آموزش بافت پاپوش با قلاب (۲ مدل پاپوش زنانه شیک و زیبا)

آموزش بافت پاپوش با قلاب (۲ مدل پاپوش زنانه شیک و زیبا)

بافتنی ها دنیای متنوعی دارند و با اندکی تغییر در روش بافت می توان بافتنی های جذابی بافت. در این مطلب قصد داریم روش بافت پاپوش با قلاب زنانه را ارائه دهیم که شما در نهایت با سلیقه خود می توانید به شکل دلخواه آن را جذاب تر تزیین کنید.

روش بافت پاپوش با قلاب با بافت کنفی

روش بافت پاپوش با قلاب با بافت کنفی

بافت پاپوش با قلاب زنانه

تعداد زنجیره ها منهای ۴ تقسیم به ۲، نیمی پایه کوتاه و نیمی پایه بلند می بافیم.

۳۶ زنجیره می زنیم.

رج اول

از زنجیره ۳۴ امی (دو تا به آخر ) پایه کوتاه می بافیم.

(۱۶ پایه کوتاه) یک پایه متوسط و ۱۶ پایه بلند می بافیم.

در آخرین زنجیره ۷ پایه بلند ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را هم ۱۶ پایه بلندو یک پایه متوسط و ۱۶ پایه کوتاه ببافید.

۲ زنجیره اول رج را نبافته بودیم.

در زیر اولی ۲ پایه کوتاه و در بعدی یک گره نامرئی بزنید.

رج دوم

۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.

روش بافت پاپوش با قلاب

تا رسیدن به ۷ پایه بلند، همه (روی پایه کوتاه، پایه متوسط و پایه بلند) را پایه بلند ببافید.

در هر یک از ۷ پایه دو پایه بلند ببافید.

طرف دیگر کفی را تا ۳ پایه مانده به آخر پایه بلند ببافید.

در هر یک از ۳ پایه کوتاه، ۲ پایه بلند ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

روش بافت پاپوش با قلاب زنانه

بافت پاپوش با قلاب – مراحل بافت کفی

رج سوم

۳ زنجیره زده، یک پایه بلند همانجا ببافید.
در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

تا رسیدن به دو پایه بلند در یک پایه رج قبل ، همه را پایه بلند ببافید.

۳ مرتبه (۲ پایه بلند در یکی، یک پایه بلند) ببافید.
۲ مرتیه دو پایه بلند در یکی ببافید.
۳ مرتبه ( یک پایه بلند، دو پایه بنلد در یکی) ببافید.

طرف دیگر کفی را هم تا رسیدن به اولین ۲ پایه بلند در یکی، پایه بلند ببافید.

۲ مرتبه (۲ پایه بلند در یکی، دو پایه بلند در یکی و یک پایه بلند) ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج چهارم

۳ زنجیره زده، در پایه بعدی، ۲ پایه بلند در یکی، سپس ۱ پایه بلند و ۲ پایه بلند در یکی ببافید.

تا رسیدن به اولین دو پایه بلند در یکی ، پایه بلند ببافید.

۴ مرتبه (۲ پایه بلند در یکی و ۲ پایه بلند ) ببافید.

دو پایه بلند در یکی ببافید.

طرف دیگر کفی را هم تا رسیدن به اولین ۲ پایه بلند در یکی، پایه بلند ببافید.

۳ مرتبه (۲ پایه بلند در یکی و یک پایه بلند) ببافید.
۲ بار دو پایه بلند در یکی ببافید.
یک پایه بلند و دو پایه بلند در یکی ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج پنجم

۳ زنجیره زده، در پایه بعدی یک پایه بلند، ۲ پایه بلند در یکی، ۲ پایه بلند و ۲ پایه بلند در یکی ببافید.

تا رسیدن به دومین دو پایه بلند در یکی ، همه را پایه بلند ببافید.
پس روی هر پایه اولین ۲ پایه بلند در یکی را پایه بلند ببافید.

۳ مرتبه(۲ پایه بلند در یکی و ۳ پایه بلند ) ببافید.
۲ بار دو پایه بلند در یکی ببافید.
۳ مرتبه (۳ پایه بلند و ۲ پایه بلند در یکی) ببافید.

همه را تا رسیدن به اولین ۲ پایه بلند در یکی ، پایه بلند ببافید.

۵ مرتبه ( ۲ پایه بلند در یکی و ۲ پایه بلند) ببافید.
۲ پایه بلند در یکی بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

این هم کفی ما که برای سایز ۳۸ و ۳۹ مناسب است.

بافت پاپوش با قلاب با بافت کنفی

بافت پاپوش با قلاب – قسمت کفی

طول کفی ۲۴ سانت است.

پهنای کفی (زیر پنجه پا) ۹ سانت است.

نقشه بافت کفی

نقشه بافت کفی

این هم نقشه بافت کفی برای دوستانی که با نقشه راحت تر می بافند.

بخش دوم آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت بدنه

برای بافت بدنه پاپوش از دو رنگ تیره و روشن استفاده شده، شما می تونید دو رنگ یا حتی تکرنگ هم ببافید.
دو سه عدد نشانه گذار هم لازم داریم.

قلاب را از پشت ۳ زنجیره آخرین رج وارد بافت کرده و از روی سه زنجیره به پشت می بریم.

نخ می گیریم و ۲ زنجیره می بافیم.

بافت پاپوش کفی

روی هر پایه کفی را یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

در پایان به دومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.
نخ را گره زده و قطع می کنیم.

بافت را از روی خط وسط تا کرده و وسط پنجه و پاشنه پا را نشانه می گذاریم.

بافت پاپوش با قلاب زنانه ساده

رج اول بافت پاپوش زنانه

روی پایه وسط پاشنه پا نخ را وصل کرده، ۳ زنجیره زده و با ۳ پایه بلند،گره فندقی یا حبابی میزنیم.
(۳بار پایه بلندبافته و ۲ تا یکی آخر را انجام نمیدهیم. بعد همه را یکی میکنیم.)

بافت پاپوش با قلاب زنانه ساده با بافت فندقی

بافت فندقی
دوستان در هر رج ، بعد یکی کردن دانه ها درگره فندقی یا دو فندقی یکی شده، یک زنجیره می زنیم.

پس دیگه اینو نمی نویسم، بدونین که باید یک زنجیره بزنید.
در عکس زیر هم مشخصه.

بافت فندقی

تا پایان رج دو پایه را نبافته و در بعدی با ۴ پایه بلند گره فندقی و یک زنجیره می بافیم.
به اولین فندقی ابتدای رج بست می زنیم.

رج دوم بافت پاپوش زنانه

یک گره نامریی روی تک زنجیره زده و گره فندقی می بافیم و یک زنجیره می زنیم.

حالا می خواهیم محل کاهش دانه و دو تا یکی کردن فندقی ها را مشخص کنیم.

از نشانه وسط پنجه پا (میان دو فندقی ) ۷ فندقی به سمت چپ شمرده نشانه میگذاریم و ۷ فندقی هم به سمت راست شمرده و نشانه میگذاریم.

تا رسیدن به نشانه روی تک زنجیره ها را یک گره فندقی و یک زنجیره می بافیم.

دو فندقی را یکی می کنیم و یک زنجیره می بافیم.
یعنی یک فندقی را می بافیم ولی همه دانه ها رایکی نکرده ، بعدی را بافته و سپس تمام نخ ها را یکی می کنیم.

یک فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

پنج فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.
یک فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

به این ترتیب رویه کفش شکل می گیرد.

بقیه رج روی زنجبره تکی را یک فندقی بافته و در پایان به اولین فندقی بست میزنیم.

رج سوم بافت پاپوش زنانه

تا یکی مانده به اولین دو فتدقی یکی شده، روی تک زنجیره را فندقی می بافیم.

دو فندقی را یکی می کنیم.

سه فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

مجددا ۳ فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

تا پایان رج یک فندقی روی هر تک زنجیره بافته و به فندقی ابتدای رج بست می زنیم.

رج ۴ بافت پاپوش زنانه

رج ۴ مجددا روی دو تا یکی اولی را دو فندقی یکی می بافیم.

۲ فندقی بافته و روی ۲ تا یکی وسط هم دو تا یکی می بافیم.

۲ فندقی بافته و دو تا یکی می کنیم.

در رج ۴ جلوی پاپوش به این شکل می شود.

بقیه رج را بافته و بست می زنیم.

رج ۵ بافت پاپوش زنانه

در رج ۵ که رج پایانی است، تا رسیدن به دو تا یکی وسط رویه پا ، روی هر یک زنجیره را یک فندقی می بافیم.

** دقت کنید، در این رج دو تا یکی کناره ها بافته نمی شود. **

دو فندقی را یکی می کنیم.

بقیه رج را بافته و از فندقی ابتدای رج نخ می گیریم.

بخش سوم آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت حاشیه لبه

نخ را روی قلاب نگهداشته و با رنگی که پایه بلند برجسته بافته بودیم دو تا نخ روی قلاب را یکی می کنیم.

روی هر تک زنجیره زا دو پایه کوتاه می بافیم.

به پایه ابتدای رج بست می زنیم.

یک زنجیره زده و یک رج پایه کوتاه می بافیم.
به زنجیره ابتدای رج بست زده و نخ را گره زده می چینیم.
رویه پاپوش را به دلخواه تزیین می کنیم.

برای بافت گل ، تعدادی زنجیره زده و در زنجیره سه تا به آخر ۴ پایه بلند ببافید.

در ۴ زنجیره بعدی هم هر کدام ۴ پایه بلند ببافید.

بافت به شکل گل رز پیچ می خورد. با دست به آن فرم دهید.

سر دیگر زنجیره ها را هم به همین شکل پایه بلند ببافید.

سپس گره پاپیونی بزنید و روی پاپوش بدوزید.

 

بافت پاپوش با قلاب فانتزی

بافت پاپوش با قلاب فانتزی

بافت پاپوش با قلاب زنانه

مهارت های لازم برای بافت پاپوش با قلاب بندی

  • زنجیره
  • پایه بلند
  • پایه کوتاه

وسایل لازم برای بافت پاپوش با قلاب بندی

  • کاموا
  • قلاب سایز متوسط (بسته به نوع کاموا)

روش بافت پاپوش بندی فانتزی

رج۱:
۵ زنجیره می زنیم و بعد از گرد کردن داخل حلقه با ۳ زنجیره بافت را شروع می کنیم و با ۷ پایه بلند رج اول را تمام می کنیم.
رج ۲:
۳ زنجیره می زنیم و این بار در هر دانه ۲ پایه بلند می بافیم یعنی ۱۴ پایه بلند می بافیم.
رج ۳:
این رج را نیز مانند رج قبل می بافیم یعنی در هر دانه ۲ پایه بلند می بافیم تا تعداد پایه ها به ۲۸ برسد.
رج های ۴ تا ۱۳:
حالا تا رج ۱۳ در هر دانه یک پایه بلند می بافیم. وقتی که پایه ای اضافه نشود همان طور که می بافیم بافتمان حالت کاسه می شود. البته شما می توانید بر اساس سایز پای خود تعداد رج هایی که ساده می بافید را کم یا زیاد کنید.

بافت پاپوش با قلاب – قسمت بافت کف و کناره ها

خوب حالا نوبت بافت کف و دو طرف کف پوش است که برای این کار به تعداد ۲۰ دانه اول را می بافیم و به مابقی دانه ها کار نداریم و بافت را برمی گردانیم و با بافتن ۳ زنجیره به رج بعد می رویم.
۸ رج بعدی را نیز به همین صورت می بافیم.
رج ۲۲:
 به اول و آخر بافت یک پایه بلند اضافه می کنیم. یعنی اول رج ۳ زنجیره می زنیم و دانه اول را با ۲ پایه بلند شروع می کنیم، بعد دانه های بعدی هر دانه یک پایه بلند می بافیم و در انتها دانه آخر را ۲ پایه بلند می بافیم.
رج ۲۳ تا ۲۵:
در هر دانه یک پایه بلند می بافیم .
رج ۲۶:
دوباره مثل رج ۲۳ یکی اول و یکی آخر رج اضافه می کنیم و در هر دانه یک پایه بلند می بافیم.
در اینجا بافت پاپوش تقریبا به اتمام رسید. البته شما با توجه به سایز مد نظر خود می توانید تعداد رج ها را کم یا زیاد کنید. حالا با نخ وسوزن قسمت انتهایی پاپوش را از داخل کار می دوزیم.
تا اینجا اسکلت اصلی پاپوش بافته شده است و برای تزئین پاپوش با رنگ متفاوت دور تا دور پاپوش را می بافیم به این صورت: یک پایه کوتاه ۲ زنجیره، ۲ دانه بعد یک پایه کوتاه، تا آخر کار همین روند را ادامه دهید.

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید با کمی تمرین تا انتهای بافت پاپوش را بدون اشکال پیش ببرید. پیشنهاد می‌کنیم روش بافت پاپوش دخترانه، پاپوش پسرانه و پاپوش نوزادی را نیز در انگیزه آموزش ببینید.

در انتها فراموش نکنید که ما منتظر خواندن نظرات و انتقادات ارزشمند شما در پایین همین صفحه هستیم.

انگیزه
Logo
قابلیت ثبت نام در سایت فعال نیست
Compare items
  • Total (0)
Compare