تعبیر کوتاه کردن مو در خواب چیست؟

تعبیر کوتاه کردن مو

اغلب ایرانیان به تعبیر خواب بسیار معتقد هستند و بعد از دیدن خواب‌هایی که به نظر برسد معنادار باشد به سراغ تعبیر خواب می‌روند. یکی از خواب‌هایی که ممکن است ذهن فرد را مشغول کند دیدن خواب کوتاه کردن مو است. تعابیر مختلفی برای کوتاه کردن مو گفته شده است. در نظر گرفتن شرایطی که مو را در خواب دیده‌اید و جزئیات خواب شما، تأثیری قابل‌توجه بر تعبیر خواب دارد. در این مقاله، به بررسی یکی از متداول‌ترین نمونه‌های خواب مو یعنی تعبیر خواب کوتاه کردن مو می‌پردازیم.

 

تعبیر کوتاه کردن مو در خواب (معبرین اسلامی)

تعبیر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) تراشیدن مو را در چهار وجه تعبیر می‌کند:

به جا آوردن حج
عزت و مقام
مسافرت رفتن
کامیابی و بهره‌مندی
امنیت

تعبیر حضرت یوسف (ع)

از نظر حضرت یوسف (ع) کوتاه کردن موی سر به شرح است:

تراشیدن موی سر در خواب، نشانه برطرف شدن غم است. دیدن کندن موی سر در خواب، نشانه جدایی از همسر است.

تعبیر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال می‌گوید:

اگر فرمانده‌ای و یا اینکه شخصی با جایگاه بالا خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است دلیل بر این است که آن شخص از مقام خود عزل می‌شود.

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید :

اگر زنی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است، نشانه این است که دین و ایمان آن زن سست می‌شود.
اما اگر مردی چنین خوابی ببیند، از غم و اندوه نجات پیدا می‌کند و اگر بدهکار باشد بدهی‌اش را پرداخت خواهد کرد.
اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است، نشانه این است که فقیر می‌شود، اما اگر این خواب را شخص فقیری ببیند، نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

کوتاه کردن مو در خواب تعبیرش جاه و عزت است و برای کسی که گیسو دارد، زنان و سادات، به صاحب مال شدن اشاره دارد و برای صوفیان دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر است.
کوتاه کردن موی دختر و زن در خواب، دلیل بر شادی و مقصود مرد و گرفتاری‌های بیننده خواب است.
کچل شدن و یا ریختن ناگهانی از وسط سر، هشدار می‌دهد که خطری سلامت جسمانی بیننده خواب را تهدید می‌کند.

تعبیر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند گیسویش کوتاه شده است، عزت و احترام خود را از دست می‌دهد و سبک می‌شود.
برای مردان نیز موی بلند و گیسو، آبرو، شأن، جاه و مقام است؛ اما اگر موی خویش را کوتاه ببیند، دلیل بی‌آبرویی و تنزل شأن و مقام نیست، زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی‌گذارند.
اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده است و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند، خوب نیست؛ زیرا آن زن بدنام شده و مورد اتهام و افترا قرار خواهد گرفت.

تعبیر اسماعیل بن اشعت

اسماعیل بن اشعت می‌گوید:

اگر زنی در خواب موهای خود را تراشیده ببیند، تعبیر این است که شوهرش فوت خواهد کرد.
اگر خواب ببینید که در هنگام حج، کسی موهای سر شما را در حرم مکه تراشید، بدانید اگر بدهکار باشید بدهی شما پرداخت می‌شود و اگر غمگین باشید شاد و خوشحال خواهید شد

تعبیر محب مدنی

محب مدنی می‌گوید:

محب مدنی راجع به تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن گفته است، انسان ضعیف و نادانی که در غایت امر از جانب او سودی عاید بیننده خواب می‌شود. اگر دیدی که آرایشگر شدی و قصد کوتاه کردن موی عده‌ای از دختران را داری، کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آن فرد آگاهی دارید و نمی‌توانید کاری بکنید.

تعبیر کوتاه کردن موها در خواب

تعبیر موضوعی کوتاه کردن مو در خواب

۱. تعبیر خواب قیچی کردن مو

اگر زنی خواب ببیند که موهایش قیچی شده، تعبیر خوابش خوب نیست؛ می‌گویند در آینه نزدیک آن زن بدنام شده و مورد اتهام و افترا قرار خواهد گرفت.

۲. تعبیر خواب کوتاه کردن مو با حس مثبت

برای هر تعبیری باید به حس و حال خودتان در حین خواب دقت کنید؛ در اینجا اگر بیننده خواب احساس راحتی یا خوشحالی داشته باشد، می‌تواند به این معنا باشد که تحول درونی مثبتی در او رخ می‌دهد.
اگر با حس مثبت موهایتان کوتاه می‌شد، یعنی از کاری که به سود شما نبوده دست کشیده یا خواهید کشید. در واقع اصلاح موی سر در برخی از ادیان و فرهنگ‌ها، در کل نشان‌دهنده‌ تغییر درونی فرد است.

۳. تعبیر خواب کوتاه کردن مو با حس منفی

  • یک نفر مجازات شده است
  •  حس ندامت یا گناه
  •  قدرت شخصی یک نفر به طور بی رحمانه‌ای در حال از بین رفتن است.

۴. تعبیر خواب تراشیدن موی سر

در کتاب مقدس، تراشیدن موی سر اغلب به عنوان نوعی مجازات در نظر گرفته شده و نشانه‌ای از این است که فرد به دلیل کارهایی که کرده احساس گناه می‌کند. زمانی که موی سر تراشیده می‌شود، همه متوجه این تغییر می‌شوند و شاید در گذشته به همن دلیل مجازات افراد بوده است.
اگر در خواب ببینید که کسی به زور موی شما را کوتاه می‌کند، این فرد در عالم واقعی همان کسی است که در پی کم کردن موفقیت و قدرت شماست.

کوتاه کردن موی شا توسط دیگران یا در آرایشگاه چه تعبیری دارد؟

۵. تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران

دیدن این خواب که کسی موهایتان را کوتاه می‌کند، معانی زیر را دارد:

  • احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید.
  • حس می‌کنید که ناعادلانه مورد انتقاد قرار می‌گیرید.
  • جنبه‌های ناخواسته‌ خودتان را نادیده می‌گیرید.

البته خواب دیدن در مورد کوتاه کردن مو، نمادی از شروع تازه نیز هست.

۶. تعبیر خواب کوتاه کردن موی کسی

در این مورد شما از اینکه کنترل اومور زندگیتان را از دست بدهید، ترس دارید.

۷. تعبیر خواب کوتاه شدن موی سر دیگران

دختری را موی سر خود را کوتاه می‌کند: حادثه‌ای رخ خواهد داد که شما و عزیزانتان از گزند آن در امان خواهید ماند؛ همچنین به معنای تغییر در سبک زندگی نیز تعبیر می‌شود.
اگر موی کوتاه شده‌ای را در جایی ببینید و یا به آن دست بزنید، در آینده دچار کسالت، غم و اندوه کوتاه‌مدتی خواهید شد و به زودی نیز از آن رهایی خواهید یافت.
در مجموع، دیدن زنی که موی خود را کوتاه می‌کند، نشانه خصومت، دشمنی و ضرر خواهد بود.
دیدن کوتاه شدن موی سر دیگران، نشانه اتفاقاتی جدید و شروعی تازه در زندگی همان فرد خواهد بود و این فرد مواردی را از زندگی خود حذف خواهد کرد.

۸. تعبیر خواب کوتاه کردن مو در آرایشگاه

  • اگر شما به آرایشگاه رفته باشید و آرایشگر موهایتان را کوتاه کند، تغییر بزرگی در افکار و احساساتتان شما رخ خواهد داد.
  • اگر شما موهای دیگران را کوتاه کنید، نشانه آن است که افکار و احساسات خودتان را به دیگران تحمیل خواهید کرد.

اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند این تعبیر را دارد.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر روانشناسی

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ نیز مو را نشانه اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند.
دیدن خوابی که موهایتان را کوتاه می‌کنید، یعنی در عالم واقعیت شما نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). همچنین ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که امکان دارد شما تفکر یا آرزوهایتان را عوض کنید (مجدداً شکل دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف ‌کنید.

تعبیر تونی کریسپ

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده‌ی رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن فرد می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان‌دهنده از بین رفتن عقاید گذشته شما باشد.

تعبیر زیگموند فروید

زیگموند فروید در مورد ریزش مو در خواب می‌گوید: هنگامی شما این خواب را می‌بینید که اعتمادبه‌نفس شما از بین رفته باشد. اگر در خواب ببینید که موهای سر شما ریخته است، اما سایر قسمت‌های بدن شما پر مو است، به این معنی است که به شما خیانت جنسی شده است و احساسات شما به همین دلیل بسیار صدمه دیده است.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو درمورد کوتاهی مو می‌گوید:

۱. خواب موی کوتاه (بیش از حد) نشانه یک سوگواری و عزاداری در خانواده است.
۲. خواب کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است.
تعبیر آنلی بیتون

تفسیر آنلی بیتون در مورد کوتاه کردن مو در خواب این است:
۱. اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که به علت دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد و به خاطر نگرانی و اضطراب دچار بیماری می‌شود.
۲. اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، به این معناست که در زندگی با ناامیدی‌های بزرگی مواجه خواهید شد.

سخن آخر

در این مطلب تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر معبران اسلامی، روانشناسان بزرگ را بررسی کردیم که در حالت کلی تعبیر آن نشان از استرس شما از موقعیت فعلی است؛ در اکثر شرایط شما ترس از دست دادن چیزی را در زندگی دارید که در نهایت چنین خوابی می‌بینید. در آخر به شما پیشنهاد می‌کنیم با تعبیر مو در خواب نیز آشنا شوید.

اگر می‌خواهید تعبیر دقیق‌تری از خواب خود را بدانید، می‌توانید شرح رویای خود را در انتهای این مطلب با ما به اشتراک بگذارید تا ما تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare