تعبیر خواب اتوبوس – معنی دیدن اتوبوس در خواب چیست؟

دیدن اتوبوس در خواب به تنهایی قابل تفسیر نیست برای آگاهی از فضای رویا باید مانند یک پازل تمامی قطعات خواب کنار هم چیده شده و در آخر نتیجه گیری شود. رویای اتوبوس معمولا با اعمال و نمادهای دیگر دیده می‌شود:

 • مسافرت با اتوبوس
 • سوار اتوبوس شدن
 • اتوبوس در حال حرکت
 • راندن اتوبوس
 • اتوبوس با اشکال و رنگ‌های مختلف (اتوبوس دوطبقه، اتوبوس قرمز)
 • صندلی اتوبوس

از مهمترین رویاهای دیده شده با محوریت اتوبوس هستند. برای آگاهی از تعبیر خواب اتوبوس همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب اتوبوس

زمانی که رویایی درباره وسیله نقلیه می بینیم به دلیل جابجایی و انتقال معانی بسیاری را به همراه خواهد داشت. هنگامی که شما خود را در حال سفر با اتوبوس ببینید نشان دهنده این است که در واقعیت در حال سپری کردن زندگی معمولی هستید. این به معنی است که کار شما بر اساس اجتماع بوده و با تعامل با دیگران پیش می‌روید.

اتوبوس‌های یکی از متداولترین وسایل حمل و نقل هستند. بیشتر مردم در طول روز برای جابجایی و حرکت به سمت مقاصد خود از اتوبوس استفاده می‌کنند بنابراین اتوبوس مانند سایر وسایل سفر نماد مسیری است که ما در زندگی خود دنبال می‌کنیم.

دیدن اتوبوس در خواب تلاش شما برای منطبق شدن با جامعه است. شما به دنبال پیدا کردن ریتم دیگران هستید و از هر گونه ناهنجاری و مخالفت با قوانین جامعه دوری می‌کنید. در واقع شما به دنبال آرامشی هستید که با هماهنگی در جامعه بدست خواهد آمد.

به تعبیری دیگر اتوبوس بیانگر تجربه، متعهد شدن، پیوند با گروهی از مردم، همراهی با دیگران و تلاش برای رسیدن به جایی است. اما لازم است بدانید این تلاش وابسته به دیگران نیز هست.

از منظر فروید دیدن اتوبوس در خواب فقدان محبت یا لذتی است که باعث ناقص شدن زندگی بیننده خواب می‌گردد. شما سعی در ایجاد ارتباط با شخصی هستید که در تصورتان بی‌ارزش و نامناسب است.

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه شما منتظر اتوبس هستید بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است.
 • اگر شما از اتوبوس جا بمانید، بیانگر این است که یک جنبه از زندگی تان، از کنترل شما خارج شده است. شما نیاز دارید که سرعتتان را کم کنید و نقشه‌ی جدیدی بریزید.
 • اگر شما سوار اتوبوس اشتباهی می‌شوید، خواب بیانگر این است که می‌ترسید انتخاب غلط کنید یا در مسیری اشتباه پا گذارید. شما بین چیزی که می‌خواهید و چیزی که دیگران برای شما می‌خواهند، گیج شده اید.
 • خواب دیدن اینکه کرایه اتوبوس را پرداخت می‌کنید، به هزینه‌ای اشاره دارد که پرداخت می‌کنید تا دیگران را از خودتان خشنود کنید.

 

نکته: در گذشته گردون (کالسکه) وسیله نقلیه ارتباطی بین نقاط مختلف شهرها بوده و می‌توان از تعابیر آن توسط معبرین اسلامی برای تعبیر خواب اتوبوس الهام گرفت.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی که پادشاه به تو گردون (کالسکه) داده است به معنی این است که پادشاه باعث بزرگی تو می‌شود.

امام صادق (ع):  تعبیرهای گردون عبارتند از: عزت و جاه، حکومت و فرمانروایی، مرتبه، هیبت، بزرگی، نشاط و خرمی، بلندپایگی و والایی، آسانی کارها

 

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی که سوار گردون (کالسکه) شده‌ای که حرکت می‌‎کند به این معنی است که شرافت و بزرگی به دست خواهی آورد.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید.
 • دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند.

کارل گوستاو یونگ: 

خواب دیدن اینکه شما سوار اتوبوس هستید بیانگر این است که همرنگ جماعت می‌شوید. شما اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی تان به آن سمت می‌رود) کنترلی ندارید.

تعبیر خواب اتوبوس - تعبیر خواب مسافرت با اتوبوس

دیدن اتوبوس در خواب

تعبیر خواب اتوبوس قرمز

رنگ قرمز در خواب نمادی از عصبانیت، تهاجم و احساس خطر است. دیدن اتوبوسی با رنگ قرمز حرکت در مسیری است که با خطر و مشقت همراه است. این رویا می‌تواند هشداری باشد که پای خود را از خط قرمز جامعه فراتر نگذارید.

 

تعبیر خواب راندن اتوبوس

راندن اتوبوس در خواب به این معنی است که وظیفه رسیدن و اتمام اهداف به عهده شماست. شما طرز تفکر و نگرشی مدیریتی داشته و رهبری جمعی که در آن قرار گرفته‌اید فکر می‌کنید.

کارل گوستاو یونگ: 

 • خواب دیدن اینکه یک اتوبوس می‌رانید به این معنی است که شما رهبر یک گروه هستید و پیشران هستید.
 • اگر شما یک اتوبوس ربوده شده را در خوابتان برانید، به این معنی است که شما اقدامات شدیدی می‌کنید تا سرنوشت خود را کنترل کنید (دست و پا می‌زنید تا سرنوشتتان در کنترل خودتان باشد). شما از اینکه طبق نظر سیستم پیش روید (همرنگ جماعت باشید) خودداری می‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه اتوبوس در آب رانده می‌شود، به یک سفر احساسی اشاره دارد که افراد زیادی را درگیر آن هستند.
 • دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه‌ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می‌چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید.
 • خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می‌روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می‌کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد.

 

تعبیر خواب تصادف اتوبوس

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه شما در یک تصادف اتوبوس هستید، بیانگر این است که زمان آن رسیده که از گروه جدا شده و روی پای خودتان بایستید (ریسک کنید). شما نیاز دارید که مستقل‌تر باشید. خواب دیدن اینکه اتوبوس تصادف می‌کند (سقوط می‌کند) یا به یک ساختمان می‌خورد، بیانگر این است که نظرات و دیدگاه هاتان در تضاد با اکثریت است.

 

تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس

معبرین غربی:

 • اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است.
 • اگر خواب ببینید در ایستگاه اتوبوس هستید بدین معنی است که با سیل جمعیت حرکت می کنید. فاقد ابتکار هستید و کنترلی بر روند زندگی تان ندارید.

تونی کریسپ: ایستگاه اتوبوس نمایانگر انتظار برای رویدادی که رخ می‌دهد و شما را به جایی برساند، همراه شدن با افراد غریبه و مردمان دیگر در جهت راهی که برگزیده‌اید، اتکا به رویدادهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید تا شما را به هدفتان برسانند، تلاش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی یا کسی است.

کارل گوستاو یونگ:‌

 • خواب دیدن اینکه شما در ترمینال اتوبوس هستید، بیانگر این است که شما به سطح یا مرحله‌ی جدیدی در زندگی فیزیکی یا احساسی‌تان، رسیده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما به ترمینال اتوبوس نرسیدید، بیانگر این است که شما حس می‌کنید یاوری ندارید و در یک موقعیت گیر کرده اید. شما حس می‌کنید که هم از نظر فیزیکی هم احساسی، عقب نگه داشته شده اید (مانع‌تان شده‌اند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می‌کنید در یک جنبه از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانوادگی تان، جدا افتاده اید و پیشرفتی ندارید.
 • خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه اتوبوس هستید بیانگر این است که تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می‌خواهید با آینده تان بکنید.

 

دیدن سقف اتوبوس در خواب

بیتون: اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب اتوبوس مدرسه

کارل گوستاو یونگ:‌

 • دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می‌شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد.
 • خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می‌رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آن‌ها باشید.

تعبیر خواب اتوبوس کاملا به شرایط زندگی بیننده خواب وابسته است. هر شخص می تواند از معانی گفته شده برداشتی متفاوت برای تفسیر خواب خود داشته باشد. اگر شما در فهم تعبیر خواب خود دچار مشکل شده‌اید می‌توانید آن را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک گذارید.

۲ Comments
 1. سلام من خواب دیدم داخل مینی بوس روی صندلی نشستم پامو دراز کردم روی صندلی جلو که خانمی نشسته بودن و کفشهای منو گذاشته بود کنارش شب بود ومینی بوس از کوچه باریک عبور میکرد که ناگهان رسید به جایی که از مقصد دور بود و باید پیاده میشدن همه و من داشتم کفشهای مشکیمو پام میکردم که بیدار شدم

  • سلام. دیدن آنکه سوار بر مینی بوس بوده اید نشان از ریتم عادی زندگیتان دارد. اما دیدن کفش سیاه در خواب می تواند به منزله واقعه‌ای مهم باشد که خیلی زود به وقوع خواهد پیوست و نتایج بسیار مهمی برایتان به همراه خواهد داشت. پس لازم است که حواستان باشد این موقعیت را از دست ندهید و بهترین استفاده را برای خود و اطرافیانتان رقم بزنید.

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare