مجموعه شعر درباره علم و دانش (اشعار کوتاه، بلند و کودکانه)

جدیدترین مجموعه شعر درباره علم و دانش (کوتاه، بلند و کودکانه)

پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نماید. علم، انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که می خواهد بسازد. علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد. در این میان اهمی علم و دانش در کلام شعرای زیادی تجلی کرده است و ما در این مطلب گلچینی از شعر درباره علم و دانش را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

شعر درباره علم و دانش

۱. شعر کوتاه در مورد علم و دانش

ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی جز استخوان و ریشه ای

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

بیاموز و بشنو ز هر دانشی

که یابی ز هر دانشی رامشی

✍. شعری درباره علم و دانش .✍

به رنج اندر آری تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

مالی که ز تو کس نستاند، علم است

حرزی که تو را به حق رساند، علم است

جز علم طلب مکن تو اندر عالم

چیزی که تو را ز غم رهاند، علم است

“رباعی از شیخ بهایی”

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش در بی نیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه
ازیرا ندارد بر کس شکوه
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

✍. شعری در مورد علم و دانش .✍

گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن
زانکه من دم درکشیدم تا به دانایی زدم

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

به دهقان نادان چه خوش گفت زن:
به دانش سخن گوی یا دم مزن

… شعر درباره علم و دانش …

شعر در مورد ارزش علم و دانش و اهمیت علم

شعر در مورد ارزش علم و دانش

اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن

✍. شعر درباره ی علم و دانش .✍

به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدی‌ست

چو دانستیش زو نترسی، بدی‌ست

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند

از سبک مغزى بشر چون سنگ پیش پا شود

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه

با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود

✍. شعر درباره کسب علم و دانش .✍

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چارپایی بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

مباش غره به علم و عمل، فقیه! مدام
که هیچکس ز قضای خدای جان نبرد

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

✍. یک بیت شعر درباره علم و دانش .✍

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی

✍. … شعر درباره علم و دانش … .✍

ز دانش نخستین به یزدان گرای
کجا هست و باشد همیشه بجای

✍. شعری زیبا در مورد علم و دانش .✍

به دانش ز یزدان شناسد سپاس
خنک مرد دانا و یزدان شناس

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

چه گفت آن خردمند مرد خرد
که دانا ز گفتار از بر خورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کرده خویش ریش

به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی
از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن

✍. شعر زیبا در مورد علم و دانش .✍

همیشه یکی دانشی پیش دار
ورا چون روان و تن خویش دار

✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍.✌.✍

 جان شاخه ایست، میوه آن علم و فضل و رای

در شاخه ای نگر که چه خوشرنگ میوه هاست

… شعر درباره علم و دانش …

شعر نو در مورد علم و دانش

یک شعر درباره ی علم و دانش

 ز سایه علم شیر پیکرش نه عجب

که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم

✍. بیت شعر در مورد علم و دانش .✍

همه ساله پیروز بادی و شاد

سرت پر ز دانش دلت پر ز داد

 

۲. اشعار بلند در مورد علم و دانش

علم بالست مرغ جانت را
بر سپهر او برد روانت را

علم دل را به جای جان باشد
سر بی‌علم بدگمان باشد

دل بی‌علم چشم بی‌نورست
مرد نادان ز مردمی دورست

علم علم بر برین بالا
تا برو چون علم شوی والا

مبر از پای علم و دانش پی
تا به قیوم در رسی و به حی

علم عقلست و نفس علم خدای
بیش ازین بیخودی مکن به خود آی

زانچه بر جان نبشت در بوتات
شاخ علمست و میوه معلومات

نیست آب حیات جز دانش
نیست باب نجات جز دانش

هر که این آب خورد باقی ماند
چشم او در جمال ساقی ماند

مدد روح کن به دانش و دین
تا شوی همنشین روح امین

دین به دانش بلند نام شود
دین با علم کی تمام شود؟

نور علمست و علم پرتو عقل
روشنست این سخن چه حاجت نقل؟

علم داری مشو به راه ذلیل
علم بس راه را چراغ و دلیل

چون چراغ و دلیل و پرسیدن
هست، در شب چراست ترسید؟

علم نورست و جهل تاریکی
علم راهت برد به باریکی

دانشست آب زندگانی مرد
خنک آن کآب زندگانی خورد!

در پی کشف این و آن رفتن
جز به دانش کجا توان رفتن؟

نفس بیشه است و گر بزی شیرش
عقل بازو و علم شمشیرش

علم خود را مکن ز عقل جدا
تا بدانی که کیست عقل و خدا؟

تن به دانش سرشته باید کرد
دل به دانش فرشته باید کرد

علم روی ترا به راه آرد
با چراغت به پیشگاه آرد

علم اگر قالبیست ور جانیست
هر چه دانی تو به ز نادانیست

تن بی‌روح چیست؟ مشتی گرد
روح بی‌علم چیست؟ بادی سرد

جهل خوابست و علم بیداری
زان نهانی وزین پدیداری

جان داننده گر چه دمسازست
با بدن بر فلک به پروازست

راز چرخ و فلک بدین دوری
نه هم از علم یافت مشهوری؟

علم کشتی کند بر آب روان
وآنکه کشتی کند به علم توان

چون تو با علم آشنا گشتی
بگذری زآب نیز بی‌کشتی

سگ دانا ز گاو نادان به
به هنر در گذشت شهر از ده

شود از جهل مرد کاهل و سست
دانش او را دلیر سازد و چست

گردش قبه چنین پرکار
نه به علمست، پس به چیست؟ بیار

این همه کار و حرفت و پیشه
نه هم از دانشست و اندیشه؟

جهل و کوریت سر به چاه کشد
علم و بینندگی به ماه کشد

دل شود گر به علم بیننده
راه جوید به آفریننده

چون به علمش یقین درست شود
در عمل نامدار و چست شود…

“اوحدی”

… شعر درباره علم و دانش …

گلچین شعر های زیبا در مورد علم و دانش

شعر های زیبا در مورد علم و دانش

✍. اشعاری درباره علم و دانش .✍

نخست از کسب دانش بهره‌ور شو
ز جهل آباد نادانان بدر شو
بود معلوم هر آزاد و بنده
که نادان مرده و داناست زنده
کسی کو دعوی فرزانگی کرد
کجا با مردگان همخانگی کرد
ولیکن پا به دانش نه درین راه
که علم آمد فراوان عمر کوتاه
نیابد هیچ کس عمر دوباره
به علمی رو کز آنت نیست چاره
چو کسب علم کردی در عمل کوش
که علم بی عمل زهریست بی نوش
چه حاصل زانکه دانی کیمیا را
مس خود را نکرده زر سارا..
بکن زین کارخانه در کتب روی
خیال خویش را ده با کتب خوی
ز دانایان بود این نکته مشهور
که دانش در کتب داناست در گور
انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است
بود بی مزد و منت اوستادی
ز دانش بخشدت هر دم گشادی

“جامی”

✍. شعر در مورد اهمیت علم و دانش .✍

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم
چون کبر کردی از همه دونان فروتری
از من بگوی عالم تفسیرگوی را
گر در عمل نکوشی نادان مفسری
بار درخت علم ندانم مگر عمل
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری
علم آدمیتست و جوانمردی و ادب
ورنی ددی، به صورت انسان مصوری
از صد یکی به جای نیاورده شرط علم
وز حب جاه در طلب علم دیگری
هر علم را که کار نبندی چه فایده
چشم از برای آن بود آخر که بنگری

“سعدی”

… شعر درباره علم و دانش …

یک شعر زیبا در مورد علم و دانش خواندنی

یک شعر زیبا در مورد علم و دانش

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود
بی‌هنر گر دعوی بی‌جا کند رسوا شود

هر که بر مردان حق پیوست، عنوانی گرفت
قطره چون واصل به دریا می‌شود دریا شود

ای‌ که بر ما می‌کنی از جامه نو افتخار
افتخار آدمی کی جامه دیبا شود

قیمت گوهر شود پیدا برِ گوهرشناس
قدر ما در پای میزان عمل پیدا شود

آدمی هرگز نمی‌بیند ز سنگینی گزند
از سبک‌مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود

در مسیر زندگی هرگز نمی‌افتد به چاه
با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود

ما که در راه طلب دم از حقیقت می‌زنیم
طعنه‌های مدعی کی سدّ راه ما شود

سر فرو می‌آورد هر شاخه از بارآوری
می‌کند افتادگی انسان اگر دانا شود

چند روزی گر به کام مدعی گردد فلک
غم مخور خسرو که روزی هم به‌کام ما شود
“خسرو نیشابوری”

✌. … شعر درباره علم و دانش … .✌

گویند عارفان هنر و علم کیمیاست
وآن مس که گشت همسر این کیمیا طلاست

فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد
هم‌دوش مرغ دولت و هم‌عرصه هماست..

تو مردمی و دولت مردم فضیلت است
تنها وظیفه تو همی نیست خواب و خاست..

چون معدنست علم و در آن روح کارگر
پیوند علم و جان سخن کاه و کهرباست

خوش‌تر شوی به فضل ز لعلی که در زمی‌ست
برتر پری به علم ز مرغی که در هواست..

جان را بلند دار که این است برتری
پستی نه از زمین و بلندی نه از سماست..

آن را که دیبه هنر و علم در بر است
فرش سرای او چه غم ار زآنکه بوریاست..

جان شاخه‌ایست، میوه آن علم و فضل و رای
در شاخه‌ای نگر که چه خوش‌رنگ میوه‌هاست

ای شاخ تازه‌رس که به گلشن دمیده‌ای
آن گلبنی که گل ندهد کمتر از گیاست

اعمی است گر به دیده معنیش بنگری
آن کو خطا نمود و ندانست کآن خطاست

زآن گنج شایگان که به کنج قناعت است
مور ضعیف گر چو سلیمان شود رواست

دهقان توئی به مزرع ملک وجود خویش
کار تو همچو غله و ایام آسیاست

سر، بی چراغ عقل گرفتار تیرگی است
تن بی وجود روح، پراکنده چون هباست..

در آسمان علم، عمل برترین پر است
در کشور وجود، هنر بهترین غناست

می‌جوی گرچه عزم تو ز اندیشه برتر است
می‌پوی گرچه راه تو در کام اژدهاست..

با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار
تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست..

جان را هر آنکه معرفت آموخت مردم است
دل را هر آنکه نیک نگه داشت پادشاست

“پروین اعتصامی”

… شعر درباره علم و دانش …

شعر کودکانه در مورد علم و دانش

شعر کودکانه در مورد علم و دانش و اهمیت آن

۳. شعر کودکانه در مورد علم و دانش

همسایه مون پیر زنه

پیر، و عینک می زنه

به روز منو کرد صدا

گفت عزیزم جونم بیا

گل پسرم تاج سرم

نامه فرستاده برام

به زحمتی برام بکش

نامه رو واسم بخونش

نامه گرفتم من از او

یک‌کمی‌کردم زیر و رو

سرخ شدم سفید شدم

آخر سری جواب دادم

آخه منم بیسوادم

هر کی که دانش نداره

به ذره ارزش نداره

آی بچه‌ها درس بخونید

قدر سواد بدونید

… شعر درباره علم و دانش …

 

سخن آخر

در این مطلب مجموعه شعر درباره علم و دانش را خواندید؛ علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان می آموزد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق می کرد و کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند. بنابراین توصیه می کنیم در راه کسب علم، ترس از شکست را کنار بزنید و با جدیت پیش بروید. همچنین پیشنهاد می کنیم اگر شعر درباره علم و دانش سراغ دارید، در پایین همین صفحه، آن را برای ما و دیگر دوستانتان در انگیزه بنویسید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare