۱۸ تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه، برای ۲۰۲۱ بدون کرونا!

18 متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی (2021)

ما همواره سعی می کنیم در اولین لحظات جشن سال نو با پیام های تبریک، خانواده، آشنایان، دوستان و همکاران خود را شاد کنیم و همواره از قبل بهترین پیام ها را آماده می کنیم و آن را در قالب کارت پستال، پیامک و … برای فرد موردنظرمان ارسال می کنیم. چون اکثر افرادی که جشن سال نو میلادی را جشن می گیرند انگلیسی زبان هستند و یا به این زبان تسلط خوبی دارند، این پیام تبریک معمولا به صورت انگلیسی ارسال می شود. لذا نوشتن یک پیام انگلیسی پرمعنا برای این افراد و شاد کردن آنها امری بسیار مهم است. ما در این مطلب برای شما عزیزان بروزترین پیام های تبریک کریسمس به انگلیسی را مخصوص سال ۲۰۲۱ و با ترجمه سلیس زبان فارسی آماده کرده ایم.

پیام های کریسمس امسال حال و هوای کرونایی و آرزوهای زیبا برای کم شدن شر این ویروس دارد!

 

متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

This Christmas card is packed full of virus-free hugs and kisses just for you! We hope you have a very Merry Christmas and that we can see you again soon. Until then, cheers to you from afar for your good health and happiness!

این کارت کریسمس برای شما پر از در آغوش کشیدن و بوسه بدون ویروس است! ما امیدواریم که شما کریسمس بسیار مبارکی داشته باشید و به زودی دوباره بتوانیم شما را از نزدیک ببینیم. تا آن زمان، از راه دور برای شما آرزوی سلامتی و خوشبختی می کنیم!

.✰.❄.☃.❄.✰.

May the magic of the Christmas season fill your home with joy and peace. Sending lots of love to your family, and looking forward to the day we can see you again. Take care of yourselves and stay safe.

جادوی فصل کریسمس خانه شما را با شادی و آرامش پر کند. با ارسال عشق فراوان به خانواده شما و آرزوی روزی که بتوانیم دوباره شما را ببینیم. مراقب خود باشید و در امان باشید.

.✰.❄.☃.❄.✰.

We wish you a very happy Christmas and holiday season. We know that this past year has been very difficult for you, and we pray that the coming year brings more certain times for your family. Sending all our love and good wishes for better days ahead.

ما برای شما کریسمس و فصل تعطیلات بسیار شادی را آرزو می کنیم. می دانیم که سال گذشته برای شما بسیار دشوار بوده است و ما دعا می کنیم که سال آینده زمان های مشخص تری را برای بودن با خانواده داشته باشد. با ارسال تمام عشق و آرزوهای خوب ما برای روزهای بهتر در آینده.

تبریک کریسمس به انگلیسی

18 متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

Merry Christmas! We’re so sorry you’ve been ill and hope you are feeling stronger and better every day. May this holiday season be a time of rest as you recover, and the New Year full of hope for better days ahead.

کریسمس مبارک! بسیار متاسفیم که شما بیمار شده اید و امیدواریم که هر روز احساس قدرت و انرژی بیشتری داشته باشید. آرزو می کنیم این فصل تعطیلات زمانی برای استراحت شما باشد تا به بهبودی برسید، و امیدواریم سال جدید لبریز از امید برای روزهای بهتر پیش رو داشته باشید.

.✰.❄.☃.❄.✰.

Merry Christmas! We know this Christmas season will be very difficult, and we wish we could gather around you in person to support you more. We are sending all our love from afar, and if there is anything you need please let us know.

کریسمس مبارک! ما می دانیم که این فصل کریسمس بسیار دشوار خواهد بود و آرزو می کنیم کاش شخصاً در کنار شما جمع شویم تا از شما بیشتر حمایت کنیم. ما تمام عشق خود را از راه دور برای شما می فرستیم، و اگر مورد خاصی وجود داشت لطفاً به ما اطلاع دهید.

.✰. متن تبریک کریسمس به انگلیسی .✰.

Sending you all our love and merry Christmas wishes. We might be apart today, but you’re always in our heart. Take care and stay safe in these uncertain times. We miss you!

برای شما تمام عشق ها و آرزوهای کریسمس مبارک را ارسال می کنیم. امروز ممکن است از هم دور باشیم، اما شما همیشه در قلب ما هستید. مراقب باشید و در این اوقات نامشخص ایمن باشید. دلمون براتون تنگ شده!

.✰.❄.☃.❄.✰.

May the Christmas Season bring only happiness and joy to you and your adorable family. We miss you and hope to see you in 2021.

آرزو می کنیم فصل کریسمس فقط شادی و نشاط را برای شما و خانواده قابل ستایش شما به ارمغان بیاورد. دلتنگ شما هستیم و امیدواریم در سال ۲۰۲۱ شما را ببینیم.

تبریک کریسمس به انگلیسی

18 متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام و متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

In this loveliest of seasons may you find many reasons for happiness. Merry Christmas and lots of love from our family to yours!

در این دوست داشتنی ترین فصول آرزو می کنیم دلایل زیادی برای خوشبختی پیدا کنید. کریسمس مبارک و عشق فراوان از طرف خانواده ما به شما!

.✰.❄.☃.❄.✰.

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2021.

آرزو می کنیم کریسمس شما با لحظات عشق، خنده و حسن نیت درخشان شود. و آرزو می کنیم سال پیش رو برای شما پر از قناعت و شادی باشد. کریسمس مبارکی داشته باشید و ما منتظر دیدار شما در سال ۲۰۲۱ هستیم.

.✰. پیام تبریک کریسمس به انگلیسی .✰.

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year. May peace, love, and prosperity follow you always.

گرمترین افکار و بهترین آرزوها برای کریسمس فوق العاده و سال نو مبارک. باشد که صلح، عشق و سعادت همیشه با شما همراه باشد.

.✰.❄.☃.❄.✰.

You always made Christmas a special time for me. Now, I hope you can feel my love and gratitude from far away. Sending you my warmest wishes and blessings.

شما همیشه کریسمس را برای من به زمان خاصی مبدل کرده اید. اکنون امیدوارم که شما بتوانید عشق و سپاس من را از راه دور احساس کنید. برای شما گرمترین آرزوها و برکات خود را می فرستم.

.✰.❄.☃.❄.✰.

May the miracle of Christmas bring you joy and happiness. I wish you contentment and peace among you and your family.

باشد که معجزه کریسمس برای شما شادی و خوشبختی را به همراه آورد. آرزو می کنم خرسندی و آرامش در بین شما و خانوادتان باشد.

.✰. تبریک کریسمس به انگلیسی ۲۰۲۱ .✰.

We’re so grateful that you could be here to celebrate the holidays with us and share in our good cheer! May our hopeful wishes follow you home and warm you through the New Year.

ما بسیار سپاسگزاریم که شما می توانید اینجا باشید تا تعطیلات را با ما جشن بگیرید و در شادی ما شریک شوید! باشد که آرزوهای امیدوارانه ما شما را در خانه همراهی کنند و شما را در طول سال نو گرم کنند.

.✰.❄.☃.❄.✰.

Wishing you Holidays filled with fun and laughter, and very best wishes for a fabulous New Year! I can’t wait to celebrate NYE with you!

با آرزوی تعطیلات مملو از سرگرمی و خنده ، و بهترین آرزوها برای داشتن یک سال جدید افسانه ای! من نمی توانم صبر کنم تا سال جدید را با شما جشن بگیرم!

تبریک کریسمس به انگلیسی

متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس و متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

Wishing you peace, love, and joy this Christmas and throughout ۲۰۲۱. With love from the [insert family name].

با آرزوی آرامش، عشق و شادی در این کریسمس و در سراسر سال ۲۰۲۱. با عشق از طرف [نام خانوادگی را وارد کنید].

.✰.❄.☃.❄.✰.

Merry Christmas! And best wishes for a healthy, happy, and peaceful New Year. Love from the [insert family name].

کریسمس مبارک! و بهترین آرزوها برای سال نو سرشار از سلامتی، شادی و آرامش برای شما. با عشق از طرف [درج نام خانوادگی].

.✰. تبریک کریسمس به انگلیسی ۲۰۲۱ .✰.

The gift of love.
The gift of peace.
The gift of happiness.
May all these be yours at Christmas.

هدیه عشق.
هدیه آرامش.
هدیه خوشبختی.
باشد که همه اینها در کریسمس از آن شما باشد.

.✰.❄.☃.❄.✰.

Warmest wishes for a happy Christmas and a wonderful New Year. Thanks for being such a great friend.

گرمترین آرزوها برای یک کریسمس شاد و یک سال نو شگفت انگیز. با تشکر از شما برای بودن به عنوان یک دوست عالی

 

سخن آخر

همانطور که می دانید تقریبا یک سال است که همه ما در سراسر دنیا درگیر بیماری منحوس کرونا هستیم. شرایط ویژه ای که تمامی ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. در این مطلب تلاش کردیم تا بروز ترین جمله های تبریک کریسمس به انگلیسی را با بهره گیری از شرایط موجود برای شما عزیزان و بزرگواران آماده کنیم. امیدواریم توانسته باشیم پیام تبریک دلخواه شما را در این مطلب گنجانده باشیم. اگر شما عزیزان هم جمله زیبایی بلد بودید که به زبان انگلیسی کریسمس را تبریک می گوید ممنون می‌شویم آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

شما می توانید از مطلب «متن تبریک کریسمس انگلیسی و فارسی (سال نو میلادی ۲۰۲۰)» نیز برای پیام تبریک خود ایده بگیرید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare