ دانه ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۴ ﺭﺝ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ۶ دانه ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۲ دانه ﺑﻌﺪﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻼﻝ ﺷﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺩﺭ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺭ می ﺸﻮﺩ.
 ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻞ دانه ﻫﺎ ۱۲ ﺗﺎ ۱۴ دانه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ۶ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ سپس ۶ دانه ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﮐﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

روش بافت ﺟﯿﺐ

ﺑﺎﻓﺖ ﺟﯿﺐ ﺭﻭ می توان ﺑﻪ ۲ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ:
روش اول: همین ﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﺘﻪ می ﺸﻮﺩ وقتی ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺭا، ۲ دانه ﺯﯾﺮ، ۲ دانه ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲۰ ﺭﺝ ۱۸ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ می کنیم ﻭﺑﻘﯿﻪ ﺭﺝ ﺭا ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺭ که ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺍﺿﺎﻓﻪ می کنیم ﻭ۲۰ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم ‏( ﺩﺍﺧﻞ ﺟﯿﺐ‏) ﻭ ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥ کنارهای بافت را بهم  می ﺪﻭﺯﯾﻢ.

روش دوم: وقتی بافت جلیقه ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﯿﺐ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ۱۸دانه می گیریم، ۲۰ ﺭﺝ ﮐﺸﺒﺎف می بافیم ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ کنارهای آن را ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥ می دوزیم.

روش بافت ﭘﺸﺖ جلیقه

برای بافت پشت جلیقه ۸۰ دانه ﺳﺮ می ﺍﻧﺪﺍزیم.

ﺭﺝ ۱:
۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج ۲:
۲ دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

این بافت را ادامه دهید ﺗﺎ اندازه کشباف به اندازه کشباف جلو شود.

ادامه بافت

بعد از کشباف، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮﯼ جلو، ۴ ﺭﺝ ﺭﮐﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻝ ﺟﻮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم.

سپس ﺣﻠﻘﻪ آستین ﺭﺍ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺜﻞ جلو، ۴ دانه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ آستین ﮔﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ داده ﻭ ﮐﻮﺭ می کنیم.
حال ﺗﯿﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﺍ که ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﻭﺻﻞ  می کنیم.

 

آموزش بافت جلیقه مردانه با نقشه

مرحله اول: جلو

۵۰ دانه سر انداخته، به صورت دو رج رو ، ۱ رج زیر ۴ سانتی متر می بافیم. بعد، نقشه را شروع کرده و چنین می بافیم: ۶ دانه را ۸ رج زیر بافته، ۶ دانه را ۲ رج رو، یک رج زیر می بافیم و هر ۸ رج یکبار این دو قسمت را جابجا می کنیم. در سمت وسط جلو ۳ دانه را زیر ۵ دانه را ، دو رج رو یک رج زیر ادامه می دهیم. ۳ دانه زیر را در رج برگشت چنین می بافیم : دو دانه را نبافته گرفته، یک دانه رو می بافیم. در رج رفت به صورت ۳ زیر می بافیم. قد بافت به ۳۵ سانتی متر که رسید ، یک دانه یک دانه کور می کنیم تا اینکه در جلو پس از سجاف ۱۱ سانتی متر باقی بماند.

قد بافت به ۴۰ سانتی متر که رسید، به سمت آستین ۸ دانه اضافه می کنیم. در رفت و برگشت از کنار ۸ دانه، دو تا را دوتایکی کرده و ۱۲ بار تکرار می کنیم. حلقه آستین را مانند سجاف جلو می بافیم. قد بافت به ۶۳ سانتی متر که رسید، ۱۴ دانه کور می کنیم. ۸ دانه سجاف جلو را برای یقه پشت، ۱۳ سانتی متر دیگر بافته و کور می کنیم.

آموزش بافت جلیقه مردانه
بافت جلیقه مردانه

مرحله دوم:پشت

پشت : ۸۴ دانه سر انداخته : ۲ رج رو ، ۱ رج زیر ۴ سانتی متر می بافیم. با ساده بافی ادامه داده ، قد بافت به ۴۰ سانتی متر که رسید ، از هر دو طرف ۸ دانه اضافه کرده و مانند سجاف جلو می بافیم. قد بافت به ۶۳ سانتی متر که رسید ، دانه ها را کور می کنیم.

طرز بافت جلیقه مردانه
بافت جلیقه مردانه

مرحله سوم: نقشه بافت

نقشه بافت جلیقه مردانه
بافت جلیقه مردانه

 

طرز بافت جلیقه زنانه

سایزها: XXL-XL-L-M-Sاندازه های نهائی • دور سینه ۹۱٫۵-۱۰۱٫۵-۱۰۹-۱۱۹٫۵-۱۲۹٫۵ سانتیمتر• طول ۶۶-۶۷٫۵-۷۲٫۵-۷۵-۷۷٫۵ سانتیمتر

وسایل لازم : • کاموای صد درصد آکرلیک ۳۰۰-۳۰۰-۵۰۰-۵۰۰-۶۰۰ گرم• میل گرد شماره ۶ میلیمتری• میل قلاب بافی شمار ۵٫۵

در پترن توری که در زیر معرفی میشود ۱۵ دونه در ۲۴ ردیف با میل شماره ۶ باید دارای ابعاد ۱۰*۱۴ سانتیمتر باشد.

اختصارات: Ddk یعنی دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید دونه بعد را به زیر ببافید و حال دونه های بافته نشده را به روی دونه بافته بیاورید.

Ddp یعنی دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید دونه بعد را به رو ببافید و حال دونه های بافته نشده را به روی دونه بافته بیاورید.

نکات بافت جلیقه بافتنی زنانه

بافت ابری: همه رجها به زیر بافته میشود.

پترن توری (تعداد دونه ها باید مضرب ۱۴ به علاوه دو باشد)رج ۱ (روی کار): یکی زیر، *ژوته، دو تا زیر، ddk، دو تا زیر، ژوته، هفت تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی زیر.

رج ۲: یکی رو، *هشت تا رو، ژوته، یکی رو، ddp، یکی رو، ژوته، یکی رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رج ۳: یکی زیر، *دو تا زیر، ژوته، ddk، ژوته، نه تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی زیر.

رج ۴: یکی رو، *ژوته، دو تا رو، ddp، دو تا رو، ژوته، هفت تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رج ۵: یکی زیر، *هشت تا زیر، ژوته، یکی زیر، ddk، یکی زیر، ژوته، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی زیر.

رج ۶: یکی رو، *دو تا رو، ژوته، ddp، ژوته، نه تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رجهای ۱ تا ۶ باید تکرار شود.

نکته: این جلیقه به صورت یکجا (یعنی پشت و جلو با هم) تا زیربغل بافته میشود سپس به جلو و عقب تقسیم میگردد.

نحوه بافت :با میل شماره ۶ ابتدا ۱۳۴-۱۴۸-۱۶۲-۱۷۶-۱۹۰ دونه سر بیاندازید.رج ۱ تا ۶: به زیر ببافید.

رج ۷ (روی کار): سه تا زیر، رج یک پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.رج ۸: سه تا زیر، رج دو پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.

رج ۹: سه تا زیر، رج سه پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.رج ۱۰: سه تا زیر، رج چهار پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.

رج ۱۱: سه تا زیر، رج پنج پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.رج ۱۲: سه تا زیر، رج شش پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.

رجهای ۷ تا ۱۲ را آنقدر ببافید که اندازه جلیقه ۴۵-۴۵-۴۹-۵۱-۵۱ سانتیمتر شود.آخرین رج باید از پشت کار باشد.

بافتن نیمه راست جلو رج ۱ (روی کار): ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه ابتدا را همانند پترن ببافید و بعد برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید و بقیه را به نخ بیاندازید.

رج ۲ (پشت کار): همین ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه جلو را مطابق پترن ببافید.

رج ۳ (رج کاهشی): سه تازیر، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، تا انتها مطابق پترن ببافید.

رج ۴ (رج کاهشی): مطابق پترن تا شش دونه مانده به آخر ببافید، دو تا یکی از رو، یکی رو، سه تا زیر.رج ۳ و ۴ را ۳-۳-۵-۱-۷ بار دیگر ببافید که در اینصورت تعداد دونه ها ۲۵-۲۵-۲۸-۳۶-۳۱ خواهد بود.

رج بعد (روی کار): مطابق رج کاهشی ۳ ببافید.رج بعد: همانند پترن ببافید.

آموزش بافت جلیقه ساده
بافت جلیقه زنانه

دو رج آخر را ۱۳-۱۳-۱۶-۱۷-۱۲ بار دیگر ببافید که در اینصورت ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه باقی خواهد ماند.بعد همانند پترن ادامه دهید تا اندازه از محل زیر بغل ۲۰-۲۱-۲۲٫۵-۲۲٫۵-۲۵ سانتیمتر شود.

بافتن پشتبا روی کار به دونه های موجود در نخ کاموا رو وصل کنید پنج دونه ابتدای موجود در نخ رو کور کنید، ۵۸-۷۲-۷۲-۸۶-۸۶ دونه مطابق پترن ببافید و بقیه دونه ها رو در نخ نگه دارید. به اندازه ۱۸-۱۹٫۵-۲۰٫۷۵-۲۰٫۷۵-۲۳ سانتیمتر مطابق پترن ببافید رج آخر باید از روی کار باشد

رج بعد: ۸-۸-۸-۱۵-۱۵ دونه مطابق پترن ببافید، ۴۲-۵۶-۵۶-۵۶-۵۶ دونه به زیر ببافید، ۸-۸-۸-۱۵-۱۵ دونه باقیمانده را مطابق پترن ببافید. ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه ابتدا را به نخ بیاندزاید، ۳۶-۵۰-۵۰-۵۰-۵۰ دونه وسط را کور کنید، ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه آخر را نیز به نخ بیاندازید.

بافتن نیمه چپ جلوبا روی کار به دونه های موجود در نخ کاموا رو وصل کنید پنج دونه ابتدای موجود در نخ رو کور کنید و ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه را مطابق پترن ببافید.

رج بعد: همانند پترن ببافید.

رج ۳ (رج کاهشی): تا شش دونه مانده به آخر مطابق پترن ببافید، دو تا یکی از زیر، چهار تا زیر.

رج ۴ (رج کاهشی): سه تا زیر، یکی رو، دو تا یکی از رو، تا انتها مطابق پترن ببافید.رج ۳ و ۴ را ۳-۳-۵-۱-۷ بار دیگر ببافید که در اینصورت ۲۵-۲۵-۳۸-۳۶-۳۱ دونه باقی میماند.

رج بعد: مطابق رج ۴ کاهشی ببافید.رج بعد: مطابق پترن ببافید.

دو رج آخر را ۱۳-۱۳-۱۶-۱۷-۱۲ بار دیگر ببافید در اینصورت تعداد دانه ها ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ تا خواهد بود.

با روش کور کردن یک دانه از نیمه جلو با یک دانه از پشت، جلو و پشت را به هم وصل کنید.

نحوه بافتن بند جلیقه ابتدا چهار زنجیره ببافید و یک حلقه ایجاد کنید و در مرکز این حلقه ۱۶ تا پایه کوتاه ببافید و آخرین پایه کوتاه را به اولین پایه وصل کنید و بعد به اندازه ای که دوست دارید زنجیره ببافید حال به نگه داشتن مقداری از کاموا آن را ببرید و با طرف آزاد کاموا همانند ابتدا چهار زنجیره و ۱۶ پایه کوتاه ببافید و بعد محکم کنید و همانند شکل استفاده نمایید.

 

سخن آخر

امیدواریم با استفاده از این مطلب بتوانید بافت جلیقه را بدون اشکال تا پایان طی کنید. نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. همچنین اگر به بافتنی علاقه دارید، خواندن مطالب «روش بافت ژاکت زنانه به صورت رج به رج با دومیل» و «بافت سویشرت کلاه دار با میل، به صورت گام به گام و ساده» را به شما پیشنهاد می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 تعداد نظرات
پریدن به بالا