۵۱ متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه بی‌ نظیر همراه با ترجمه فارسی

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه یکی از رمانتیک‌ترین روش‌های گفتن صبح بخیر در عاشقانه‌ترین روابط است. متن‌هایی که می‌توانند آغازین ساعات از روز عشق‌تان را پر از محبت کرده و لذت بودن با شما را برای همیشه در قلب‌ او حک کند. در این مطلب متن‌های انگلیسی زیبایی  را همراه با ترجمه فارسی گرد‌ آورده‌ایم تا با استفاده از آن‌ها بهترین صبح بخیرها را به عشق خود گفته و احساس و علاقه بی‌پایان خود را به او ثابت کنید.

 

متن صبح بخیر برای عشقم

Good morning dear, I just wanted to let know how much I care for you. You are my shining star. Have a beautiful day

صبح بخیر عزیزم، فقط خواستم بگویم چقدر برایم ارزشمند هستی. تو ستاره درخشان من هستی. روز زیبایی داشته باشی.

♥♥♥

Since you came into my life, I no longer need the alarm clock. I can’t wait to wake up very early in the morning, just to show you how much I love you.

از زمانی که وارد زندگی من شده‌ای، دیگر نیازی به آلارم ساعت ندارم. نمی‌توانم صبر کنم تا صبح زود بیدار شوم و به تو ثابت کنم چقدر دوستت دارم.

♥♥♥

The first thing I do when I wake up is check on you. Can’t express how I feel for you. Good Morning sweetheart

اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام می‌دهم پیام دادن به توست. آنقدر که نمی‌توانم احسام را نسبت به تو بیان کنم. صبح بخیر دلآرام من.

♥♥♥

I love you always, Good morning my love

تا ابد دوستت دارم. صبح بخیر عشق من!

♥♥♥

Sending you a smile to start your day and a prayer to bless you throughout the day. Good Morning

لبخندی برایت می‌فرستم تا روزت را زیباتر شروع کنی و دعایی که مراقبت باشد. صبح بخیر.

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

Every morning is a new beginning, a new chapter to be written, I would like to write that chapter with you. Good morning my love

هر صبح شروعی دوباره است و فصلی تازه برای نوشتن. می‌خواهم این فصل را با تو بنویسم. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

Good morning my love. I just wanted you to know how much love you. Whatever I do you are always in my thoughts. Good day

صبح بخیر عشق من. فقط خواستم بدانی که چقدر دوستت دارم. هر کاری کنم، همیشه تو در فکرم هستی. روز خوبی داشته باشی.

 

متن صبح بخیر انگلیسی

You are always in my thoughts, especially this morning. Have a wonderful day

فکر تو همیشه با من است. مخصوصا امروز. روز زیبایی داشته باشی.

♥♥♥

Good morning my love! Take my love with you today; it will keep you warm and jovial all day

صبح بخیر عشق من. همه محبتم ارزانی تو. امیدوارم این محبت امروزت را گرم و پر از نشاط و شادی کند.

♥♥♥

You mean the world to me, cant start the day without wishing you a Good Morning

برای من به اندازه تمام دنیا با ارزش هستی. بدون صبح بخیر گفتن به تو نمی‌توانم روزم را شروع کنم.

♥♥♥

You are the only reason I am happy, even when i am sad, I know there is someone there for me. I love you.

تو تنها دلیل خوشحالی من هستی. حتی اگر ناراحت باشم، می‌دانم کسی منتظرم است. دوستت دارم.

♥♥♥

Good Morning! Wake up sleepy queen. You are the morning sun in my life

صبح بخیر. بیدار شو زیبای خفته. تو خورشید زندگی من هستی.

 

پیام صبح بخیر برای همسرم

I woke up to watch the sunrise. It reminds me of your smile, how beautiful you are. You melt my heart away. I Love you

بیدار شدم تا طلوع خورشید را تماشا کنم. خورشید لبخند زیبای تو را یادآور شد. این همه زیبایی‌ات قلبم را ذوب می‌کند. دوستت دارم.

♥♥♥

This chilly morning, I’ll have to create my sunshine, the one that I love. Good morning my dear

در این صبح سرد می‌خواهم خورشیدم را بیدار کنم. همان کسی که عاشقانه دوستش دارم. صبح بخیر عزیزم.

♥♥♥

Good morning! As you look yourself in the mirror this morning, just want to let you know you are very special to me and wonderfully made. I love you.

صبح بخیر! امروز صبح وقتی به آینه نگاه می‌کنی، بدان که برای من خاص‌ترین و زیباترین هستی. دوستت دارم.

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

When I think of you, a smile crosses my face. I always want to be by your side every time you wake up. Good Morning

به تو که فکر می‌کنم، لبخند به لبم می‌آید. می‌خواهم هر روز صبح که بیدار می‌شوی در کنارت باشم. صبح بخیر.

♥♥♥

Good morning dear, I would want you to smart your morning with a big smile. You are such a darling

صبح بخیر عزیزم. می‌خواهم صبحت را با لبخندی بزرگ، لطیف و زیبا کنی. عزیزترین من.

 

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

All my life, I dreamed to have a lovely lady in my life. My dream came true when I found you. Good morning my sweet love

تمام عمر رویای داشتن همسری چون تو داشتم. وقتی تو را پیدا کردم، رویایم به حقیقت پیوست. صبح بخیر عشق شیرین من!

♥♥♥

Every morning reminds me of your lovely smile, when I see you by my side, I love you more. Good morning baby

هر صبح لبخند زیبای تو را یادم می‌آورد. وقتی در کنار خودم می‌بینمت، بیشتر دوستت دارم. صبح بخیر عزیزم.

♥♥♥

Good Morning My Sweet Love. I just want to let you know you are always in my thoughts and heart. I love you so much

صبح بخیر عشق دوست‌داشتنی من. فقط خواستم بدانی همیشه در قلب و فکر من هستی. خیلی دوستت دارم.

♥♥♥

I send you this text message to let you know you are so special in my life, I care for you and love you. Good Morning Sweetheart

این پیام برای این است که بگویم خاص‌ترین و ارزشمندترین فرد زندگی من هستی و من چقدر دوستت دارم. صبح بخیر دلدار.

♥♥♥

The first thing that comes into my mind when I wake up is you and I can’t resist the temptation of knowing how your night was. Good morning baby!

از خواب که بیدار می‌شوم اولین کسی که به یادم می‌آید تو هستی و می‌خواهم هر چه زودتر بدانم خواب خوبی داشتی یا نه. صبح بخیر عزیزم.

♥♥♥

Good Morning My Love, there is nothing that makes me happy when I see you smile. You are my inspiration and motivation. I love you.

صبح بخیر عشق من. هیچ چیزی مثل دیدن لبخند تو نمی‌تواند خوشحالم کند. تو اشتیاق و انگیزه زندگی من هستی. دوستت دارم.

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

شیرین ترین صبح بخیرهای احساسی

I might not be with you right now to whisper the sweet good morning words to you, but you are always in my heart and I cannot forget to text you a good morning! Good morning love!

شاید الان کنارت نباشم تا بهترین کلمات را برای بخیر کردن صبحت کنار گوشت آرام آرام بگویم. اما همیشه در قلب من هستی و نمی‌توانم برایت پیام صبح بخیر نفرستم. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

Your love, your kindness, your smile, your voice, melts my heart. Good Morning my love

عشق تو، مهربانی تو، لبخند و صدای تو قلبم را ذوب می‌کند. صبح بخیر عشق من.

My dream is to wake up next to you for the rest on my life, to build a future with you. Good Morning sweetheart

رویایم این است که بقیه زندگی‌ام را کنار تو از خواب بیدار شوم و آینده‌ام را با تو بسازم. صبح بخیر عزیز دلم.

♥♥♥

Every morning is a reminder of how lucky I am to have you in my life. I wish you a sweet good morning my love

هر صبح یادآور خوش‌شانسی بی‌پایان من است. چقدر خوش‌شانس هستم که تو را دارم. آرزوی بهترین صبح را برایت دارم عشق من.

♥♥♥

I am the luckiest girl in the world to have a handsome and sweet guy as you. A dream to many girls, I thank God you are my dream. Good morning love of my life!

خوش‌شانس‌ترین دختر دنیا هستم وقتی پسری خوش‌تیپ و شیرین همچون تو را دارم. رویای هر دختری، خدا را شکر می‌کنم که مال من هستی. صبح بخیر عشق زندگی من.

♥♥♥

Good morning my love, I love you dearly and want to wish you a lovely morning

صبح بخیر عشق من، دوستت دارم و آرزو می‌کنم صبحی پر از عشق داشته باشی.

♥♥♥

Good morning my love, you are so beautiful, even when you wake up, the birds sing for you

صبح بخیر عشق من. تو زیباترین هستی. آنقدر که از خواب که بیدار می‌شوی پرندگان برای تو آواز می‌خوانند.

 

جملات کوتاه صبح بخیر عاشقانه

Every sunrise, gives me the chance to be with you, to tell you how much I love you. Good Morning baby

هر بار طلوع آفتاب شانس بودن با تو را به من می‌دهد. شانس این که بگویم چقدر دوستت دارم. صبح بخیر عزیزم.

♥♥♥

I promise to keep this love burning forever, I will never heart you. Good Morning

قول می‌دهم این عشق همیشه پابرجا باشد. هیچ وقت آزرده‌ات نمی‌کنم. صبح بخیر!

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

Here I come with love, peace and happiness. I would like to share everything with you. Good morning baby

تمام عشق، صفا و آرامش و خوشبختی‌ام را می‌خواهم با تو شریک شوم. صبح بخیر عزیزم.

♥♥♥

Every morning is a new day for me to love you more. Good morning my sweet love! Hope you have a wonderful day

هر صبح فرصتی دوباره برای من است تا بیشتر دوستت داشته باشم. صبح بخیر عشق شیرین من! امیدوارم روز خوبی داشته باشی.

♥♥♥

You are my happiness and inspiration in life. Good morning love.

تو مایه خوشبختی و شور زندگی من هستی. صبح بخیر عشق جان.

♥♥♥

Every morning my love for you grows stronger and stronger as I get. I want you to be close to my life forever. Good morning

هر صبح عشق من به تو بیشتر و بیشتر می‌شود. می‌خواهم برای همیشه حوالی زندگی‌ام باشی. صبح بخیر!

 

اس ام اس و متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

Good Morning my Beautiful love

صبح بخیر عشق زیبای من.

♥♥♥

Good morning lovely, hope you had a wonderful night. All I long for is to see you.

صبح بخیر عشق دوست‌داشتنی. امیدوارم خوب خوابیده باشی. با آرزوی دیدنت!

♥♥♥

Good morning sweetheart, you are the breath of my life. I dearly love you. You are just beautiful

صبح بخیر آرام دل. نفس زندگی‌ام، زیبای من، دوستت دارم.

♥♥♥

Life is so beautiful with you in it. I love you. Good morning to my love

زندگی با وجود تو زیباست. دوستت دارم. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

I promise you I am not going anywhere, I will wait for you babe, good morning my love

قول می‌دهم جایی نروم و منتظرت باشم. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

Tell me how you feel, I will be listening, you are my one and only heartbeat. Good morning dear love

احساست را به من بگو. گوش جان خواهم داد. تو تنها دلیل تپش قلبم هستی. صبح بخیر عشق عزیزم.

♥♥♥

How I wish I could fly over, give you a hug, kiss and wish you a good morning. Good morning sweet love

کاش می‌توانستم پرواز کنم، پیش تو بیایم، در آغوشم گرفته و ببوسمت. صبح بخیر عشق زیبای من.

♥♥♥

It is an amazing morning, all because of you. Good morning my lovely heart

صبح زیباییست و همه این زیبایی به خاطر توست. صبح بخیر قلب دوست‌داشتنی من.

♥♥♥

Knowing that you are part of my heart makes my morning even much better. Good morning sweetheart

تکه‌ای از قلب منی و این صبح من را زیباتر می‌کند. صبح بخیر عزیز من.

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

اس ام اس صبح بخیر انگلیسی

Good morning my love, I love you with all my strength, wake up sweetheart

صبح بخیر عشق من. می‌خواهم بدانی با تمام وجود دوستت دارم. بیدار شو دلدار.

♥♥♥

When I wake up, my mornings are always wonderful because I know I will have another day with you. Good morning my love

از خواب که بیدار می‌شوم، صبح‌هایم همیشه فوق‌العاده هستند چون می‌دانم روزی دیگر با تو خواهم بود. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

If you are reading this text message, I want you to know you are my one and only heart desire. Good Morning my love

اگر داری این پیام را می‌خوانی، می‌خواهم بدانی تنها مراد قلبم هستی. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

This morning I don’t even need a cup of tea, you are all I need to give me the strength to take me through the day. Good morning my love.

امروز حتی به یک فنجان چای هم نیازی ندارم. تو تنها نیازم هستی. داشتن تو می‌تواند نیروی امروزم را تکمیل کند. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

You are my moon, my stars, the light in my life and dream come true. Good morning love

تو ماه من، ستاره، نور زندگی من و رویایی هستی که به حقیقت پیوسته‌ای. صبح بخیر عشق من.

♥♥♥

I am grateful each day because I have a beautiful angel in my life. Good morning my heartbeat

هر روز خدا را سپاس می‌گویم برای فرشته زیبایی که دارم. صبح بخیر ضربان قلبم.

حرف آخر

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه یکی از ناب‌ترین حس‌ها را در قلب عشق‌تان به وجود خواهد آورد. پس از فرستادن چنین متن‌هایی غافل نشوید. اگر به دنبال دیگر متن‌های عاشقانه برای گفتن صبح بخیر هستید، مطلب «متن صبح بخیر عاشقانه» را از دست ندهید. اگر متن یا نوشته دیگری در این زمینه دارید، حتما با ما و همراهان انگیزه به اشتراک بگذارید تا از خواندن آن‌ها لذت ببریم.

انگیزه
Logo
قابلیت ثبت نام در سایت فعال نیست
Compare items
  • Total (0)
Compare