تعبیر خواب انگشتر – دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب

انگشتر نمادی از تعهد، پیوند و برقراری رابطه جدید است. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به اهداف، باورها و آرزوهایتان است. البته در تعابیر اسلامی با توجه به جنس انگشتر (طلا یا هر چیز دیگر) به دلیل حرام بودن برای مردان تفاسیر مختلفی بیان شده است. قبل از مراجعه به تعابیر خواب بایستی شرایط زندگی خود را در نظر بگیرید و ببینید که روابطتان با دیگران چگونه است.

 

تعبیر خواب انگشتر

کارل گوستاو یونگ: دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل ها، مسئولیت ها یا باور هایتان وفادارید.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست.

 معبرین غربی:

 • اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند.
 • این خواب همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان وفادارانه ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما میدهد، دریافت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع): تعبیر خواب انگشتر طلا نیکو است.

تعبیرگری می‌گوید:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می‌گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
 • اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

معبرین غربی:

 • اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود.
 • این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

 

تعبیر خواب انگشتر نقره

امام صادق (ع):

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 • مملکت
 • زن
 • فرزند
 • مال

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی انگشترت نقره است، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

معبرین غربی:

 • دیدن انگشتر نقره در خواب به شادی مضاعف و احساسات زیبای شما اشاره دارد. ارتباطات شما وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. اگر مجرد هستید، فرد خاصی پای به زندگی شما خواهد گذاشت.
 • مشاهده یک انگشتر بزرگ نقره در خواب می‌تواند بیانگر مشکلاتی باشد که در آینده با آن مواجه شده و بر آن چیره خواهید گشت.
 • تعبیر خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

 

تعبیر خواب انگشتر نگین دار

جابر مغربی: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه است یا کسی آن را به تو داده است، غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

ابن سیرین: اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

امام صادق (ع): اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود.

معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که نگین انگشترتان افتاد بدان معناست که از احترام شما کاسته خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

معبرین غربی:

 • اگر در خواب دیدید که انگشتر الماس در دست می کنید نشانه تعهدی است که در آینده ای نزدیک بدان پایبند می‌شوید. این رویا همچنین می‌تواند به اعتقادات مذهبی و همچنین نگرانی‌های معنوی که صاحب خواب مدام به آن‌ها فکر می‌کند نیز اشاره داشته باشد.
 • اگر انگشتر الماس خود را در خواب گم کردید نشان از تبدیل یک رابطه عادی به ارتباطی دردسر آفرین و مشکل ساز دارد.
 • اگر خواب دیدید که شخصی به شما انگشتر الماس هدیه می‌دهد نشان از ثروتمند شدن شما در آینده دارد.

 

تعبیر خواب انگشتر با جنس‌های مختلف

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو است، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

جابر مغربی:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب گم کردن انگشتر

معبرین غربی:

 • اگر در خواب انگشترتان را گم کنید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید.
 • این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به شما هدیه داده بوده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و غیر منتظره ای باشد که موجب از بین رفتن علاقه شما نسبت به کسی یا چیزی خواهد شد.
 • بعلاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی غیرقانونی است.
 • اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در زندگی با آن ها روبرو می شوید، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد دیگری را مورد آزمایش قرار می دهند.

 کارل یونگ: خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

 

تعبیر خواب انگشتر شکسته و از دست دادن انگشتر

ابن سیرین:

 • اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.
 • اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

جابر مغربی: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی می‌افتد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد.

معبرین غربی:

 • شکستن انگشتر نقره در خواب نشانه این است که در آینده قلبتان بر سر مساله‌ای می‌شکند ولی روحتان از این واقعه آسیب نخواهد دید.
 • اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.

 

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع): اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر

حضرت دانیال : اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد یا در نماز یا عزا کسی انگشتری به او هدیه داد نشانه آنست که از آن شخص به او منفعت میرسد .

لوک اویتنهاو: تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است

منوچهر مطیعی تهرانی:

 •  اگر خواب دیدید کسی انگشتری به شما هدیه داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید.
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی‌تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می‌کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می‌کنید، نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

معبرین غربی:

 • دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید.
 • تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

 

سحن آخر

همانطور که در متن تعبیر خواب مشاهده کردید تفاسیر مختلفی برای انگشتر بیان شده است. شما باید بتوانید این تفاسیر بر شرایط زندگی خود تطبیق داده و نتیجه‌ای که به حالات روحیتان نزدیک تر است را دریافت کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare