تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ - پلنگ دیدن در خواب

پلنگ از جمله حیواناتی است که در خواب بیشتر همراه با  تهدید شدن یا حمله شدن از جانب آن دیده می‌شود. کمتر رویایی است که فقط پلنگ به صورت عادی و بدون اینکه در محوریت خواب قرار گیرد دیده شده و بیننده خواب را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

 

تعبیر خواب پلنگ

پلنگ در خواب همانند دیگر گربه‌سانان نمادی از خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگهداری از فرزندان (به دلیل خال‌های روی پوست مانند چشم‌ مراقبت خواهد کرد) است. پلنگ در فرهنگ اساطیری به معنای نگهبان اعظم است.

معبرین غربی:

 • دیدن پلنگ در خواب به این معناست که علی رغم درگیری شدید با دشمنان، گزندی از ناحیه آن‌ها به شما وارد نمی‌شود.
 • اگر پلنگی را در خواب مشاهده کرده و احساس کردید که خطری از جانب او شما را تهدید نمی‌کند، این خواب احساس بی ثباتی و شیطنت را در زندگی شما نشان می‌دهد.
 • از جنبه‌ای دیگر، پلنگ می‌تواند نمادی از سفر خارجی باشد. سفری که همراه با خطرات و تهدیداتی برای شماست.
 • در برخی از موارد پلنگ نشانه ورود زنی حسود و بدخواه به زندگی بیننده خواب است. پلنگ آشفته خواسته‌های جنسی تحقق نیافته و حمله پلنگ اضطرابات درونی را نشان می‌دهد.

ابن سیرین پلنگ را دشمنی قادر و توانا می‌داند.

یوسف نبی علیه السلام: اگر در خواب پلنگ ببیند، از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.

امام جعفر صادق (ع): دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

 1. دشمن قوی
 2. مال یافتن از دشمن
 3. ترس از پادشاه

منوچهر مطیعی تهرانی: وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود، اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم، با دشمنی که به هر صورت از ما قوی‌تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.

لوک اویتنهاو : پلنگ: ترس

کارل یونگ:

 • دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می‌کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این است که پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک  از این معانی را داراست.
 • رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگی که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.

 

تعبیر خواب حمله پلنگ

این رویا می‌تواند شامل جنگ یا گاز گرفتن پلنگ در خواب باشد.

معبرین غربی:

 • حمله کردن پلنگ در خواب نمادی از مشکلات پیش روی شماست؛ مشکلاتی که بیشتر آن‌ها ناشی از اعتماد به نفس پایین است.
 • خیانت کردن می‌تواند به صورت حمله پلنگ در خواب خود را نشان دهد  و قدم زدن پلنگ بیانگر مشکلات قابل حل ما در زندگی است.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
 • دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می‌کنند، اما نمی‌توانند زیانی به شما برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی، اما هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، اما بهبود پیدا می‌کنی.

ابن سیرین: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌اما اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی.

مطیعی تهرانی: اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم. اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.

کارل یونگ:

 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پلنگ - حمله پلنگ در خواب

دیدن پلنگ در خواب

 

تعبیر خواب کشتن پلنگ

معبرین غربی:

 • کشتن پلنگ در خواب نشانه خوبی برای معاملات تجاری است.
 • کشتن یا از بین بردن پلنگ برآورده شدن آرزوها و کسب درآمد در آینده است.

یونگ: خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.

آنلی بیتون: کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.

 

تعبیر خواب پوست پلنگ

مطیعی تهرانی:

 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
 • پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

آنلی بیتون: دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می‌آورد.

معبرین غربی: پوست پلنگ در خواب شخصی را نشان می‌دهد که از در دوستی وارد شده و شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

 

تعبیر خواب شیر پلنگ خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

 

سخن آخر

دیدن پلنگ در خواب در بیشتر مواقع قسمت اصلی رویا را تشکیل می‌دهد، اما نباید از دیگر نمادهای موجود در خواب غافل شد. هر یک از اجسام، اعمال و رفتارهایی که در خواب دیده می‌شوند می‌توانند در تفسیر رویا بسیار تاثیر گذار باشند. چنانچه رویایی با موضوع پلنگ مشاهده کرده‌اید برای آگاهی از تعبیر خواب خود می‌توانید آن را در پایین همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare