آموزش گام به گام ۲ روش بافت سرهمی نوزادی ساده

بافتنی یکی از هنرهای جذاب و آرامش بخش است؛ خصوصا اگر مادر یا مادربزرگی برای نوزادی دلبند بافتنی ببافد. در این مطلب نحوه بافت سرهمی پسرانه یا دخترانه (اسپرت) را به دو روش ساده برای شما ارائه داده‌ایم؛ با ما همراه باشید.

روش اول بافت سرهمی

این آموزش برای نوزادان سه تا ۶ ماه (سایز ۶۲ تا ۶۸) در نظر گرفته شده است. شیوه آموزش رج به رج است و تمامی عزیزان علاقمند به هنر بافتنی می‌توانند به راحتی آن را ببافند.

لوازم مورد نیاز:

 • کاموای پشمی: ۵۰۰ گرم یا ۵ کلاف ۱۰۰ گرمی
 • میل شماره ۳ و میل گرد شماره ۳
 • دکمه ۲۴ عدد

مدل‌های بافت در این بافتنی 

 1. کشباف باریک: ۱ دانه زیر – ۱ دانه رو به‌طور متناوب
 2. بافت صاف: رج رفت از زیر – رج برگشت از رو
 3. بافت صاف برعکس: رج رفت از رو – رج برگشت از زیر
 4. مدل تو پایه در رج: رج رفت (۱ دانه کناری – ۱ دانه از زیر – ۱ نخ روی میل و دانه بعدی را مانند بافتن از رو بلند کنید – ۱ دانه از زیر –  ۱ نخ روی میل و دانه بعدی را مانند بافتن از رو بلند کنید – تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید و در آخر ۱ دانه از زیر و ۱ دانه کناری) – رج برگشت (۱ دانه کناری – ۱ دانه از رو – و نخ و دانه بلند شده رج قبل را با هم زیر ببافید – ۱ دانه از رو – و نخ و دانه بلند شده رج قبل را با هم زیر ببافید …. تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید و در آخر ۱ دانه از رو – ۱ دانه کناری)
 5. مدل تو پایه در دور: دور اول (۱ نخ روی میل و دانه بعد را مانند بافتن از رو بلند کنید – ۱ دانه از زیر  – ۱ نخ روی میل و دانه بعد را مانند بافتن از رو بلند کنید – ۱ دانه از زیر – به همین ترتیب تا انتهای دور – دور دوم ( نخ روی میل و دانه بلند شده رج قبل را با هم از رو ببافید – ۱ دانه از زیر – نخ روی میل و دانه بلند شده رج قبل را با هم از رو ببافید – ۱ دانه از زیر – تا انتهای دور ادامه دهید و دورهای اول و دوم را تا اندازه‌ای که لازم باشد ببافید و تکرار کنید.
 6. مدل پیچ: به اینجا که برسیم با تصویر آموزش می‌دهم.

بافت سرهمی نوزاد – قسمت پشت:

۲۵ دانه برای پای راست سر بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید، در آخرین رج برگشت (پشت کار) ۱۸ دانه به‌طور یکسان سر تا سر رج اضافه کنید – دانه‌هایتان باید برابر با ۴۳ دانه شود.

به این ترتیب ادامه دهید:

 • رج اول۱ دانه کناری – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر  – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۵ دانه از زیر
 • رج دوم:  ۱ دانه کناری – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو  – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر- ۵ دانه از رو
 • رج سوم۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۴ دانه از زیر
 • رج چهارم۱ دانه کناری – ۳ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۴ دانه از رو
 • رج پنجم: مانند رج اول
 • رج ششم: مانند رج دوم
 • رج هفتم: همه از زیر – در آخر رج یک دانه اضافه کنید.
 • رج هشتم: همه از رو
 • رج نهم: همه از زیر
 • رج دهم: همه از رو
 • رج یازدهم: همه از زیر
 • رج دوازدهم: همه از رو
 • رج سیزدهم۱ دانه کناری – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر  دانه از رو – ۷ دانه از زیر  دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۲ دانه از زیر
 • رج چهاردهم۱ دانه کناری – ۱ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو  دانه از زیر – ۷ دانه از رو  دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه از رو
 • رج پانزدهم۱ دانه کناری – ۲ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۱ دانه از زیر
 • رج شانزدهم:  ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه رو  – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه رو  – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو  – ۳ دانه از زیر
 • رج هفدهم: مانند رج سیردهم
 • رج هجدهم: مانند رج چهاردهم
 • رج نوزدهم: همه از زیر
 • رج بیستم: همه از رو
 • رج بیست و یکم: همه از زیر
 • رج بیست و دوم: همه از رو
 • رج بیست و سوم: همه از زیر – در آخر رج یک دانه اضافه کنید.
 • رج بیست و چهارم: همه از رو
 • رج بیست و پنجم۱ دانه کناری – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو  – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۱ دانه از زیر
 • رج بیست و ششم۱ دانه کناری –  ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر  – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۵ دانه از رو
 • رج بیست و هفتم: مانند رج سوم – دانه‌های اضافه شده را هم به ترتیب بقیه رج ادامه دهید؛ بقیه را به همین ترتیب ادامه دهید یعین طرح‌ها باید هر شش رج تکرار شود و هر بار در بین طرح‌های قبلی …. و هر شش رج یک دانه به سمت چپ بافت اضافه گردد تا هنگامی که تعداد دانه‌ها به ۵۵ دانه برسد و طول پا به اندازه ۱۸ سانتی متر بافته شود. سپس برای فاق در همان لبه چپ بافتمان یک رج در میان یک بار ۴ دانه – یک بار سه دانه – دو بار دو دانه – و یک بار ۱ دانه کور کنید تاتعداد دانه ها به ۴۲ دانه برسد. و ۱۰ رج از بعد از فاق بافته باشید.به طول ۴ سانتی متر. همچنین دانه‌ها را بدون کور کردن کنار بگذارید.

پای چپ:

مانند پای راست ولی برعکس بافته می‌شود یعنی اضافه کردن را باید در لبه راست و کم کردن برای فاق را نیز در لبه راست انجام دهید.

سپس دانه‌های پای چپ و راست را با هم گرفته و یک تکه می‌کنید یعنی دانه‌هایی را که کنار گذاشته بودید به ابتدای میل اضافه می‌کنید، طوری که قسمت فاق هر دو در وسط کار باشد و دانه آخر پای راست را با دانه اول پای چپ یکی می‌کنید که تعداد دانه‌ها در رج بعد کلاً ۸۳ دانه خواهد بود. بافت را مانند قبل ادامه دهید.(طرح‌ها تکرار شود) وقتی که به اندازه ۱۸ سانتی متر از فاق بافته شد، در دو لبه کار برای حلقه آستین به این شکل دانه کم می‌کنیم.

یک رج در میان در هر طرف، یکبار ۴ دانه – یکبار ۳ دانه – دو بار ۲ دانه – سه بار ۱ دانه کورد کنید که تعداد دانه‌هایتان به ۵۵ دانه می‌رسد، بافت را بدون کم کردن ادامه می‌دهیم وقتی طول حلقه آستین به ۸ سانتیمتر رسید برای گودی گردن ۱۵ دانه وسط را کور کنید و هر طرف را جداگانه کامل کنید، در لبه داخلی یک رج در میان، یک بار ۲ دانه، و دو بار ۱ دانه کور کنید. و زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۱۱ سانتیمتر رسید ۲ سانتیمتر کشباف روی ۱۳ دانه بافیمانده هر سر شانه برای سجاف‌ها ببافید و کور کنید.

بافت سرهمی – قسمت جلو:

مانند پشت ببافید ولی گودی گردن را زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۵ سانتیمتر = ۲۰ رج رسید شروع کنید.

۹ دانه وسط را کور کنید و هر طرف را جداگانه کامل نمایید. در لبه داخلی یک رج در میان، دو بار ۳ دانه، یک بار ۲ دانه و دو بار ۱ دانه کور کنید؛ و زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۹ سانتیمتر = ۳۸ رج رسید روی ۱۳ دانه باقیمانده هر سر شانه برای سجاف ها کشباف ببافید و زمانی که سجاف را به اندازه ۱ سانتیمتر بافتید، ۱ جا دکمه ببافید، دانه‌های ۶ و ۷ را با هم ببافید و ۱ ژته بزنید، و زمانی که سجاف به اندازه ۲ سانتیمتر بافته شد کور کنید.

آماده کردن و وصل نمودن سرهمی بافتنی:

 1. درزهای اطراف را بدوزید، لبه‌های حلقه آستین‌ها را به این ترتیب ببافید، در امتداد لبه‌ها هر حلقه آستین ۸۵ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید، و کور کنید.
 2. مهم: زمانی که سجاف به اندازه یک سانتیمتر بافته شد در بالای لبه جلو یک جا دکمه باز کنید.
 3. برای سجاف یقه پشت: در امتداد لبه پشت گردن ۵۵ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید و سپس کور کنید.
 4. برای سجاف یقه جلو: در امتداد لبه جلوی گردن ۵۵ دانه بگیرید و ۱ سانتیمتر کشباف ببافید سپس در دو سر آن یک جا دکمه باز کنید و کشباف را ادامه دهید تا به اندازه ۲ سانتیمتر برسد و سپس کور کنید.
 5. در امتداد هر یک از لبه‌های داخلی جلو پا، ۱۱۹ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید
 6. در امتداد هر یک از لبه‌های داخلی پشت پا، ۱۱۹ دانه بگیرید و ۱ سانتمتر کشباف ببافید، حال باید ۱۲ عدد جادکمه به این ترتیب باز کنید
 7. ۳ دانه را ببافید – ۲ دانه را یکی کنید – ۱ ژته – ۸ دانه را ببافید – ۲ دانه را با هم ببافید – ۱ دانه ژته – ۸ دانه را ببافید …. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه دهید.
 8. دکمه‌ها را بر روی سرشانه و قسمت داخلی پاها بدوزید.
ایده تزیین بافت سرهمی

ایده برای تزیین سرهمی بافت

روش دوم بافت سرهمی نوزادی

دستور زیر مناسب برای نوزاد ۲۳ ماهه است.

۶۸ دانه سر می‌اندازیم (تعداد دانه‌ها به اندازه دور گردن کودکتان باشد)

۵۰ دانه لباس به این صورت تقسیم بندی می‌شود. تعداد ۶ دانه برای تمام اندازه‌ها ثابت است. از هر گروه ۴ دانه هم کم می‌کنیم.

 {۱۰۶۱۴۶۱۰} که می‌شود ۴۶ تا.

 ۴ تا هم که کنار گذاشته بودیم.

 برای ۶۵ دانه به صورت زیر

۱۲۶۲۵۶۱۲}

که می‌شود ۶۱

چهار دانه هم که کنار گذاشتیم.

برای تقسیم بندی به هر اندازه‌ای که دانه دارید دو تا ۶ تا که ۱۲ است را از آن کم کنید.

مثلاً اگر ۸۰ دانه دارید ۶۸=۱۲– ۸۰

از ۶۸ دانه ۴ دانه کم می‌کنید.

 می‌شود ۶۴.

 ۶۴ رو تقسیم بر دو می‌کنیم؛ می شود ۳۲ !

پس پشت لباس شما ۳۲ دانه می‌شوددو تا ۶ تایی برای سر آستین‌ها و ۳۲ دانه را تقسیم بر دو می‌کنیم که می‌شود ۱۶ دانه برای جلوی سمت راست و ۱۶ دانه جلوی سمت چپ. {۱۶۶۳۲۶۱۶}


رج اول تا ۱۰کشباف می‌بافیم (یکی از زیر یکی از رو)-(یقه)

رج یازدهم: ۱۰ دانه زیر می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم (نخ را دور میل می‌اندازیم)

یک دانه رو می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم.

۶ دانه زیر می‌بافیم. (آستین)

یک دانه اضافه می‌کنیم یک دانه رو می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم.

تا اینجا ۱۸ دانه بافته‌ایم و ۳۲ دانه در میل مقابل باقی مانده است.

۳۲ دانه زیر می‌بافیم

یک دانه اضافه می‌کنیمیک دانه رو می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم.

۶ دانه زیر می‌بافیم.

یک دانه اضافه می‌کنیم یک دانه رو می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم.

۱۰ دانه باقی مانده را زیر می‌بافیم.

رج ۱۲

این رج را نیز طبق بالا می‌بافیم. یعنی ۱۱ دانه می‌بافیم یکی زیاد می‌کنیم یکی رو می‌بافیم یکی اضافه می‌کنیم۸ دانه می‌بافیم. یکی اضافه می‌کنیم یکی رو می‌بافیم یکی اضافه می‌کنیم۱۶ دانه می‌بافیم یکی اضافه می‌کنیم یکی رو می‌بافیم یکی اضافه می‌کنیم۱۱ دانه می‌بافیم.

( اگر دقت کنید. دانه‌ای که در رج یازدهم به قسمت ۱۰ تایی اضافه کردیم اکنون بافته می‌شود و مجدد یک دانه دیگر اضافه می‌کنیمیک دانه رو می‌بافیم یک دانه اضافه می‌کنیم. این روال باعث می‌شود که به مرور بافت پهن‌تر شود.)


بافت جا دکمه‌ای بافت سرهمی نوزاد

برای بافت جا دکمه: یک دانه کور می‌کنیم یک دانه اضافه می‌کنیم. این روند را هر کجا که خواستید جا دکمه بگذارید انجام دهید. دقت کنید که فاصله جا دکمه‌ها از هم مساوی باشد. همین طور فاصله آنها از لبه لباس وگرنه فرم لباس بعد از بافت بد می‌شودمی‌توانید جا دکمه را ۵ دانه مانده به پایان رج قرار دهید.


رج ۱۳ تا ۳۵

بافت را ادامه می‌دهیم تا جایی که قسمت جلو و پشت لباس را که کنار هم قرار می‌دهیم به اندازه حلقه آستین برسد. یعنی تا زیر بغل برسد. و وقتی دو قسمت بغل آستین را کنار هم قرار می‌دهیم به اندازه دور بازو کودک برسد.

رج ۳۶

در دانه‌های آستین با سوزن نخی می‌گذرانیم و از این به بعد دانه‌های آستین را نمی‌بافیم.

قسمت جلو سمت راست لباس را که بافتیم مستقیماً پشت لباس را می‌بافیم سپ قسمت جلو سمت چپ. از این به بعد جلو و عقب لباس از بغل به هم متصل است.

رج ۳۷ تا شصت و ۶۷

بافت را به اندازه قد شخص مورد نظر ادامه می‌دهیم. یعنی تا پایین کمر یا روی باسن. بسته به سلیقه خودتان است.

رج ۶۸

وقتی که تا زیر باسن کودک کار را بافتید٫ کار را نصف می‌کنید. به این صورت که مثلاً اگر صد دانه در حال بافت دارید. ۵۰ دانه آن را جدا می‌بافید تا پایین و ۵۰ دانه دیگر را جدا٫ به این صورت پاچه‌های شلوار جدا می‌شود. (اگر این قسمت را متوجه نشدید پیغام بگذارید تا بیشتر توضیح بدهم)

فراموش نکنید که اگر لباس را جلو بسته می‌بافید قسمت جلوی کار را هم باید جدا کنید.

رج ۶۹ و ۷۰

همه را زیر ببافید

رج ۷۰ تا ۱۰۰

یک رج در میان از هر دو طرف بافت یک دانه کور کنید. به این صورت:

یک رج می‌بافیم. رج دوم دانه اول را کور می‌کنیممی‌بافیم تا انتها دانه آخر را کور می‌کنیمیک رج می‌بافیم. رج چهارم مجدد دانه اول را کور می‌کنیم و الی آخر به همین صورت. تا هرچه شلوار به سمت پایین می‌رود تنگ‌تر شود.

رج ۱۰۰ تا ۱۱۳

به مچ پا که رسیدید ۵ سانت کشباف (یکی زیر یکی رو) ببافید. و کار را کور کنید.

اکنون پاچه دیگر شلوار را ببافید.


بافت آستین‌ها

آستین اول را داخل میل می‌کنیم و نخی را که با سوزن در آن کرده بودیم بیرون می‌کشیم. بافت را شروع می‌کنیم و به اندازه آستین فرد مورد نظر می‌بافیم۵ سانتی متر مانده به پایان بافت کشباف می‌بافیم و کور می‌کنیم.

آستین دوم را هم به همین صورت می‌بافیم.

نکته

* تعداد دانه‌هایی که سر می‌اندازید بسته به سایز نخ و میل و سایز لباستان متفاوت است. برای سر انداختن دانه‌ها مقدار دانه‌ها باید به اندازه دور گردن شخص مورد نظر باشد.

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید براحتی مراحل بافت سرهمی نوزادتان را طی کنید. اگر شما از علاقمندان کار با کاموا هستید، به شما پیشنهاد می‌‌کنیم حتما سری هم به مطالب «آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی»، «آموزش بافت ۳ مدل شال گردن ساده و مدل‌دار به صورت آسان» و «خلاقیت با کاموا؛ ۵ ایده ساده و خلاقانه» بزنید و فراموش نکنید نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

انگیزه
Logo
قابلیت ثبت نام در سایت فعال نیست
Compare items
 • Total (0)
Compare